Cele zrównoważonego rozwoju

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodziła jubileusz 70-lecia powstania. Moment ten przedstawicielom państw tworzących jej struktury, zgromadzonych na odbywającym się w Nowym Jorku Szczycie Zrównoważonego Rozwoju, zdał się być odpowiednim do przyjęcia nowego planu rozwoju świata do roku 2030. Opracowano wówczas globalne cele zrównoważonego rozwoju, wraz ze 169 zadaniami do zrealizowania. Zachęcono jednocześnie wszystkie kraje członkowskie do podjęcia działań służących realizacji tych przedsięwzięć.

Dokonując analizy działalności realizowanej przez jednostki miejskie, Miasto Katowice podjęło to wyzwanie ONZ.

Cele zrównoważonego rozwoju ujęto w siedemnastu punktach, dotykających aspektów zarówno gospodarczych, społecznych, jak i środowiskowych. Stanowią też one kontynuację Milenijnych Celów Rozwoju, zwłaszcza w tych zakresach, które nie zostały wtedy osiągnięte.

Cele są niezwykle ambitne i stanowią nie lada wyzwanie. Zostały przygotowane na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych, przy zaangażowaniu wielu podmiotów na świecie, których głosy koncentrowały się na potrzebach najbiedniejszych i najsłabszych jednostek. Co nie mniej ważne, cele zostały opracowane z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz bazują na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach strategicznych.

Jak twierdzą ci, którzy własnym imieniem podpisali tę agendę, jest ona „kartą praw dla ludzi i naszej planety w XXI wieku”.

1 Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

1 Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Od 2000 roku światowe wskaźniki ubóstwa spadły o ponad połowę. Pomimo tego co dziesiąta osoba żyjąca w regionie rozwijającym się i jej rodzina żyje poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa, tj. 1,90 USD dziennie, a kolejne miliony za niewiele więcej. W wielu krajach Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej poczyniono znaczne postępy, jednak nawet 42% ludności Afryki Subsaharyjskiej nadal żyje poniżej granicy ubóstwa.

Bieda to coś więcej niż brak przychodów i środków potrzebnych do życia.  Bieda to głód, niedożywienie, ograniczony dostęp do edukacji i podstawowych usług, dyskryminacja społeczna, wykluczenie oraz brak udziału w procesie decyzyjnym. Wzrost gospodarczy musi być inkluzywny, zapewnić możliwość pracy oraz promować równość.

Należy wdrożyć systemy ochrony socjalnej, aby złagodzić skutki klęsk żywiołowych i pomóc krajom podatnym na nie. Systemy te mogą wspomóc gospodarkę w krajach narażonych na katastrofy naturalne i położyć kres skrajnemu ubóstwu w najbiedniejszych regionach.
Czytaj więcej

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

W Katowicach funkcjonuje 19 placówek wsparcia dziennego. Głównym ich celem jest udzielanie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem. Dzieci uczęszczające do takich placówek często wywodzą się z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych patologią społeczną. Placówki zapewniają swoim podopiecznym m.in. dwa posiłki dziennie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez prowadzenie kół zainteresowań, wycieczek czy wyjść kulturalnych. Zaplanowane działania pomagają dziecku w wielu przypadkach uniknąć zjawiska tzw. dziedziczenia biedy i wyuczonej bezradności. Ponadto w okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówki zorganizowały wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 171 dzieci. Liczba osób korzystających z placówek wsparcia dziennego w 2019 wynosiła 1410. Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek wsparcia dziennego to 5 659 981zł.
Czytaj więcej

Centra Społecznościowe oraz Programy Aktywności Lokalnej

W wielu dzielnicach naszego miasta powstały centra aktywności lokalnej. Są to: Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu, Bogucicach, Śródmieściu, Zawodziu, Wełnowcu – Józefowcu, na Dębie, czy w Szopienicach i Załężu. Służą one poprawie funkcjonowania społecznego oraz wzmocnieniu potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców dzielnicy. Pomagają w zwalczaniu dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, obejmują wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem. Służą też pomocą osobom wracającym na rynek pracy, umożliwiając nabycie nowych lub podniesienie posiadanych już kwalifikacji.
Czytaj więcej

Program pomocowy w formie uchwały promujący zwolnieniem od podatku od nieruchomości osoby prowadzące działalność non-profit na rzecz osób podatnych na zagrożenia

Podmioty prowadzące działalność non-profit na rzecz osób niezdolnych do radzenia sobie z zagrożeniami są zwolnione od podatku od nieruchomości. W 2019 roku ze zwolnienia z podatku na podstawie ww. uchwały skorzystało 21 podmiotów.
Czytaj więcej

 

2 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

2 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Przy właściwym postępowaniu, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mogą stanowić  źródło żywności dla wszystkich i przynosić godny dochód. Jednocześnie mogą  przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się sposobom produkcji, spożycia i dystrybucji żywności.

Obecnie gleba, woda pitna, oceany, lasy oraz różnorodność biologiczna ulegają szybkiej degradacji. Zmiany klimatyczne wywierają jeszcze większy wpływ na środowisko, od którego zależy nasze życie. Zwiększają one ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Wiele mężczyzn i kobiet zamieszkujących obszary wiejskie nie jest już w stanie dłużej utrzymywać się z pracy w rolnictwie i jest zmuszona migrować do miast w poszukiwaniu lepszego życia.
 
Niskie bezpieczeństwo żywnościowe i związane z nim poważne niedożywienie powoduje u milionów dzieci zburzenia rozwoju oraz zbyt niski wzrost. Musimy gruntownie zmienić światowy system żywnościowy i rolniczy, aby wyżywić 810 milionów głodujących ludzi. Szacuje się, że w 2050 r. liczba niedożywionych osób wzrośnie o kolejne 2 miliardy ludzi.  Inwestycje w rolnictwo mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia zdolności produkcyjnych, z kolei wprowadzenie zrównoważonych systemów produkcji żywności obniży ryzyko głodu.
Czytaj więcej

Działania miasta Katowice

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W Katowicach działają 3 jadłodajnie oraz 2 punkty wydawania żywności dla osób ubogich, bezdomnych, bezrobotnych i niezaradnych życiowo. Punkty te realizują również inne działania wynikające z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, m.in. prowadzą warsztaty, prowadzą stałą współpracę ze specjalistami, w tym m.in. z pracownikami socjalnymi w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Jadłodzielnia w Jadłodajni

Katowicka jadłodzielnia to punkt z lodówką w Jadłodajni, gdzie każdy może zostawić żywność, którą mogą się częstować potrzebujący. Żywność powinna być oryginalnie zapakowana z ważnym terminem przydatności do spożycia. Mogą to być owoce, warzywa, słodycze, jogurty, serki, konserwy itp. Ideą akcji, zorganizowanej przez Miasto Katowice we współpracy z Górnośląskim Towarzystwem Charytatywnym, jest, aby każdy, bez względu na sytuację życiową, mógł zarówno podzielić się darem stołu, jak i z niego skorzystać.
https://www.facebook.com/przeciwkospolecznymwykluczeniom/
http://www.gtch.pl/jadlodajnia.html

 

Otwarcie sklepu socjalnego

Projekt sklepu socjalnego to innowacyjne, pierwsze w Polsce, rozwiązanie, którego głównym celem jest polepszenie sytuacji ekonomicznej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym materialnej, co szczególnie uwydatniło się w ostatnich miesiącach, gdy na terenie całego kraju ogłoszony został stan epidemii związany z COVID-19, w następstwie którego wzrosły ceny wielu artykułów spożywczych i chemicznych. Ideą prowadzenia sklepu socjalnego jest wyjście naprzeciw osobom doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych, ubóstwa i kryzysów życiowych pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak np. epidemia, utrata pracy, nagłe kalectwo, choroba własna lub osoby bliskiej.
Ponadto w lokalu wydzielona zostanie specjalna przestrzeń na klubo-kawiarnię, z której uprawnionymi do korzystania będą w szczególności katowiccy seniorzy w wieku 60+, skupieni wokół organizacji senioralnych działających aktywnie i regularnie na terenie Katowic (np. w Klubach Seniora, fundacjach, stowarzyszeniach, na Uniwersytecie III Wieku).
Uprawnionymi do zakupów w sklepie socjalnym są osoby i rodziny zamieszkałe w Katowicach, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Z zakupów w sklepie socjalnym będą mogły korzystać osoby spełniające kryteria ustalone z Fundacją Wolne Miejsce, na podstawie specjalnych skierowań lub list osób uprawnionych do dokonywania zakupów w sklepie, wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach  Zakłada się wprowadzenie miesięcznego limitu wartości zakupów dla jednej osoby. Dodatkowo, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Fundacja sama będzie mogła kierować osoby do dokonywania zakupów w sklepie socjalnym. 
http://wolnemiejsce.pl/
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4415&ListID=75169dcb-89ef-46cd-a876-165c1e838909

 

3 Dobre zdrowie i jakość życia

3 Dobre zdrowie i jakość życia

Dokonano znacznego postępu w zwiększaniuprzewidywanej długości życia i ograniczaniu najczęstszych czynników powodujących śmiertelność dzieci i matek. Jednakże zmniejszenie śmiertelności okołoporodowej matek do poniżej 70 przypadków na 100 000 żywych urodzeń do 2030 roku wymaga poprawy opieki medycznej.

Zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów spowodowanych chorobami niezakaźnymi o 1/3 do 2030 roku wymaga również stosowania czystego paliwa do gotowania oraz sprawniejszej edukacji o szkodliwości palenia tytoniu.

Musimy kontynuować wzmożone prace nad pokonywaniem występowania wielu chorób i pojawiającymi się zagrożeniami zdrowotnymi. Zapewniając bardziej efektywne finansowanie systemów opieki zdrowotnej, poprawę warunków sanitarnych i higieny, dostęp do lekarzy oraz ograniczając zanieczyszczenie środowiska, możemy poczynić znaczące postępy w ratowaniu życia milionów ludzi. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Otwarcie basenów miejskich

Otwarcie basenów Brynów i Burowiec miało miejsce w czerwcu 2020 roku. W basenach zastosowano innowacyjne rozwiązania, m.in. wdrożono system wykrywania utonięć oraz nowoczesne systemy fotowoltaiki, częściowo pokrywające zapotrzebowanie energetyczne obiektów. W każdym z obiektów znalazły się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25mx16m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów na 115 miejsc, 80-metrowa zjeżdżalnia oraz pomieszczenia przeznaczone na siłownię, fitness oraz salę sportową (w obiekcie przy ul. Konnej) i pomieszczenia przeznaczone na sale fitness oraz dla sekcji gimnastycznej (w obiekcie przy ul. Kościuszki), a także sauny.

https://baseny.wodociagi.katowice.pl/

  

Programy skierowane do Seniorów: Aktywny senior, Babcia Dziadek i ja w Katowicach,

Projekt złota rączka, Katowickie Centrum Seniora

Miasto Katowice od wielu lat inicjuje i realizuje działania skierowane do seniorów naszego miasta. W związku z prowadzoną polityką senioralną oraz wnioskami Rady Seniorów Miasta Katowice Prezydent podjął decyzję o uruchomieniu przy ul. Słowackiego 27 Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+”. Ponadto w mieście realizowane są różne programy i projekty, m.in.:

Program Aktywny senior, który zachęca starszych mieszkańców do podejmowania aktywnego udziału w życiu społecznym oraz do prowadzenia samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. Seniorzy mogą skorzystać z szerokiej oferty spędzania wolnego czasu, tj. oferty sportowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz prozdrowotnej. 

W 2019 roku wydano 1 996 kart programu „Aktywni Seniorzy”, łącznie od początku działania programu wydano ich już 12496. Stale rośnie także liczba osób w wieku senioralnym (60+) uczestniczących w programach aktywności  lokalnej. W 2019 roku 20808 osób skorzystało z oferty wydarzeń kulturalnych, 1434 osoby – z oferty zajęć sportowych, a 1080 osób uczestniczyło w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Projekt pn. „Złota rączka”, którego celem jest podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych.

Z usług mogą korzystać katowiczanie, którzy ukończyli 65. rok życia (osoby samotne, gospodarstwa 2-osobowe) i którzy nie radzą sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”, w ramach którego skorzystać można m.in. z ulgowych wejść na kąpieliska i lodowiska miejskie (dziadkowie i wnuczęta do 7. roku życia), z ulgowych biletów wstępu do Teatru „Ateneum”, sali zabaw „Nibylandia” czy Śląskiego Wesołego Miasteczka.

https://bit.ly/2NOD9qv

  

Katowice bez barier, Tłumacz Migam

Informator dla osób niepełnosprawnych „Katowice bez barier” pomaga osobom niepełnosprawnym odnaleźć drogę do właściwych, kompetentnych organów i instytucji oraz umożliwia zaplanowanie czynnego spędzania wolnego czasu w dostępnych miejscach oraz budynkach użyteczności publicznej. Informator skierowany jest nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale także dla ich rodzin, opiekunów oraz wszystkich osób pracujących i działających dla ich dobra. Obsługą i aktualizacją informatora dla osób niepełnosprawnych „Katowice bez barier” zajmuje się Fundacja Klub KONTRA.                                                        

W kwietniu 2020 r. w celu ułatwienia osobom z wadą słuchu kontaktu z Urzędem Miasta Katowice uruchomiliśmy usługę umożliwiającą połączenie online z tłumaczem języka migowego przez stronę internetową urzędu.

Realizujemy także miejski transport indywidualny dla osób z niepełnosprawnościami, dofinansowany ze środków miasta. Do korzystania ze środków transportowych, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, mają prawo osoby z orzeczoną niepełnosprawnością będące mieszkańcami Katowic z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i słabowidzące. Transport indywidualny dostępny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 8:00 do 20:00. Miejski transport indywidulany dowozi osoby z niepełnosprawnościami do wielu miejsc na terenie Katowice oraz 9 miast sąsiednich: Chorzowa, Mikołowa, Mysłowic, Tychów, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Siemianowic Śląskich i Czeladzi. 

  

Obniżenie umieralności poprzez promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu

Środowiskowe Domy Samopomocy świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

https://www.mops.katowice.pl/node/84

 

Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (COP) oraz powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych

Działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów trzeciego sektora stale prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych, zlokalizowane w dwóch filiach przy ul. Kopernika 14 i ul. Młyńskiej 5, prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST wraz ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu. Lokale zostały udostępnione z zasobów miasta Katowice w ramach umowy użyczenia. Zadanie zostało zlecone w otwartym konkursie ofert na lata 2016–2020.

W 2019 roku Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych kontynuowało swoją aktywną działalność, by zapewnić:

- adres rejestrowy dla nowo powstających organizacji pozarządowych,

- wsparcie infrastrukturalne (dostęp do sal szkoleniowych, pomieszczeń/biurek, sprzętu informatycznego i biurowego, szafek na dokumenty i pocztę przychodzącą, przestrzeń magazynową),

- wsparcie merytoryczne (doradztwo ogólne i specjalistyczne, usługi księgowe, szkolenia),

- wsparcie wolontaryjne dla organizacji (z zakresu rekrutacji wolontariuszy, kwestii formalno-prawnych, promowania współpracy z wolontariuszami);

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w 2019 r.:

- COP, ośrodek i program wsparcia katowickich NGO'sów – z różnych form pomocy skorzystało 180 NGO'sów (ul. Kopernika 14),

- 18 nowych organizacji zarejestrowało swoją siedzibę w COP (łącznie 86 organizacji ma zarejestrowaną siedzibę przy ul. Młyńskiej 5 lub Kopernika 14),

- w każdym miesiącu przeprowadzono 40 godzin dyżurów doradczych (ul. Młyńska 5 – doradztwo ogólne, specjalistyczne księgowe 15h/m-c i marketingowe 5h/m-c),

- 933 udostępnień sal, w tym udostępnienie sprzętu (ul. Kopernika 14),

- 101 porad i pośredniczeń dotyczących wolontariatu (ul. Młyńska 5),

- 12 szkoleń (ul. Kopernika 14),

- 19 spotkań dotyczących wolontariatu (ul. Młyńska 5),

- 8 spotkań branżowych (ul. Kopernika 14),

- 8 wystaw Galerii Aktywnych (ul. Młyńska 5).

Katowicki COP integruje podmioty III sektora funkcjonujące w naszym mieście, podejmuje działania na rzecz ich profesjonalizacji, by jak najefektywniej realizowały zlecane przez Prezydenta zadania publiczne, oraz pobudza aktywność społeczną katowiczan poprzez działania wolontaryjne i ich pełny udział w procesie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej.

http://www.cop.katowice.pl/

https://mostkatowice.org/

http://www.slaskie-wolontariat.org.pl/

  

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014–2020

Miasto Katowice od wielu lat podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców. Obecnie realizowane są programy m.in. w zakresie profilaktyki próchnicy dzieci, zakażeń HPV, zachorowań na grypę „Słoneczna jesień”, szkoły rodzenia i wiele innych.

https://bit.ly/38kymqe

 

Nas troje i więcej

Rodzina jest wartością nie do przecenienia. Trud wychowania dzieci, szczególnie w rodzinach wielodzietnych, może stanowić duże obciążenie finansowe. Odpowiedzią na to wyzwanie może być program „Nas Troje i więcej”, realizowany przez nasze Miasto. Dzięki programowi rodziny wielodzietne mogą korzystać ze zniżek m.in. na baseny, korty, siłownie, lodowiska oraz wydarzenia organizowane przez Miasto. Od początku powstania programu Nas Troje i więcej wydano 23 492 karty.

https://bit.ly/3ime4kN

 

Rewitalizacja parków

W roku 2019 zakończyła się warta ponad 6 mln zł rewitalizacja parku Boguckiego w Katowicach. Powstały tu nowe ścieżki spacerowe, siłownia pod chmurką i wybieg dla psów, dodatkowo unowocześniono i rozbudowano tutejszy plac zabaw. Zrewitalizowano również park Olimpijczyków w Szopienicach.

Obecnie trwa przygotowanie do rewitalizacji Doliny Pięciu Stawów w Katowicach – stawów Morawa, Borki i trzech Hubertusów, czyli zbiorników, które powstały w miejscu dawnych wyrobisk piasku, wydobywanego na potrzeby górnictwa. Kompleks znajduje się na terenie Szopienic i Burowca, tuż przy granicy Katowic z Sosnowcem i Mysłowicami, i zajmuje aż 157 hektarów. Łączna powierzchnia pięciu stawów wynosi 91 hektarów – co oznacza, że jest aż 10 razy większa niż powierzchnia zbiorników w Dolinie Trzech Stawów, które liczą łącznie 9 hektarów.

 

Żłobki miejskie

Znacznie zwiększyła się liczba miejsc dla dzieci w żłobkach. Miasto Katowice wprowadziło również dodatkowe kryteria przy naborze do oddziałów żłobka miejskiego. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka odprowadza w Katowicach podatek, podczas ubiegania się o miejsce w żłobku dostaje dodatkowe punkty. W 2019 r. na terenie miasta Katowice funkcjonował jeden Żłobek Miejski z 13 oddziałami zlokalizowanymi w różnych dzielnicach miasta. W 2019 r. dysponował on 949 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Miasto Katowice, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, stale zwiększa bazę miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2019 r. na terenie Katowic zarejestrowane były 34 żłobki niepubliczne oraz 2 kluby dziecięce, które łącznie dysponowały 1407 miejscami dla dzieci w wieku do lat 3. W całym roku kalendarzowym na łączną liczbę 1154 miejsc opieki dotację otrzymało 30 żłobków niepublicznych, dzięki czemu rodzice ponoszą odpowiednio niższe koszty obecności dzieci w żłobku.

https://www.zlobek.katowice.pl/

 

Katowicka srebrna książka dla seniorów

Mieszkańcy powyżej 65. roku oraz osoby niepełnosprawne mogą zamówić książkę lub audiobooka z biblioteki z dowozem do domu. Chęć wypożyczenia książek można zgłaszać drogą telefoniczną lub poprzez maila – pisząc na adres filii, do której przynależy czytelnik. Chętne osoby muszą podać swoje imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy. Oczywiście kluczowym jest przekazanie tytułów książek, które dana osoba chce wypożyczyć. Można też określić swoje preferencje literackie.  
Dostarczanie i odbiór książek odbywa się bezpłatnie. Zgodnie z regulaminem czytelnicy mogą wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 5 książek. Należy je zwrócić najpóźniej po 30 dniach – można to uczynić zarówno w danej filii, jak i za pośrednictwem „książkobusa".W razie pytań zachęcamy do korzystania z infolinii pod nr 502 28 88 28. 
www.mbp.katowice.pl 
www.opac.mbp.katowice.pl 
 

Pakiety ochronne (w związku COVID-19)

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele podmiotów znalazło się w krytycznej sytuacji. Ich dochody, zwłaszcza w przypadku ograniczenia lub konieczności tymczasowego zawieszenia działalności, znacząco spadły. Chcąc przeciwdziałać bolesnym skutkom epidemii, Prezydent Katowic podjął szereg decyzji, których celem było udzielenie wsparcia rodzimym twórcom kultury, organizacjom czy przedsiębiorcom. Zostały przygotowane pakiety ochronne, które zostały skonsultowane z przedstawicielami zaangażowanych środowisk oraz z katowickimi radnymi. Ich celem było utrzymanie przedsiębiorstw, organizacji, a tym samym zachowanie miejsc pracy.

Ponadto została uruchomiona infolinia dla najbardziej potrzebujących, obsługiwana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Można było skorzystać ze wsparcia psychologicznego. MOPS zorganizował też „Pogotowie zakupowe”, w ramach którego mniej zamożnym katowiczanom dostarczano nieodpłatnie pakiety żywnościowe, a tym, którzy dysponują środkami finansowymi, robiono zakupy. Powstała elektroniczna baza „Jedzenie na wynos” oraz „Baza Usług Zdalnych”. Dzięki akcji „Krzyżówka dla seniora” zadbano natomiast o rozrywkę, szczególnie właśnie osób starszych, których dostęp do elektronicznych urządzeń jest ograniczony.

Wśród licznych działań realizowanych przez Urząd Miasta Katowice w tym trudnym czasie można również wymienić m.in. uruchomienie wymazobusów, zakup jednorazowych maseczek dla katowickich służb i szpitali, maseczek wielorazowego użytku dla seniorów oraz zakup 83 laptopów do nauki zdalnej dla dzieci z katowickich placówek edukacyjno-wychowawczych. 

Katowice zakupiły też nowoczesną maszynę, która pobrane próbki bada pod kątem koronawirusa, a w przyszłości będzie mogła zostać wykorzystana także do diagnostyki molekularnej innych zakażeń zarówno bakteryjnych, jak i wirusowych. Urządzenie znajduje się w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, dzięki czemu aż trzykrotnie zwiększyła się jego przepustowość pracy.

Na zakup urządzenia oraz potrzebnych materiałów zużywalnych i odczynników z budżetu Miasta Katowice przekazano ponad 930 tys. zł. 

Więcej na: https://koronawirus.katowice.eu/

 

4 Dobra jakość edukacji

4 Dobra jakość edukacji

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Wysokiej jakości edukacja stanowi podstawę dla polepszenia życia ludzi i zrównoważonego rozwoju.

Powszechny dostęp do edukacji poprawia jakość życia i umożliwia znalezienie innowacyjnych rozwiązań największych problemów współczesnego świata.

Obecnie ponad 265 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły, a 22% nie chodzi do szkoły podstawowej. Ponadto nawet dzieci uczące się w szkole nie potrafią czytać i liczyć.

Dokonano znacznego postępu w zwiększeniu dostępu do edukacji na wszystkich poziomach. Wzrosła liczba kształcących się osób, zwłaszcza kobiet i dziewcząt. Coraz więcej też osób posiada podstawowe umiejętności pisania i czytania, należy jednak podjąć dalsze wysiłki na rzecz zrealizowania Celu w zakresie powszechnej edukacji. Na przykład, chociaż w skali globalnej osiągnięto już równość chłopców i dziewcząt w dostępie do edukacji na poziomie podstawowym, to tylko niektóre państwa zrealizowały ten cel w odniesieniu do wszystkich jej poziomów.

Przyczyny niskiej jakości edukacji to brak odpowiednio wyszkolonych nauczycieli, złe warunki w szkołach oraz nierówny dostęp do szkół dzieci z obszarów wiejskich. Zapewnianie wysokiej jakości edukacji wiąże się z tworzeniem edukacyjnych programów stypendialnych, warsztatów dla nauczycieli, budowaniem szkół oraz poprawą dostępu do wody i energii elektrycznej w szkołach.

(źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Udział w programie P-TECH

29 sierpnia 2019 r. IBM ogłosił, iż we współpracy z samorządem Katowic oraz Samsungiem, Fujitsu Technology Solutions i Instytutem Badań Edukacyjnych, pod patronatem honorowym premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Cyfryzacji, uruchamia program rozwoju edukacyjno-zawodowego pod nazwą P-Tech. Głównym celem Programu jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które, oprócz zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej, wymagają odpowiednich umiejętności, jednak niekoniecznie kilkuletnich studiów wyższych.

W pilotażu biorą udział dwie szkoły techniczne z Katowic, dołączając tym samym do ponad 200 szkół z całego świata biorących udział w P-Tech. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach rozpocznie współpracę z IBM Polska, a Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic – z Fujitsu Technology Solutions. W ramach programu przez pięć lat nauki uczniowie przygotują się do egzaminów maturalnego i dyplomowego, który pomoże im uzyskać tytuł technika informatyka lub technika mechatronika, a jednocześnie poszerzą wiedzę pod opieką swojego mentora i zdobędą nowe umiejętności. Przykładowo uczniowie będą śledzić codzienną pracę swojego opiekuna (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w płatnych stażach.
P-Tech nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firma partnerska we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarcza dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak aby wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy oraz w sektorze, w którym działa. Firma partnerska zobowiązuje się również wspierać absolwentów P-Tech w procesie wejścia na rynek pracy.
Obecnie w Polsce w programie P-TECH bierze udział trzech partnerów biznesowych i trzy szkoły.
https://www.ptech.org/# 

https://bit.ly/3ggAJgD 

Katowice Miastem Fachowców

Dostrzegając rosnące znaczenie szkolnictwa branżowego i technicznego w procesie rozwoju gospodarczego, Urząd Miasta Katowice wraz z partnerami realizuje projekt „Katowice Miastem Fachowców”. Projekt ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej drogi edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Adresatami projektu i uczestnikami wizyt studyjnych u partnerów są  uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów.
Projekt realizowany jest w formule czteroetapowej, składającej się z wprowadzającej lekcji wychowawczej, wizyty studyjnej w firmie i w szkole ponadpodstawowej (kształcącej w zawodzie, którego dotyczyła wizyta w firmie) oraz podsumowującej lekcji wychowawczej.
Kluczowym etapem projektu są wizyty studyjne w firmach biorących udział w projekcie. Uczestnictwo uczniów w takich wizytach stwarza dla nich możliwości poznania: specyfiki pracy w danym zawodzie,  praktycznych zasad funkcjonowania firmy, kompetencji wykorzystywanych w danym środowisku pracy, a także możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W ostatniej edycji projektu uczestniczyły firmy: PKP Cargo S. A. Południowy Zakład Spółki, Tauron Polska Energia S.A., Śląska Izba Turystyki, Polska Grupa Górnicza S.A., Piekarnia Antoni Król, Stosowanie Maszyn Tadeusz Szwajca. 
Fakty: W projekcie bierze udział 31 szkół. Odbyły się  52 wizyty studyjne, w których łącznie wzięło udział ponad 800 uczniów.

„Serce Metropolii – Katowice moje miejsce na Ziemi” – katowicki autorski program edukacji regionalnej

Program został opracowany przez zespół ekspertów i obejmuje w klasie pierwszej 29 tematów podzielonych na siedem działów, zaś w klasie drugiej – 38 tematów podzielonych na trzy działy. W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano pilotaż zajęć w postaci godziny lekcyjnej przyznanej na każdy oddział w pierwszych klasach w sześciu wybranych szkołach średnich. Od roku szkolnego 2019/2020 kontynuowany jest pilotaż w klasach drugich w sześciu szkołach oraz rozpoczęto zajęcia w klasach pierwszych we wszystkich katowickich szkołach średnich. W roku szkolnym 2020/2021 projekt będzie realizowany we wszystkich klasach pierwszych i drugich w szkołach ponadpodstawowych. 
https://bit.ly/38qyTH2

 

Festiwal „Sięgnij po zawód”

To święto katowickich szkół średnich. Od roku szkolnego 2018/19 realizowane jako moduł Śląskiego Festiwalu Nauki, organizowanego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Podczas festiwalu odwiedzający mogą nie tylko zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych, ale również porozmawiać ze starszymi koleżankami, kolegami i nauczycielami. W programie Festiwalu są m.in. pokazy i występy artystyczne, będące dla uczniów okazją do zaprezentowania swoich talentów i umiejętności przed publicznością Śląskiego Festiwalu Nauki.
„Sięgnij po zawód” to przede wszystkim szansa na zapoznanie się z pełną ofertą liceów ogólnokształcących oraz branżowych i technicznych szkół ponadpodstawowych, ale także możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych z katowickich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Połączenie Festiwalu „Sięgnij po zawód” i Śląskiego Festiwalu Nauki to wyjątkowa okazja, żeby uczniowie mogli spojrzeć na swoją edukację holistycznie i pomyśleć o rozwoju w kontekście wyboru kierunku studiów, a także przyszłej pracy.
https://www.slaskifestiwalnauki.pl/
Podsumowanie liczbowe edycji 2020:
3 dni
4 ministerstwa wspierające ŚFN
6 scen
6 obszarów wiedzy
7 współorganizatorów
10 ambasadorów
17 wystaw
17 gości zagranicznych
18 patronów honorowych
29 polskich gości
29 rozmówców na Przystankach Nauka
32 godziny transmisji
112 akredytowanych przedstawicieli mediów
133 warsztaty
165 wykładów
215 stanowisk pokazowych
238 nośników reklamy zewnętrznej
330 prelegentów
480 uczestników inauguracji w Teatrze Śląskim
567 zarejestrowanych grup zorganizowanych
2200 wystawców
2200 głosów oddanych w konkursie OFF Science
2573 wypełnione ankiety
3000 użytkowników festiwalowej aplikacji
10 583 uczniów biorących udział w Festiwalu
20556 głosów oddanych w konkursie POP Science
38300 odbiorców transmisji online
ponad 51 000 uczestników Festiwalu w MCK
około 2 mln złotych wartości ekwiwalentu medialnego
prawie 5 mln użytkowników mediów z informacją o wydarzeniu
ponad 65 mln kontaktów z odbiorcami informacji o ŚFN

 

Muzykodrom i programy edukacyjne KMO

Katowice są miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc nie może w nim zabraknąć zajęć umuzykalniających. Dlatego w instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodów mamy Muzykodrom – miejsce, które brzmi, dźwięczy, szumi, szeleści, dzwoni i pulsuje.
Bazą Muzykodromu jest siedziba instytucji przy placu Sejmu Śląskiego 2. To centrum lotów w kosmos melodii, rytmu i harmonii. Czasami wypełnia się najpiękniejszą muzyką – ciszą. To przestrzeń, gdzie gramy, śpiewamy, komponujemy, eksperymentujemy, badamy, myślimy, poszukujemy i słuchamy.
Muzykodrom działa nieprzerwanie od 2016 roku w przestrzeni instytucji i pod przewodnictwem Joanny Bronisławskiej – muzyka, pedagoga, animatorki kultury oraz licznych gości z wielu dziedzin sztuki, którzy prowadzą eksperymenty muzyczne, rozszerzają świadomość muzyczną dzieci i ich wrażliwość na sztukę. Warsztaty są formą pozaszkolnej edukacji muzycznej i mają ograniczoną liczbę uczestników, ale na coroczny finał sezonu oraz letnie koncerty przychodzą całe muzykodromowe rodziny. Poza regularnymi warsztatami, które odbywają się dwa razy w tygodniu, podjęto współpracę z Saint-Etienne, miastem UNESCO w dziedzinie designu, a także zorganizowano Mobilny Muzykodrom w Parku Śląskim.
Warsztaty są podzielone na trzy grupy wiekowe: noworodki i dzieci do 2,5 lat, małe dzieci od 2,5 do 5 lat – w tych przypadkach warsztaty odbywają się na zasadzie koncertów gordonowskich, prowadzonych przez grupę Violin Di. Ostatnia grupa to dzieci w wieku 6–9 lat.
Podsumowanie pierwszych dwóch lat działalności Muzykodromu można znaleźć tu: https://www.youtube.com/watch?v=V9obkD2OFZY
Statystyka:
rok 2017 – 673 osób – 35 wydarzeń
rok 2018 – 756 osób – 38 wydarzeń
rok 2019 – 1084 osób – 40 wydarzeń
W sierpniu 2019 roku w ramach projektu odbyła się po raz pierwszy konferencja Kreatywny Ogród Muzyczny, poświęcona głównie metodzie E.E. Gordona, z udziałem ekspertów z zakresu pozaszkolnej edukacji muzycznej (dot. pracy z dziećmi z  Zespołem Wiliamsa, metody E.E Gordon, K. Orff, Z. Koday, R. Laban, E.J. Dalcroze, Yamaha), w tym Jolanty Gawryłkiewicz – dyrektor placówek edukacyjnych FKE, inicjatorki idei Perpetuum Mobile, członkini m.in Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z ramienia Fundacji Kreatywnej Edukacji, bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania, Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz Gordon Institute for Music Learning. Jolanta Gawryłkiewicz jest również inicjatorką projektów Akcja Rodzic Działa, założyła też pierwszy w Bydgoszczy punkt przedszkolny, całkowicie zaprojektowany przez młode mamy.
liczba uczestników: 250
W okresie pandemii Muzykodrom funkcjonuje jako MuzykoDom, czyli warsztaty online (transmisja online raz w tygodniu) z oglądalnością od 50 do 200 unikalnych użytkowników, którzy obejrzeli co najmniej 70% filmu.
http://miasto-ogrodow.eu/strona/muzykodrom/mid/93

 

Samorządowy Lider Edukacji

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.
W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” komisja ekspertów, złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.
Eksperci doceniają innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zapewniania wysokiej jakości kształcenia, marketingu edukacyjnego, zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czy współpracy samorządów z instytucjami naukowymi. Komisja bierze także pod uwagę skuteczność gmin i powiatów w zakresie dostosowywania kształcenia do wyzwań współczesności, np. potrzeb gospodarki. Konkurs ma charakter promocyjny, służy bowiem popularyzowaniu osiągnięć samorządów w dziedzinie oświaty oraz budowaniu pozytywnego wizerunku gmin i powiatów, które są w Polsce liderami w sferze polityki edukacyjnej. Konkurs ma jednak również istotny cel merytoryczny. Po zakończeniu pracy komisji i procedury certyfikacyjnej każdy samorząd uczestniczący w projekcie otrzymuje informację zwrotną na temat efektywności i skuteczności swojej polityki edukacyjnej oraz – co szczególnie istotne – ewentualnych jej niedociągnięć i popełnianych błędów. Pozwala to podejmować inicjatywy projakościowe, dokonywać korekty w prowadzonych działaniach oraz uzyskiwać cenną opinię ekspercką na temat ich wartości merytorycznej. Dlatego też, oprócz certyfikatów, przekazywane są również obszerne dokumenty zawierające uzasadnienie decyzji komisji. Te recenzje służą potem doskonaleniu działań oświatowych samorządów.
http://www.lider-edukacji.pl/glowna
https://bit.ly/2VGt1V5

 

Music School for Social Change

Instytucja kultury Katowice Miasto Ogrodów działa w międzynarodowym programie URBACT, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, mającym na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy miastami na świecie. Główną jego ideą jest korzystanie z wypracowanych dobrych rozwiązań, które wpływają realnie na zmianę jakości życia mieszkańców. Program poprzez powoływanie do życia sieci miast stymuluje proces wymiany dobrych praktyk na różnorodnych polach – od zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców, przez przywracanie społeczności terenów poindustrialnych, aż po zwiększenie integracji społecznej poprzez muzykę. Jako Miasto Muzyki UNESCO przystąpiliśmy  do projektu „ON STAGE. Music Schools for social change”. Obok Katowic do miast w sieci należą L’Hospitalet (Hiszpania), Aarhus (Dania), Valongo (Portugalia), Brno (Czechy), Grigny (Francja) oraz Adelfia (Włochy). Hiszpańskie L’Hospitalet pełni rolę lidera sieci i realizuje tak zwaną dobrą praktykę, której elementy będziemy starać się zaadaptować w Katowicach.
Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy trzy szkoły podstawowe z Katowic: Zespół Szkół i Placówek nr 2 (Załęże), Szkołę Podstawową nr 48 im. J. Ligonia (Murcki) oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. J. Piłsudskiego (Śródmieście). Wybór tych placówek nie był przypadkowy. Do współpracy zaprosiliśmy społeczności dwóch dzielnic, w których istniała tradycja muzykowania w orkiestrach, a pamięć o nich wciąż pozostaje tam żywa. To sposób na wypełnienie swoistej niszy powstałej po likwidacji przemysłu ciężkiego, który systemowo regulował potrzeby społeczności lokalnych. Z kolei dzieci i społeczność Śródmieścia borykają się z innymi problemami, m.in. brakiem przestrzeni do integracji, która szczególnie w obliczu funkcji, jaką pełni ta część miasta i dynamicznie zmieniającego się profilu jej mieszkańca, wydaje się istotną kwestią.
http://miasto-ogrodow.eu/strona/urbact/mid/273
Statystyki:
- 60 godzin warsztatów gry na instrumentach dętych dla 500 uczniów trzech szkół podstawowych w dzielnicach Murcki, Załęże i Śródmieście;
- 317 ankietowanych uczniów trzech szkół podstawowych;
- 24 koncerty orkiestr dętych popularyzujących nowy wizerunek zespołów;
- niemal 30 wydarzeń w ramach MOVE YOUR BRASS Festiwalu Muzyki Dętej (24–26.05.2019);
- 10 spotkań 24-osobówej grupy lokalnej URBACT;
- 30 nowych partnerów lokalnych i międzynarodowych (European Brass Band Association);
- organizacja Transnational Meeting w Katowicach (21–23.10.2019);
- realizacja wymiany nauczycieli z partnerami z L’Hospitalet, Adelfii, Valongo, Aarhus, Grigny, Brna;
- ponad 6,5 tys. uczestników zrealizowanych wydarzeń.

 

Katowice Miasto Otwarte Rozwój Usług Społecznych II etap

Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – II etap” ma na celu wsparcie 60 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia dla grupy 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkających w Katowicach (w tym minimum 50% osób z obszarów rewitalizowanych), poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób. Grupę docelową stanowi 80 osób, w tym 40 osób niepełnosprawnych i 20 osób niesamodzielnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (od 15. do 70. r.ż.), zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
Usługi wytchnieniowe – w ramach zadania uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (40 osób) oraz opiekuna osoby niesamodzielnej (20 osób), jako działania wspierające. Celem wsparcia jest podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych, dążenie do uzyskania możliwego poziomu samostanowienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz uzyskanie optymalnych rezultatów w zakresie samodzielnego życia osób niepełnosprawnych, jak również opieki wytchnieniowej w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna lub potrzeby odpoczynku przez opiekuna.
Założeniem programu jest również udzielenie pomocy otoczeniu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych poprzez stworzenie grupy wsparcia (20 osób), której celem jest polepszenie osobistej jakości życia i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością, izolacją i wykluczeniem społecznym przez posiadanie niepełnosprawnego lub niesamodzielnego członka rodziny.
Projekt realizowany jest od 01.02.2020 r. do 31.12.2021 r.
Wartość projektu: 1 032 600,00 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 960 318,00 zł
https://www.mops.katowice.pl/node/3069

 

5 Równość płci

5 Równość płci

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju przyczyniła się do dokonania postępu w kwestii równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet na świecie.  Osiągnięto między innymi równy dostęp dziewcząt i chłopców  do edukacji na poziomie podstawowym. Jednak w każdej części świata kobiety i dziewczęta nadal są dyskryminowane i cierpią z powodu przemocy.

Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament zrównoważonego świata, w którym ludzie będą żyć w pokoju i dobrobycie.
Niestety co piąta kobieta w wieku 15–49 lat przyznaje, że w ciągu 12 miesięcy doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera. W 49 krajach nie ma obecnie przepisów chroniących kobiety przed przemocą domową. Odnotowano postęp w zwalczaniu szkodliwych praktyk, takich jak małżeństwa dzieci i okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Praktyki te w ostatniej dekadzie spadły o 30%, jednakże wiele pozostaje do zrobienia, aby całkowicie wyeliminować takie zjawiska.
Zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i godziwej pracy oraz do udziału w procesie decyzyjnym w sprawach politycznych i ekonomicznych wzmocni zrównoważone gospodarki i przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości.
Wdrożenie nowych ram prawnych dotyczących równouprawnienia w miejscu pracy oraz zwalczanie szkodliwych praktyk wobec kobiet to działania niezbędne, aby położyć kres dyskryminacji
ze względu na płeć występującej w wielu krajach. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Katowice JazzArt Festival w inicjatywie Keychange

Kierując się ideą równości płci, Miasto Katowice wprowadziło swój sztandarowy festiwal jazzowy – Katowice JazzArt Festival – do inicjatywy Keychange, polegającej na niwelowaniu barier, z jakimi zmagają się kobiety w przemyśle muzycznym. Katowice JazzArt Festival stał się tym samym pierwszym polskim festiwalem muzycznym, w którym postanowiono uzyskać parytet płci wśród zapraszanych wykonawców do roku 2022. W rzeczywistości już w edycji 2019 udało się osiągnąć ten cel – z 16 zespołów w programie Festiwalu 11 tworzyły lub współtworzyły artystki.
http://jazzartfestival.eu/

https://keychange.eu/ 

Wyeliminowanie wszelkich form przemocy

Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy koncentruje się na rozpoznawaniu zjawiska przemocy, budowaniu planu pomocy o charakterze interwencyjnym, socjalnym, psychologicznym i prawnym, a następnie jego realizacji. Pracę socjalną na rzecz osób dotkniętych przemocą oraz ich rodzin świadczą pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy ds. rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci osoby bezdomnej i niepełnosprawnej, streetworkerzy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, konsultanci, mediatorzy. Obejmuje ona indywidualne poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, grupowe formy poradnictwa oraz wizyty w środowisku. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy Ośrodek zapewnia schronienie dla osób, które ze względu na dramatyczną sytuację nie mogą przebywać w dotychczasowym miejscu zamieszkania.
Grupa psychoedukacyjna dla ofiar przemocy. Celem zajęć jest uzyskanie wsparcia i wiedzy o możliwościach ochrony i rozwiązywania problemu przemocy w aspekcie prawnym, psychologicznym i socjalnym. Realizowany jest również Program Edukacyjno-Korekcyjny dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach współpracuje z Komendą Miejską Policji oraz z przedstawicielami innych służb i instytucji w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
https://www.mops.katowice.pl/node/19

 

6 Czysta woda i warunki sanitarne

6 Czysta woda i warunki sanitarne

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez  zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody. Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody, by tak się stało. Jednak z powodu słabej gospodarki czy złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną umierają miliony ludzi, przede wszystkim dzieci.

Niedostatek wody, jej słaba jakość i niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania. Ograniczają także szansę biednych rodzin na podjęcie edukacji.
Obecnie ponad 2 miliardy ludzi żyje na obszarach, gdzie istnieje ryzyko ograniczonego dostępu do wody pitnej.
Szacuje się, że do 2050 roku co najmniej co czwarta osoba na świecie będzie mieszkać w kraju dotkniętym chronicznym lub okresowym deficytem wody pitnej. Susza dotyka jedne z najbiedniejszych rejonów świata, co tylko potęguje występowanie głodu i niedożywienia.                 
W ostatniej dekadzie odnotowano znaczny wzrost dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, a ponad 90% ludności świata ma dostęp do polepszonych źródeł wody pitnej. Aby poprawić warunki sanitarne i dostęp do wody pitnej w krajach rozwijających się, w Afryce Subsaharyjskiej, Azji Środkowej, Azji Południowej, Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej należy zwiększyć inwestycje w zarządzanie ekosystemami słodkowodnymi i urządzeniami sanitarnymi na poziomie lokalnym. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

 

Budowa zbiorników retencyjnych

W Katowicach powstaje 13 zbiorników retencyjnych, które umożliwią gromadzenie wody w celu jej ponownego wykorzystania, m.in. do podlewania zieleni miejskiej, mycia powierzchni ulic, placów i chodników. Pierwsze cztery zbiorniki powstały w 2019 roku w Piotrowicach. Dokonano również adaptacji istniejącego kolektora deszczowego w Szopienicach. Naturalna retencja wody oraz dostosowanie infrastruktury kanalizacji deszczowej służy poprawie bilansu wodnego na obszarach zurbanizowanych. 
https://www.kiwk.katowice.pl/ 

Katowicka Kranówka – Szluknij sie z kokotka

Chcąc zachęcić mieszkańców m.in. do rezygnowania z jednorazowego plastiku, zainaugurowaliśmy w 2019 roku kampanię społeczną „Katowicka kranówka – Szluknij sie z kokotka”. W kampanię zaangażowaliśmy lokalne podmioty gospodarcze, w tym wybrane kawiarnie i restauracje, które serwują darmową kranówkę. Urząd Miasta zaczął od siebie, wycofując wodę w plastikowych butelkach i dystrybutorach i montując poidełka. Znakiem udziału w kampanii jest naklejka z logo akcji.

Kampania jest realizowana w partnerstwie z Katowickimi Wodociągami. Elementem promującym picie wody z kranu jest oryginalny saturator, z którego latem 2019 roku na Rynku można było napić się wody, również z sokiem; urządzenie pojawia się także na wielu eventach. Zgodnie z założeniem działania służące temu celowi powinny "wspierać i wzmacniać udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej". „Katowicka kranówka” doskonale więc realizuje ten zamysł, gdyż w Polsce ok. 60% ludzi nie wierzy, że woda z kranu jest wodą bezpieczną do picia. Pijąc wodę z kranu, nie tylko ograniczamy produkcję plastiku, ale też uświadamiamy sobie, jakim luksusem jest dostęp do wody pitnej w kranie, podczas gdy tak wielu ludzi na ziemi cierpi na jej niedostatek. Uczymy się traktować wodę z sieci jako równie cenną jak ta, którą kupujemy w butelkach w sklepie. 
http://katoobywatel.katowice.eu/nasze-akcje/kranowka-katowicka-szluknij-sie-z-kokotka/

 

Łapiemy deszczówkę

Do walki ze skutkami suszy w Katowicach włączył  się Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. KZGM w ramach akcji „Łapiemy deszczówkę” zamontował, przy zarządzanych przez siebie budynkach mieszkalnych, 30 zbiorników na deszczówkę. Zbiorniki mieszczą 210-350 litrów deszczówki, która posłuży do podlewania roślin na podwórkach i skwerach przylegających do budynków. Brak wody to poważny problem, ale każdy mały krok w kierunku ekoodpowiedzialności jest ważny i chcemy tą akcją zachęcić innych zarządców, właścicieli domów i mieszkańców do oszczędzania wody.
https://kzgm.katowice.pl/
https://www.facebook.com/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

 

 

7 Czysta i dostępna energia

7 Czysta i dostępna energia

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Pokonywanie wyzwań i korzystanie z licznych możliwości w dzisiejszym świecie wiąże się z dostępem do energii. Jest ona konieczna w wykonywaniu pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa, walce ze zmianami klimatycznymi, produkcji żywności czy wysiłkach zwiększających krajowe dochody. 

Nowe możliwości gospodarcze i miejsca pracy mogą zapewnić powszechny dostęp do energii, poprawę efektywności energetycznej i rozpowszechnienie energii odnawialnej. Przyczynią się także do tworzenia bardziej zrównoważonych i inkluzyjnych społeczności oraz zwiększenia odporności na skutki zmian klimatycznych.
Obecnie około 3 mld ludzi nie ma dostępu czystego paliwa do gotowania i jest narażonych na niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza. Ponadto nieco mniej niż 1 mld ludzi nie ma dostępu do elektryczności. Aż 50% z nich żyje w Afryce Subsaharyjskiej. W ostatniej dekadzie poczyniono postępy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej pochodzących z wody, energii słonecznej i wiatru, a stosunek energii zużywanej na jednostkę PKB również spada.
Problem ten jest jednak daleki od rozwiązania. Należy zwiększyć dostęp do czystych paliw i technologii, a także zwiększyć wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, transporcie i przemyśle. Należy również zwiększyć publiczne i prywatne inwestycje w energ ię oraz położyć większy nacisk na ramy regulacyjne i innowacyjne modele biznesowe w przekształceniu światowych systemów energetycznych. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

 

Miejskie Centrum Energii

Od momentu uruchomienia Miejskiego Centrum Energii (MCE), zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 2, udzielono tam 1902 porady osobiste, 81 porad mailowych oraz 514 porad telefonicznych. Dodatkowo 536 osób wzięło udział w spotkaniach informacyjno-ekologicznych. W roku 2019 zorganizowano cykl 11 spotkań zatytułowanych „Jak ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie?”. Na funpage’u  Miejskiego Centrum Energii zamieszczono 627 postów dotyczących działalności Miasta oraz informacji w zakresie ochrony powietrza i klimatu, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. W ramach działalności MCE Miasto dotarło do szerszego grona katowiczan z informacją na temat „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Katowice”. W efekcie w roku ubiegłym wpłynęło ponad 1500 wniosków na dotację celową na zmianę systemu. 
W przyszłości planuje się zakup kamery termowizyjnej na potrzeby wykonywania zdjęć elewacji budynków publicznych i prywatnych oraz uruchomienie kolejnego cyklu spotkań z  mieszkańcami – Black or Green Tea.
https://bit.ly/31xIs5l

                                                                                     

Dotacje do niskoemisyjnych źródeł ciepła

Czy wiesz, jak otrzymać nawet 80% dotacji celowej na wymianę systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny? Miasto Katowice udziela dofinansowania na ten cel, a wszystko po to, by doprowadzić do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i uzyskać poprawę efektywności energetycznej budynków prywatnych. Na przestrzeni lat liczba ekologicznych źródeł ogrzewania na terenie miasta rośnie. W 2011 roku Miasto Katowice dofinansowało wymianę 282 źródeł ciepła na łączną kwotę 1 501 576 zł, podczas gdy w roku 2019 liczba wymienionych źródeł ciepła wzrosła do 1174, a kwota dofinansowania z Miasta to aż 10 001 179 zł!
A co z instalacjami OZE (odnawialne źródła energii)? W roku 2011 liczba instalacji OZE dofinansowanych przez Miasto wyniosła 41 sztuk (kwota dopłaty 244 448 zł), tymczasem rok 2019 przyniósł już 120 instalacji OZE dofinansowanych przez Miasto kwotą 712 411 zł.
Zintensyfikowane działania w tym kierunku były także jednym z punktów „Umowy z mieszkańcami Katowic”, zawartej przez Prezydenta M. Krupę w latach 2014–2018 (Obietnica nr 12 – dodatkowa: „Czyste powietrze: nasze wspólne wyzwanie”). Prócz dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania, w  związku z wejściem w życie tzw. uchwały antysmogowej Prezydent podjął wówczas decyzję o zwiększeniu dopłat dla mniej zamożnych katowiczan z 450 na 900 zł (najwięcej w regionie) na zakup opału, przy jednoczesnej intensyfikacji kontroli prowadzonych przez Straż Miejską.  
https://bit.ly/2FSZVN9

 

Monitoring jakości powietrza AWAIR

W ramach międzynarodowego projektu o nazwie AWAIR Miasto Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie zadania z programu INTERREG EUROPA CENTRALNA. Miasto intensyfikuje działania proekologiczne – te, które prowadzone są w obszarze poprawy jakości powietrza dzielą się na działania krótko- i długoterminowe. Działania z pierwszej grupy (podejmowane w momencie przekroczenia norm emisji) są zgodne z „Planem działań krótkoterminowych” (PDK; jednym z zaledwie kilku w kraju), który w zależności od stanu jakości powietrza obliguje jednostki podległe do podejmowania przypisanych do poziomów działań informacyjnych i operacyjnych. Celem  działań informacyjnych jest powiadomienie jak największej liczby mieszkańców o stanie jakości powietrza; natomiast celem działań operacyjnych jest chwilowe zmniejszenie emisji. Grupa działań długoterminowych to wszelkie zabiegi zmierzające do stałego obniżenia poziomu zanieczyszczeń, w tym:
- dotacje do niskoemisyjnych źródeł ciepła (w roku 2019 wymieniono prawie 1 200 systemów grzewczych, co oznacza 8,5% wzrost w relacji do 2018 roku oraz zamontowano 120 instalacji OZE za ponad 700 tys. zł), 
- kontrole Straży Miejskiej (19,6 tys. kontroli w latach 2011–2019),
- monitoring jakości powietrza AWAIR – realizacja zadania pilotażowego, polegającego na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza i multimedialnej prezentacji wyników na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach jednostek (127 czujników powietrza i 154 ekrany multimedialne). Jest to największa w kraju liczba czujników, które stanowią własność miasta (0,77 czujnika na km2).
Koszt realizacji całego projektu to ponad 290 tys. euro. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa systemu o monitoring jakości powietrza wewnętrznego w wybranych obiektach edukacyjnych. W  2019  roku  odnotowano  jeden  z  najniższych  w  ostatnich  latach  wskaźników  opisujących przekroczenie stężenia dobowego pyłu PM10, który przyjął wartość PM10 – 57 dni, co oznacza 26-procentowy spadek w odniesieniu do roku 2018.
W roku 2018 Miasto Katowice poniosło wydatki związane z realizacją tych zadań na kwotę 160 805,97 zł, zaś w 2019 roku była to już kwota 427 007,87 zł. 
- zakup niskoemisyjnego taboru, 
- ograniczenie ruchu samochodowego (Strefa „Tempo 30”), 
- oraz działania termomodernizacyjne przeprowadzane w budynkach stanowiących własność Miasta Katowice (termomodernizacji poddano 5 456,70 m2 powierzchni budynków mieszkalnych – 1 budynek oraz 22947,41 m2 w ramach 9 budynków użyteczności publicznej).
Kompleksowy charakter dbania o jakość powietrza w mieście uzupełniają działania o charakterze edukacyjnym, a wśród nich: organizacja wydarzeń plenerowych dla mieszkańców (Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019, Dni Energii Miasta Katowice oraz Leśny Piknik Rodzinny EKOODPOWIEDZIALNIE), projekty edukacyjne dla najmłodszych, spotkania z mieszkańcami („Jak ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie?”), szkolenia (kierowane do administratorów wszystkich obiektów miejskich dotyczące zarządzania energią), zakładka na stronie internetowej Miasta – Katowice.eu i działalność Miejskiego Centrum Energii.
Dowiedz się więcej:
https://bit.ly/2D8HbrB
https://bit.ly/3f66usH
http://powietrze.katowice.eu/ 

Budowa sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Katowice wdrażają kompleksowe rozwiązania w zakresie e-mobilności na rzecz poprawy jakości powietrza. Jako lider pośród innych polskich miast, Katowice wypełniły z nawiązką obowiązek nałożony na gminy przez Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Na terenie miasta stworzono w 2019 roku 87 punktów ładowania (40 stacji), a w 2020 roku oddano do użytku kolejne. Łącznie do dyspozycji jest obecnie aż 115 punktów ładowania. To jednak nie koniec działań na rzecz elektromobilności. W trakcie uruchamiania jest dalszych 11 punktów, a 23 kolejne to punkty w budowie, które planuje się uruchomić do końca roku. Stacje ładowania znajdują się w Śródmieściu, przy centrach przesiadkowych, w okolicach najważniejszych budynków użyteczności publicznej, wzdłuż najważniejszych tras oraz na terenach największych osiedli mieszkaniowych.
Projekt budowy sieci ładowarek wpływa pozytywnie na możliwość rozwoju floty pojazdów elektrycznych na terenie miasta, których liczba wzrasta z miesiąca na miesiąc.
W 2019 roku podpisano deklarację Driving Change Together, owoc polskiej prezydencji COP24, dot. partnerstwa na rzecz rozwoju elektromobilności. Ponadto rosnąca liczba autobusów elektrycznych, a także elektrycznych pojazdów porządkowych, dbających o czystość w naszym mieście, to dodatkowe pozycje na liście podejmowanych starań o czystą i dostępną energię.  
W 2019 roku Miasto przeznaczyło na realizację zadania związanego z rozbudową sieci ładowarek elektrycznych kwotę 500,000 zł.
https://bit.ly/38tSWEC

 

Zakup niskoemisyjnego taboru

W ramach zintensyfikowanych działań o charakterze długoterminowym Miasto Katowice podejmuje zabiegi zmierzające do stałego obniżenia poziomu zanieczyszczeń. 
Jednym z działań realizowanych w tym zakresie jest zakup niskoemisyjnego taboru, którego celem jest zmniejszenie emisji ze źródeł transportowych.
Systematycznie więc w mieście wycofuje się z użytkowania autobusy PKM Katowice spełniające najniższe normy emisji spalania (Euro 1-3), przy jednoczesnym uzupełnianiu taboru o elektryczne i proekologiczne pojazdy komunikacji miejskiej. PKM Katowice Sp. z o.o. w roku 2019 zakupił 25 sztuk nowych autobusów o napędzie spalinowym z normą EURO 6 (pojazdy klasy MAXI) o wartości 22.850.000 zł netto oraz 5 sztuk autobusów o napędzie elektrycznym (5 szt. autobusów klasy MEGA) o wartości  13.245.000 zł.
Szczegółowe założenia tego przedsięwzięcia określa „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”:
https://bit.ly/2VVHdto
https://bit.ly/38xwFpD

 

8 Wzrost gospodarczy i godna praca

8 Wzrost gospodarczy i godna praca

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Mniej więcej połowa światowej populacji wciąż żyje za równowartość dwóch dolarów amerykańskich, podczas gdy stopa bezrobocia na świecie wynosi 5,7%. W zbyt wielu miejscach posiadanie pracy wcale nie chroni przed ubóstwem. Powolny i nierówny postęp w zakresie zatrudnienia wymaga przemyślenia i zmian polityk gospodarczych i społecznych, które mają wyeliminować ubóstwo. 


Brak perspektyw na godziwą pracę, zbyt małe inwestycje i niska konsumpcja doprowadziły do naruszenia umowy społecznej, która stanowi podstawę społeczeństw demokratycznych. Zgodnie z nią, wszyscy mają korzystać z dokonanego postępu.
Mimo że na świecie średnie roczne tempo wzrostu realnego PKB na mieszkańca wzrasta, nadal istnieje wiele krajów rozwijających się, których tempo wzrostu spada. Kraje te coraz bardziej oddalają się od docelowej stopy wzrostu PKB w wysokości 7% ustalonej na rok 2030. Spadek wydajności pracy i wzrost stopy bezrobocia obniża standard życia z powodu niższych płac.


Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga od społeczeństw kształtowania warunków umożliwiających ludziom podejmowanie pracy wysokiej jakości, która napędza gospodarkę bez uszczerbku dla środowiska. Należy stworzyć nowe możliwości pracy oraz zapewnić godziwe warunki jej wykonywania dla całej ludności w wieku produkcyjnym.
Należy zwiększyć dostęp do usług finansowych, co umożliwi właściwe zarządzanie dochodami, gromadzenie majątku i dokonywanie skutecznych inwestycji. Zwiększenie środków na rozwój handlu, bankowości i infrastruktury rolnej przyczyni się również do zwiększenia wydajności ekonomicznej i zmniejszenia poziomu bezrobocia w najuboższych regionach świata. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Rozwój turystyki biznesowej

Dobra dostępność komunikacyjna oraz duże i nowoczesne obiekty dla organizacji wielkich wydarzeń, rozwój przedsiębiorstw nowych technologii i usług, rosnące doświadczenie w realizacji wielkich międzynarodowych eventów (kulturalnych, sportowych i biznesowych), a także ulokowanie turystyki biznesowej wśród priorytetów administracji w rozwoju miasta są silnymi atutami przyciągającymi zainteresowanie organizatorów wydarzeń biznesowych do Katowic.
W 2019 roku zrealizowano w Katowicach 6 453 wydarzenia biznesowe, w tym wiele międzynarodowych (cyklicznych, jak i realizowanych pierwszy raz w mieście). Liczba uczestników we wszystkich wydarzeniach wyniosła 1 020 187 osób, a wydatki tych uczestników w mieście osiągnęły niemal 210 mln zł.
W 2019 r. w Katowicach funkcjonowały 22 hotele, w tym 6 czterogwiazdkowych. Obecnie realizowane są inwestycje związane z budową kolejnych 7 hoteli (wszystkie spełniające wymagania obiektów czterogwiazdkowych), które znacząco powiększą liczbę pokoi biznesowych w mieście. 
https://bit.ly/38oD2ve 

WySTARTuj w BIZNESIE

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Katowic poprzez aktywizację zawodową osób powyżej 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilno-prawnych w okresie od 01.08.2020 r. do 30.04.2022 r.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci przygotowania merytorycznego do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego oraz rozszerzonego).
Okres realizacji projektu: lata 2020–2022.
https://katowice.praca.gov.pl/

 

Promocja przedsiębiorczości

Miasto udziela jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, refunduje koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Można uzyskać nawet ponad 30 tys. zł dofinansowania.
https://katowice.praca.gov.pl/rynek-pracy/ 

Twoja ścieżka do zatrudnienia
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (35 kobiet, 25 mężczyzn) powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe. Ponadto uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży u pracodawców oraz szkoleń zawodowych.
Okres realizacji projektu: lata 2020–2021 (od 01.09.2020 r.)
https://katowice.praca.gov.pl/

 

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości i Fabryka Zrównoważonego Rozwoju Praktyk Przedsiębiorczych

7 kwietnia 2018 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy pięcioma miastami, tj. Saint-Etienne (Francja), Sierre (Szwajcaria), Monastir (Tunezja), Tamatave (Madagaskar), Katowice (Polska) i instytucjami z tych krajów zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorczości. W ten sposób zainicjowano projekt „Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości”.
Miasta wyraziły wówczas wolę współpracy w zakresie wspierania lokalnych firm i w nawiązywaniu relacji biznesowych z miastami partnerskimi. Projekt opiera się na następujących kluczowych działaniach:
• budowaniu relacji pomiędzy instytucjami w miastach zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości,
• budowaniu relacji pomiędzy firmami zainteresowanymi wyjściem na rynki międzynarodowe, przygotowywaniu pobytu firm w mieście partnerskim,
• dzieleniu się najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych i średnich firm, start-up’ów, oraz wspieraniu ich w rozwoju poza granicami kraju pochodzenia; tworzeniu narzędzi wsparcia i programów szkoleń,
• rozwoju sieci kontaktów i przyłączaniu kolejnych zainteresowanych miast do sieci,
• współpracy pomiędzy Miejskimi Inkubatorami Przedsiębiorczości z obszarów wchodzących w skład sieci.
W toku współpracy projekt przekształcił się w Fabrykę Zrównoważonego Rozwoju Praktyk Przedsiębiorczych i poza wyzwaniami związanymi z przedsiębiorczością realizuje również cele w dziedzinach kształcenia zawodowego oraz ekonomii społecznej, rozumianej jako działania na rzecz włączenia zawodowego. Sieć współpracy poszerzyła się więc również o placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej z miast uczestniczących w projekcie.
https://bit.ly/3iov8Xn
https://rawaink.katowice.eu/
https://bit.ly/3gnMyS2

 

Katowice Miastem Fachowców

Dostrzegając rosnące znaczenie szkolnictwa branżowego i technicznego w procesie rozwoju gospodarczego, Urząd Miasta Katowice wraz z partnerami realizuje projekt „Katowice Miastem Fachowców”. Projekt ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej drogi edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Adresatami projektu i uczestnikami wizyt studyjnych u partnerów są  uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów.
Projekt realizowany jest w formule czteroetapowej, składającej się z wprowadzającej lekcji wychowawczej, wizyty studyjnej w firmie i w szkole ponadpodstawowej (kształcącej w zawodzie, którego dotyczyła wizyta w firmie) oraz podsumowującej lekcji wychowawczej.
Kluczowym etapem projektu są wizyty studyjne w firmach biorących udział w projekcie. Uczestnictwo uczniów w takich wizytach stwarza dla nich możliwości poznania: specyfiki pracy w danym zawodzie,  praktycznych zasad funkcjonowania firmy, kompetencji wykorzystywanych w danym środowisku pracy, a także możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W ostatniej edycji projektu uczestniczyły firmy: PKP Cargo S. A. Południowy Zakład Spółki, Tauron Polska Energia S.A., Śląska Izba Turystyki, Polska Grupa Górnicza S.A., Piekarnia Antoni Król, Stosowanie Maszyn Tadeusz Szwajca. 
Fakty: W projekcie bierze udział 31 szkół. Odbyły się  52 wizyty studyjne, w których łącznie wzięło udział ponad 800 uczniów.

 

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink

Utworzony w 2019 r. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink wspiera działania mające na celu przyspieszenie rozwoju nowej gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne, generowane przez endogeniczny potencjał przedsiębiorczości i badawczo-rozwojowy, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz start-up’ów. Rawa.Ink ma też wspomóc budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami, biznesem oraz lokalną społecznością. 
Rawa.Ink to również miejsce, gdzie udziela się wsparcia osobom zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą. Kluczowym aspektem działań staje się  pomoc nowo powstałym lub działającym przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie miejsca umożliwiającego rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach rynkowych, jak również uzyskanie szerokiego dostępu do wypracowanych narzędzi wsparcia w rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania innowacji. 
https://rawaink.katowice.eu/

 

9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność 

W wielu krajach inwestowanie w infrastrukturę – transport, system irygacyjny, energię oraz technologie informacyjno-komunikacyjne – ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia całych społeczeństw. Już od dawna wiemy, że wzrost produktywności i dochodów, poprawa opieki zdrowotnej i lepsza edukacja są zależne od inwestowania w infrastrukturę.


Produkcja manufakturowa jest ważną siłą napędową rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Obecnie jednak wartość dodana wytwarzania na mieszkańca wynosi jedynie 100 USD w krajach najsłabiej rozwiniętych w porównaniu z ponad 4500 USD w Europie i Ameryce Północnej. Choć emisja dwutlenku węgla podczas procesów wytwarzania w ciągu ostatniej dekady zmniejszyła się w wielu krajach, to tempo jej spadku nie jest równe na całym świecie.


U podstaw wysiłków zmierzających do realizacji celów środowiskowych leży postęp technologiczny, w tym zwiększanie efektywności materiałowej i energetycznej. Konieczne są większe inwestycje w wysoko zaawansowane technologie, aby zwiększyć wydajność produkcji manufakturowej. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016–2022”

W latach 2016–2022 przeznaczyliśmy w Katowicach na cele rewitalizacyjne 2,2 mld złotych.
Aktualnie jest to 138 projektów, z czego 80 to projekty miejskie, a 58 zostało zgłoszonych przez zewnętrzne instytucje.
Rewitalizacja w naszym ujęciu to działanie na wielu obszarach – od społecznych, na rzecz konkretnych grup katowiczan (np. seniorów), poprzez budowę nowych dróg i ścieżek rowerowych, zakup wyposażenia do szkół, aż po adaptację terenów i budynków poprzemysłowych na cele kultury, edukacji i nauki. Cel jest wielowymiarowy i osiągany różnymi środkami, a chodzi o ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów, które potrzebują zmian na lepsze.
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/rewitalizacja 

Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP)

MSZ-KIIP to zaawansowany system informacji naniesionych na mapę naszego miasta.
Ocenia się, że aż 80-90% informacji, które wykorzystuje się w administracji publicznej, ma odniesienie do przestrzeni i można je zlokalizować na mapie, np. w oparciu o adres, współrzędne geograficzne czy numer ewidencyjny działki. Dzięki danym zgromadzonym w systemie MSZ-KIIP w postaci warstw tematycznych (takich jak: działki, budynki, drogi, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, punkty adresowe, itp.) można analizować informacje o danym terenie w sposób interdyscyplinarny na różnych poziomach decyzyjnych, a także tworzyć wizualizacje w formie map cyfrowych. Mapa umieszczona w Internecie umożliwia wygodny dostęp do wyselekcjonowanych informacji dla każdego mieszkańca. W roku 2019 odnotowano 167.207 wejść do systemu MSZ-KIIP od strony zewnętrznej, natomiast w I półroczu 2020 odnotowano 87.446 wejść. 
http://emapa.katowice.eu/mszkiip/ 

Naprawmyto.pl

Naprawmyto.pl jest aplikacją, dzięki której mieszkańcy mogą w prosty sposób wskazywać usterki w mieście, od zniszczonej ławki, po wysypisko czy pseudograffiti. Z ponad 14,5 tysięcy zgłoszonych problemów naprawiliśmy już ponad 10 tysięcy (w dwa lata), ale nie mniej ważna jest tu możliwość śledzenia czy komentowania zgłoszonych spraw i proponowania rozwiązań, a także bezpośredni kontakt między mieszkańcami a urzędnikami. Innowacyjność w tym wypadku dotyczy więc nie tylko wykorzystania innowacyjnego narzędzia, ale samej formuły współpracy i komunikacji z mieszkańcami. Co ważne, korzystają z niej głównie mieszkańcy dzielnic najbardziej zdegradowanych, mając równy z innymi dostęp do usług miejskich służb i ułatwiony z nimi kontakt (e-mail, aplikacja, telefon).
Aplikacja zyskała renomę skutecznego narzędzia. 
https://naprawmyto.pl/katowice 

Partnerstwo w projekcie NOSPR AI

Współpraca Miasta i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w ramach tego projektu polegała na stworzeniu pierwszej na świecie sztucznej inteligencji, z którą będzie można porozmawiać o muzyce klasycznej. Użytkownicy rozwiązania mogą posłuchać fragmentów nagrań NOSPR i pytać o wszystko, czego chcieliby się dowiedzieć od muzyków i kompozytorów. Celem projektu było stworzenie nowatorskiego narzędzia do edukacji muzycznej, dostępnego na poziomie ogólnopolskim. Projekt jest efektem współpracy NOSPR, IBM, Fujitsu Technology Solutions, ING Banku Śląskiego S.A., GAZ-SYSTEM oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach oraz Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, którzy wspierają projekt w ramach programu edukacyjno-zawodowego P-TECH, a także reprezentantów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie i I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie. Do tej grupy dołączył Urząd Miasta Katowice.
http://pl.invest.katowice.eu/

 

10 Mniej nierówności

10 Mniej nierówności

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Społeczność międzynarodowa dokonała znacznych postępów w wyciąganiu ludzi z biedy. Jednak najbardziej wrażliwe narody – kraje najmniej rozwinięte, kraje bez dostępu do morza i małe państwa wyspiarskie – nadal pozostają zagrożone ubóstwem i dążą do jego ograniczenia. Na świecie wciąż utrzymują się nierówności i nie wszyscy mają zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i innych dóbr. 

Coraz bardziej staje się jasne, że sam wzrost gospodarczy nie wystarczy, by obniżyć skalę ubóstwa. Konieczne jest, by każdy człowiek mógł korzystać z inkluzyjnego postępu gospodarczego, opartego na trzech filarach zrównoważonego rozwoju – ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Udało się zredukować nierówności w dochodach zarówno wewnątrz poszczególnych krajów, jak i między krajami. Dochód na mieszkańca w 60 z 94 krajów udostępniających dane wzrósł szybciej niż średnia krajowa. Odnotowano również postępy w tworzeniu korzystnych warunków dla eksportu z krajów najsłabiej rozwiniętych.
Uwzględnianie potrzeb osób pokrzywdzonych i grup marginalizowanych powinno stać się powszechną zasadą stosowaną w politykach dążących do zmniejszenia nierówności.
Konieczne jest rozszerzenie bezcłowego traktowania i wspieranie eksportu z krajów rozwijających się, a także zwiększenie puli głosów przypadających krajom rozwijającym się w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Ponadto, innowacje technologiczne mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów transferu pieniędzy pracowników-migrantów. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Program „Aktywni seniorzy”

Program zapewnia wsparcie katowickim seniorom w postaci zwiększenia ich aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym. Skierowany jest do mieszkańców Katowic, którzy ukończyli 60. rok życia. Polega na udzielaniu przez prywatnych przedsiębiorców i jednostki podlegające Miastu Katowice zniżek, które następnie są realizowane na podstawie specjalnej Karty Programu „Aktywni Seniorzy”, wydawanej w prowadzonym przez Stowarzyszenie FAMI.LOCK Punkcie Konsultacyjnym Programu przy ul. 3 Maja 11 (siedziba Stowarzyszenia i TEATRU BEZ SCENY).
Od początku działania programu, tj. od 2014 r., do 2019 r. wydano prawie 12,5 tys. kart. W 2019 r. Miasto przeznaczyło na realizację programu ponad 231 tys. zł. 
http://www.aktywni-seniorzy.info/ 

Program „Katowicki Senior w Mieście”

Adresatami Programu są katowiccy seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia. Głównym jego celem jest podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie tym osobom dostępu do odpowiednich form wsparcia. Realizacja różnorodnych projektów w ramach programu ma na celu m.in. przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, zagospodarowanie czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. poprzez rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań), zwiększenie aktywności i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym, działalność prozdrowotną i edukacyjną, prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej.
Miasto w roku 2019 przeznaczyło na realizację programu prawie 46 mln zł. Efektem tego są te oto dane:
- liczba działających klubów seniora w mieście – 6 (w tym: 1 utworzony Klub „Senior+”),
- liczba miejsc w klubach seniora – 198,
- liczba uczestników w klubach seniora – 215,
- liczba osób korzystających z ośrodków wsparcia, np. z Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, mieszkań chronionych – 1 096,
- liczba wydanych kart programu „Aktywni Seniorzy” – 1 996,
- liczba realizowanych projektów dla seniorów przez organizacje pozarządowe – 24,
- liczba osób biorących udział w zajęciach sportowych dla seniorów – 1 434,
- liczba osób korzystających z programów profilaktycznych – 5 059,
- liczba osób, które skorzystały z oferty edukacyjnej – 1 080,
- liczba imprez, wydarzeń kulturalnych, w których wzięli udział seniorzy – 1 397,
- liczba seniorów uczestniczących w poszczególnych propozycjach kulturalnych – 20 808,
- liczba uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku w danym roku – 1 080. 
https://bit.ly/2NOEhKT 

Usługi transportowe dla niepełnosprawnych katowiczan

Przewozy realizowane są nie tylko w Katowicach, ale również na terenie gmin sąsiednich.
Liczba osób korzystających z przewozów w roku 2019 wyniosła 3 117 osób, w tym 758 osób na wózkach dla niepełnosprawnych. Wysokość wydatkowanych środków w roku 2019:
198 612,00 zł. 
https://bit.ly/38nDI45 

Program „Nas Troje i więcej"

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych mieszkających w Katowicach. Główne zadania programu to przede wszystkim: wspieranie rodzin oraz poprawa warunków ich życia, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych.
W 2019 r. przyjęto i rozpatrzono pozytywnie 467 wniosków. W programie wzięło udział 113 partnerów, w tym niezmiennie: 7 jednostek miejskich działających w obszarze kultury i sportu, oraz 106 instytucji/prywatnych przedsiębiorców/klubów sportowych/spółdzielni socjalnych, w tym: 6 nowych partnerów pozyskanych w 2019 r. W 2019 r Miasto ogółem przekazało na ten cel: 61.394,31 zł. 
https://bit.ly/3ggVHvI 

 

11 Zrównoważone miasta i społeczności

11 Zrównoważone miasta i społeczności

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

 

Miasta są ośrodkami kultury i nauki, przemysłu i produktywności oraz rozwoju społecznego, to tu także rodzą się nowe idee. Gdy miasto rozkwita, ludzie czerpią korzyści z rozwoju społecznego i ekonomicznego.
W związku z przewidywanym wzrostem liczby ludzi zamieszkujących obszary miejskie do 5 mld do 2030 roku, należy wdrożyć skuteczne praktyki w zakresie planowania i zarządzania terenami miejskim, pozwalające sprostać wyzwaniom związanym z urbanizacją.
Jednakże przed miastami stoi wyzwanie związane z ich zarządzaniem. Powstaje pytanie – w jaki sposób dążyć do pomyślnego rozwoju miast i tworzenia miejsc pracy bez nadmiernej eksploatacji ziemi i nie nadwyrężając środków? Inne wyzwania dotyczą przeludnienia, braku funduszy na podstawowe usługi, braku odpowiedniego budownictwa mieszkaniowego oraz pogarszającej się infrastruktury.
Należy stawić czoło wyzwaniom związanym z gwałtowną urbanizacją (np. bezpieczna utylizacja i gospodarka odpadami w miastach). Miasta powinny rozwijać się, jednakże jednocześnie trzeba zadbać o poprawę efektywności wykorzystania zasobów, dążyć do ograniczenia zanieczyszczeń i przeciwdziałać ubóstwu. Jednym z takich przykładów jest polepszenie gospodarowania odpadami komunalnymi. W przyszłości miasta powinny zapewnić równe możliwości wszystkim ludziom oraz dostęp do podstawowych usług, energii, mieszkalnictwa, transportu i innych. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Przebudowa newralgicznych odcinków dróg (DK81, DK86), która upłynni ruch w mieście oraz uczyni je bardziej bezpiecznymi dla jej użytkowników – i zmotoryzowanych, i pieszych.
https://bit.ly/2VJZNVl

Budowa węzłów przesiadkowych na Ligocie, Brynowie i Zawodziu, umożliwiających pozostawienie samochodu – za cenę biletu komunikacji miejskiej – stosunkowo niedaleko centrum miasta i skorzystanie z autobusu lub tramwaju.

Uruchomienie w ścisłym centrum miasta międzynarodowego dworca autobusowego „Sądowa”, umożliwiającego przesiadkę między koleją, autobusem, tramwajem czy nawet rowerem.
https://bit.ly/3eVPhC9

Aby poprawić płynność ruchu, został wdrożony Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem, dzięki któremu pojazdy komunikacji miejskiej mają priorytet w przejeździe przez skrzyżowania, a jej użytkownicy otrzymują informację, wyświetlaną na tablicach przystankowych, o czasie przyjazdu oczekiwanego autobusu.
https://bit.ly/38sWOFV

Wzrasta popularność jednośladów, nie tylko w celach rekreacyjnych, dlatego też stale rozbudowana jest infrastruktura rowerowa – ścieżki rowerowe oraz stacje wypożyczalni rowerów. Obecnie w mieście funkcjonują 83 stacje rowerów miejskich, w których mieszkańcy mają do dyspozycji 666 pojazdów.
https://www.katowice.eu/czas-wolny/katowice-na-rowery

Przebudowa Śródmieścia (ul. Dworcowa, ul. Tylna Mariacka), dzięki której w ścisłym centrum zostanie ograniczony ruch samochodowy, a przestrzeń – dzięki zieleni i małej infrastrukturze – stanie się bardziej przyjazna dla mieszkańców. 
https://bit.ly/38qA3CD

Projekt KATOobywatel to skierowane do mieszkańców zaproszenie do zaangażowania w szereg akcji, m.in. sadzenia drzew, siania łąk kwietnych, wspólnego sprzątania okolicy miejsca zamieszkania czy zgłaszania do naprawy usterek w przestrzeni miasta. W ramach tego projektu zrealizowano też pierwszy parklet w Katowicach przy ul. Teatralnej oraz ozdobiono skrzynki elektryczne artystycznym graffiti promującym katowicką architekturę modernistyczną. Partnerami projektu są m.in. organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne miasta, lokalni przedsiębiorcy i artyści.
http://katoobywatel.katowice.eu/

Katowice inwestują w odnowę istniejących i tworzenie nowych zielonych enklaw, angażując do tych działań mieszkańców. Najnowszym narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby w zakresie ekologii i ochrony środowiska, jest Zielony Budżet, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na działania z tego zakresu.

Fakty (2020 r.): złożono 128 wniosków, pula sięga 3 mln zł.

W celu popularyzacji zasobów kultury udostępniono w Internecie cyfrową postać wybranych obiektów muzealnych będących w posiadaniu Muzeum Historii Katowic.
https://bit.ly/3f1vdOE

Miasto corocznie dotuje prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane najcenniejszych zabytków Katowic.

Projekt „Plac na Glanc” aktywizuje mieszkańców do zaprojektowania, we współpracy z profesjonalistami, swojego podwórka przy kamienicy. Przestrzeń modernizowana jest przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań we wzornictwie, kierunków w designie oraz pomysłów ekologicznych i metod recyklingu.
http://miasto-ogrodow.eu/strona/placnaglanc

 

 

 

12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

 

Zrównoważona konsumpcja i produkcja są związane z promowaniem efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do podstawowych usług, godziwych miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym oraz lepszej jakości życia. Korzystanie z takich wzorców pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, wzmacnia konkurencyjność gospodarczą i ogranicza skalę ubóstwa.
Obecnie wzrasta zużycie zasobów naturalnych, szczególnie na terenach Azji Wschodniej. Wiele krajów nadal wzmaga się z wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Zrównoważona konsumpcja i produkcja dążą do tego, by „dokonać czegoś lepiej i więcej przy użyciu mniejszych środków”. Prowadzi do zwiększenia korzyści netto z działalności gospodarczej poprzez zmniejszenie zużycia środków oraz zmniejszenia skali degradacji i zanieczyszczeń, jednocześnie poprawiając jakość życia.
Zrównoważona konsumpcja i produkcja wymagają systematycznego podejścia i współpracy podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu dostaw, począwszy od producentów, a skończywszy na konsumentach. Proces ten zakłada prowadzenie działań edukacyjnych i innych dla konsumentów, mających podnieść ich świadomość na temat zrównoważonej konsumpcji oraz związanym z nią stylem życia poprzez m.in. prowadzenie akcji informacyjnych na temat standardów i oznakowania produktów, czy też angażowanie konsumentów w kwestie zamówień publicznych. (źródło: ONZ)
 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

#ZaadoptujDonice

Od 2018 r. w Katowicach, z udziałem mieszkańców, sieje się łąki kwietne. W 2020 r. akcja została poszerzona o nanołączki, czyli łąki w donicy. Mieszkańcy adoptują stare, niezagospodarowane donice, a także używane, metalowe donice z odzysku, przekazane przez Zakład Zieleni Miejskiej, i zmieniają je wkwietne łąki. Wpakiecie startowym Miasto zapewnia nasiona i kompost, a także zachęca, by do podlewania nanołączek używać wodę z odzysku czy deszczówkę. Takie wykorzystanie wody to element gospodarki obiegu zamkniętego, podobnie jak kompost, pozyskiwany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z odpadów biodegradowalnych i zielonych, wyrzucanych przez mieszkańców Katowic.
http://katoobywatel.katowice.eu/nasze-akcje/zadoptuj-donice-i-posiej-lake/
 
Miasto Katowice i Lasy Państwowe co roku organizują Leśny Piknik Rodzinny „Ekoodpowiedzialnie”, który odbywa się na terenie Doliny Trzech Stawów, będącej częścią Katowickiego Parku Leśnego. Podczas wydarzenia prowadzone są liczne działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, m.in. dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi, gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym, jako elementu kształtowania świadomego obywatela miasta, który nie nadużywa zasobów środowiska do celów konsumpcyjnych. Podczas Pikniku dostępnych jest także szereg bezpłatnych atrakcji oraz prowadzone są konkursy, eksperymenty i gry terenowe.
 
Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych, a także Wigilia dla Samotnych,organizowane od wielu lat w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, przyciągają tysiące osób, które z różnych życiowych przyczyn nie mają możliwości spędzenia najważniejszych dla chrześcijan świąt w gronie bliskich.
Fakty: Co roku w wydarzeniach bierze udział ok. 2,5 tys. osób.
http://wolnemiejsce.pl/
 
W ramach ograniczania ilości plastiku pod koniec 2018 r. Urząd Miasta Katowice zalecił firmom cateringowym, z których usług korzysta, całkowite wyeliminowanie plastiku na spotkaniach organizowanych przez Miasto. Urząd ograniczył też kupno wody w butelkach plastikowych do minimum.
Ponadto w całym Urzędzie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W trzech budynkach Urzędu postawiono też pojemniki do zbierania zużytych baterii.
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 12 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot
 

 

13 Działania w dziedzinie klimatu

13 Działania w dziedzinie klimatu

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

 

Obecne zmiany klimatyczne są odczuwane w każdym kraju na wszystkich kontynentach. Zakłócają rozwój krajowych gospodarek oraz zagrażają życiu ludzkiemu i całym społeczeństwom. Już teraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest kosztowne, a w przyszłości będziemy wydawać jeszcze więcej.
Ludzie doświadczają poważnych skutków zmian klimatycznych, w tym związanych ze zmianą wzorców pogodowych, podniesieniem poziomu morza oraz ekstremalnymi zjawiskami  pogodowymi. Emisja gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku działań człowieka ciągle rośnie i napędza zmiany klimatu. Nigdy dotąd wskaźnik emisji gazów cieplarnianych nie był tak wysoki. Jeśli nie podejmiemy działań, to zgodnie z przewidywaniami, średnia temperatura globu w obecnym stuleciu zwiększy się do ponad 3⁰C, przy czym w niektórych regionach świata będzie ona jeszcze wyższa.
To najbiedniejsze kraje i wrażliwe grupy społeczne najbardziej cierpią z powodu zmian klimatycznych. Obecnie dostępne są  skuteczne i niekosztowne rozwiązania, które mogą pomóc krajom w przejściu na odporną, opartą na czystszych technologiach gospodarkę. Zmiany w tym zakresie zachodzą coraz szybciej, ponieważ coraz więcej ludzi korzysta z odnawialnych źródeł energii i innych środków, które ograniczają emisje gazów cieplarnianych i wzmacniają wysiłki adaptacyjne.
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, które nie uznaje granic państwowych. Emisja gazów cieplarnianych w jakimkolwiek miejscu na ziemi dotyka ludzi na całym świecie. Kwestia ta wymaga skoordynowanej współpracy i rozwiązań wypracowanych na szczeblu międzynarodowym. Tylko w ten sposób możemy pomóc krajom rozwijającym przejść na gospodarkę niskoemisyjną.
Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24 w Paryżu) zostało przyjęte porozumienie paryskie, które weszło w życie w listopadzie 2016 roku. Ma ono wzmocnić globalne działania powstrzymujące zmiany klimatyczne. Wszystkie kraje, które zawarły porozumienie, zobowiązały się pracować nad ograniczeniem globalnego wzrostu temperatury do poniżej dwóch stopni Celsjusza. Do kwietnia 2018 roku 175 państw ratyfikowało porozumienie paryskie, a 10 krajów rozwijających się przedstawiło swoje krajowe plany adaptacyjne w zakresie reagowania na zmiany klimatu. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

W Katowicach wdrożono plan adaptacji miasta do zmian klimatu. Uruchomiono także Miejskie Centrum Energii, w którym można uzyskać informacje m.in. na temat oszczędzania energii, wymiany systemów ogrzewania i związanych z tym miejskich programów wsparcia. W mieście działa też Rada Polityki ds. poprawy jakości powietrza.
Poza tym udziela się dotacji do niskoemisyjnych źródeł ciepła (w 2019 r. wymieniono prawie 1,2 tys. systemów grzewczych – co oznacza 8,5% wzrost w relacji do 2018 r. oraz zamontowano 120 instalacji OZE za ponad 700 tys. zł), Straż Miejska kontroluje paleniska domowe (19,6 tys. kontroli w latach 2011–2019), a w ramach projektu AWAIR zamontowano 127 czujników powietrza i 154 ekrany multimedialne.
 
Aplikacja „wCOP drzewo” to prosty i szybki sposób, aby wskazać lokalizację dla nowych drzew w mieście. Jej nazwa nawiązuje do największej konferencji klimatycznej na świecie, czyli Szczytu Klimatycznego ONZ, której 24. edycja odbyła się w 2018 r. w Katowicach.
 
Od 2018 roku Siejemy Łąki Kwietne (mieszkańcy sami sieją, ale też biorą udział w warsztatach), czego efektem jest dziś 20 tys. m2 łąk kwietnych posianych od podstaw i 50 tys. m2 dzikich łąk, które będą koszone tylko raz w roku, w tym na terenach wskazanych przez mieszkańców.
Co roku razem z wolontariuszami SprzątaMy Dzielnice. W tym wypadku mieszkańcy nie tylko wskazują tereny, ale też głosują na te najbardziej zaśmiecone, a następnie wspólnie je sprzątamy. Każdą akcję kończy integracyjny grill.
W 2019 roku zebrano w ten sposób 10 kontenerów i prawie 500 worków z odpadami. 
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 13 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot

 

14 Życie pod wodą

14 Życie pod wodą

Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

 

Oceany – ich temperatura, skład chemiczny, prądy i panujące w nich życie napędzają światowe ekosystemy, bez których życie człowieka na Ziemi byłoby niemożliwe.
Woda deszczowa, woda pitna, pogoda i klimat, linie brzegowe, sporo naszej żywności, a nawet tlen, którym oddychamy, są zależne od mórz, które działają jako regulator. Od wieków przez morza i oceany prowadzą ważne szlaki handlowe i transportowe.
Uważne zarządzanie tymi niezastąpionymi zasobami jest kluczem do zrównoważonej przyszłości. Jednakże pogarsza się stan wód przybrzeżnych ze względu na zanieczyszczenia, a zakwaszenie oceanów zagraża funkcjonowaniu ekosystemów i różnorodności biologicznej. Zjawiska te wywierają również negatywny wpływ na lokalne rybołówstwo.
Chronione obszary morskie muszą być odpowiednio zarządzane i finansowane. Należy także wprowadzić regulacje, które ograniczą przełowienie, zanieczyszczenie środowiska morskiego i zakwaszenie oceanów. (źródło: ONZ)
 
Selektywna zbiórka śmieci ma znaczenie. To, że coś trafia do kosza, wcale nie oznacza, że nie może nam już więcej służyć. Wręcz przeciwnie: w ogromnej większości przypadków odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Ze śmieci mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania! Po co więc wycinać na papier piękne, zdrowe lasy, skoro można go wyprodukować z makulatury?
 
SprzątaMy Dzielnice to projekt, w którym zgłaszane przez mieszkańców tereny do posprzątania poddawane są pod internetowe głosowanie. W ten sposób wiosną 2018 roku powstała lista siedmiu miejsc z największym poparciem i – co ciekawe – w większości były to tereny rekreacyjne, zielone, gdzie lubimy wypoczywać, ale też niestety… śmiecić. Wszystkie akcje podporządkowane są ograniczeniu produkcji śmieci. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnych kubków i piją wodę bezpośrednio z sieci, z udostępnionego przez Katowickie Wodociągi hydrantu (bo w Katowicach jakość wody w sieci jest bardzo dobra!). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów. Są też: rękawiczki, toi–toi z umywalką, a w czasie sprzątania – poczęstunek. Ważnym elementem akcji jest też spotkanie integracyjne po sprzątaniu, połączone z grillem.
W ramach akcji „Łapiemy deszczówkę” w wielu miejscach Katowic przy budynkach, zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, pojawiły się zbiorniki na deszczówkę. Mieszczą 210–350 litrów deszczówki, która posłuży do podlewania roślin na podwórkach i skwerach przylegających do budynków. Brak wody to poważny problem, którego ta akcja nie rozwiąże, ale każdy mały krok w kierunku ekoodpowiedzialności jest ważny. Chcemy też tą akcją zachęcić innych zarządców, właścicieli domów i mieszkańców do oszczędzania wody.
https://bit.ly/38yDEOQ

Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 14 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot

 

15 Życie na lądzie

15 Życie na lądzie

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

 
Lasy pokrywają 30,7% powierzchni Ziemi. Zapewniają nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe i schronienie dla różnych form życia, ale odgrywają również kluczową rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych, ochronie bioróżnorodności, jak również są miejscem zamieszkania ludności rdzennej.
Chronienie lasów umożliwi doskonalenie procesów zarządzania zasobami naturalnymi i zwiększenie produktywności gruntów.
Co roku tracimy 13 milionów hektarów lasów, a trwająca degradacja terenów suchych doprowadziła do pustynnienia obszarów o powierzchni 3,6 miliarda hektarów. Mimo że prawie 15% obszarów jest obecnie objętych ochroną, różnorodność biologiczna jest wciąż zagrożona.
Wylesianie i pustynnienie w wyniku działalności człowieka i zmian klimatu to najważniejsze wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju. Zjawiska te wpływają na życie i utrzymanie milionów ludzi doświadczających ubóstwa. Obecnie podejmowane są wysiłki dążące do lepszego zarządzania lasami oraz przeciwdziałania pustynnieniu. (źródło: ONZ)
 
Miejskie ule na dachach
W maju 2020 na dachach siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz dwóch nowo otwartych basenów, w Brynowie i Burowcu, stanęły trzy miejskie ule. Zebrany z nich miód będzie wykorzystany jako gadżet promujący miasto. Inicjatywa ta wpisuje się w trend stawiania uli w środowisku miejskim, które okazuje się bardzo przyjazne dla pszczół. Jednocześnie obecność tych owadów jest korzystna dla lokalnej roślinności, w tym szczególnie dla rosnącej liczby łąk kwietnych w mieście.
https://bit.ly/2O2GYs4
 
Zakład Zieleni Miejskiej sieje łąki kwietne – w tym roku przybędzie ich ok. 20 tys. m2. Mieszkańcy mogą wskazywać tereny, które należy rzadziej kosić, żeby dać szansę dziko rosnącym gatunkom roślin. Łąki nie tylko poprawiają estetykę miasta, ale także wzbogacają miejski ekosystem, oczyszczają powietrze i glebę z zanieczyszczeń, kumulują wilgoć, dają schronienie pszczołom i innym zapylaczom.
 
Ponadto…
Szczególnym atutem miasta są rzadkie gatunki flory i fauny czy zbiorowiska roślinne w części objęte ochroną prawną. Niektóre z nich są chronione w specjalnie w tym celu powołanych obszarach, np. w rezerwatach przyrody: „Las Murckowski”, chroniący lasy bukowe i mieszane porastające stoki Wzgórza Wandy, oraz „Ochojec”, chroniący rośliny górskie.
Innymi cennymi przyrodniczo obszarami są: źródła Kłodnicy z lasem łęgowym, fragment torfowiska i boru bagiennego „Płone Bagno”, stawy Borki, Morawa oraz Hubertus. Uwagę zwracają także Katowicki Park Leśny, stawy na osiedlu Tysiąclecia, lasy łęgowe nad Ślepiotką, zachowane meandry rzeki Kłodnicy czy gniazdo bociana białego w Zarzeczu. Ważnym elementem krajobrazu są pomnikowe drzewa lub ich grupy.

Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 15 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot

 

16 Pokój, sprawiedliwość i silniejsze instytucje

16 Pokój, sprawiedliwość i silniejsze instytucje

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

 
Zabójstwa, przemoc wobec dzieci, handel ludźmi i przemoc seksualna stwarzają poważne zagrożenie dla pokoju i inkluzywnych społeczeństw. Należy zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości wszystkim ludziom oraz tworzyć skuteczne, odpowiedzialne i przyjazne instytucje na wszystkich szczeblach.
W ciągu ostatniej dekady odnotowano znaczny postęp w zakresie ograniczania zabójstw i handlu ludźmi, jednakże w Ameryce Łacińskiej, Afryce Subsaharyjskiej i Azji nadal tysiące ludzi są narażone na zabójstwa. W wielu krajach na całym świecie występuje agresja i przemoc wobec dzieci, co stanowi naruszenie ich praw. Jest to plaga, której skala jest trudna do oszacowania z powodu braku informacji i danych.
Stawianie czoła tym wyzwaniom i budowa bezpiecznych i inkluzywnych społeczeństw wymaga wdrażania skutecznych i bardziej przejrzystych przepisów prawnych oraz sporządzania całościowych i realistycznych budżetów państwowych. Jednym z pierwszych kroków w kierunku ochrony praw jednostki jest rejestracja narodzin i tworzenie bardziej niezależnych krajowych instytucji zajmujących się prawami człowieka. (źródło: ONZ)
 

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

W Katowicach realizowany jest corocznie program profilaktyki rówieśniczej, którego celem jest szerzenie wśród młodego pokolenia mody na brak uzależnień, przemocy i obojętności, wykorzystując ku temu narzędzia z dziedziny kultury i sztuki.
 
Mieszkańcy szczególnie sobie cenią możliwość udziału w konsultacjach społecznych, organizowanych w sprawach ważnych dla społeczności lokalnych. Największym zainteresowaniem cieszą się te, podczas których katowiczanie decydują o rozdysponowaniu części budżetu miasta na zadania wskazane przez nich jako priorytetowe, czyli budżet obywatelski.
Fakty: W 2019 r. 58 tys. osób głosowało na zgłoszone do Budżetu zadania. W tym roku złożono rekordową liczbę wniosków – 415; w 2020 r. została też ogłoszona pierwsza edycja Zielonego Budżetu, z pulą 3 mln zł, do którego złożono 128 pomysłów.
 
Podstawowym obowiązkiem samorządu jest służba wobec mieszkańców, dlatego też Miasto Katowice, z jednej strony dbając o transparentność swoich działań, z drugiej – korzystając z dostępnych narzędzi (miejskie strony internetowe, media społecznościowe, serwis SMS-owy KISS), informuje katowiczan o podejmowanych przez siebie zadaniach.                                                                                                  
Katowice mówią „nie” każdej formie przemocy. Podejmuje się więc szereg działań o charakterze interwencyjnym, ale też wspiera się ofiary przemocy, oferując schronienie, porady psychologiczne i prawne, a tym, którzy mają problem z agresją, złością czy stosują przemoc, proponuje się udział w programach terapeutycznych.
Podczas narodowej kwarantanny i związanych z nią ograniczeniami przemoc w rodzinach, w których była już wcześniej, eskalowała. Miasto podjęło więc działania zapobiegające temu negatywnemu zjawisku. Zwróciło się m.in. do mieszkańców z apelem o szczególne uwrażliwienie w tej kwestii, a udostępniając numery telefonów do Policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Niebieskiej Linii zachęcało, by nie ignorować słyszanych za ścianą awantur czy wołania o pomoc.
Fakty: W 2019 r. w MOPS-ie udzielono 670 porad specjalistycznych, przeprowadzono 1719 konsultacji indywidualnych oraz zorganizowano 51 spotkań rodzinnych. Miejski telefon zaufania dzwonił w ubiegłym roku 3632 razy, w tym 553 osoby szukały pomocy w związku z doświadczeniem przemocy. Prawie milion złotych przeznaczono w 2019 r. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

KORONAWIRUS - INFORMATOR DLA SENIORÓW

Podstawowa Opieka Zdrowotna - lekarz rodzinny (teleporady): Jeśli czujesz się źle i potrzebujesz porady lekarza zadzwoń do swojego lekarza rodzinnego  (POZ) i skorzystaj z porady przez telefon. Każdy z nas ma swojego lekarza rodzinnego - więc zapisz sobie jego numer w swoim telefonie, a dodatkowo na kartce i  trzymaj ją w widocznym miejscu.

Lekarz rodzinny (POZ) kieruje pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na wykonanie testu po rozmowie telefonicznej lub po badaniu bezpośrednim.  

 

Leki bez wychodzenia z domu: 

Jeśli otrzymałeś e-receptę na lek:

Zapisz 4 cyfrowy kod.
  1.   Zadzwoń do apteki. Podaj kod e-recepty. Poproś o podanie ceny leków.
  2.   Zrób przelew na podane konto apteki. Pobierz potwierdzenie przelewu, zapisz je w telefonie, komputerze lub wydrukuj  i wyślij na adres email apteki.
  3.   Poproś wybraną osobę o odbiór leków z apteki podając kod e-recepty. Możesz skorzystać z pomocy przy odbiorze – zadzwoń na numer 32 251 69 00 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30), a wtedy dostarczymy Ci lekarstwa pod drzwi.

 

Zakupy na telefon lub paczka żywnościowo-higieniczna:

Jeśli potrzebujesz pomocy w dokonaniu zakupów, skorzystaj z usługi Pogotowia Zakupowego.

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, skorzystaj z bezpłatnego pakietu żywności oraz środków higienicznych.

Zgłoszenia do Pogotowia Zakupowego lub Paczki są przyjmowane pod numerem Srebrnego Telefonu:

32 251 69 00  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Oferujemy dwa rodzaje usług dla osób nieobjętych kwarantanną:

  • dla osób starszych, ubogich i wymagających wsparcia finansowego - bezpłatny pakiet żywności oraz środków higienicznych,
  • dla osób starszych, niepełnosprawnych posiadających własne środki finansowe – zakup żywności, środków higienicznych, w tym leków ze środków własnych oraz na zlecenie seniora.

Usługa realizowana jest przez pracowników Fundacji Wolne Miejsce, którzy są wyposażeni w odpowiednie identyfikatory.

 

Pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie:

Jeśli jesteś objęty domową kwarantanną i potrzebujesz wsparcia lub pomocy zadzwoń na numer Srebrnego Telefonu 32 251 69 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30) gdzie uzyskasz informacje o możliwościach otrzymania wsparcia czy pomocy będąc na kwarantannie.

 

Godziny dla seniorów: 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 12.00 zakupy w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie mogą robić wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia.

Wsparcie psychologiczne:  

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego możesz korzystać z porad:

  •  TELEFON ZAUFANIA DLA SENIORÓW

tel. 796 970 686 – dostępny w godzinach 16:00 – 19:00 (od poniedziałku do soboty)

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Można nawiązać kontakt telefonicznie oraz mailowo:

tel. 32 251 15 99

tel. 32 257 14 82

tel. 669 777 008

tel. 601 158 007, 

tel. 506 041 200, 

tel. 506 041 100 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

email: oik@mops.katowice.pl

Dyżury psychologów i interwentów w godzinach 8:00 – 19:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Pomoc finansowa z pomocy społecznej lub usługi opiekuńcze:

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego z pomocy społecznej lub pomocy w formie usług opiekuńczych zadzwoń pod numer Srebrnego Telefonu 32 251 69 00 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje kontaktowe oraz jak załatwić wszystkie formalności.

 

 „Srebrna Książka” w Katowicach

„Srebrna Książka” jest to nowy projekt miasta Katowice, polega on na dowożeniu do domu książek i audiobooków wypożyczonych katowickim seniorom, a także osobom niepełnosprawnym i chorym.

Bibliotekarz dostarczy nieodpłatnie, w umówionym z Czytelnikiem terminie wybrane książki pod adres jego zamieszkania na okres do 30 dni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 pozycji.

Wypożyczanie książek w ramach usługi odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne - numer telefonu 502 28 88 28.

 

17 Partnerstwa na rzecz celów

17 Partnerstwa na rzecz celów

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Skuteczna realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wymaga partnerskiej współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Takie inkluzywne partnerstwa powinny być budowane w oparciu o zasady i wartości, wspólną wizję i wspólne cele, które stawiają człowieka i naszą planetę w centrum działań. Potrzebujemy takich partnerstw na szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.
Potrzeba pilnych działań, które zmobilizują, przekierują i odblokują biliony dolarów w sektorze prywatnym i pozwolą wykorzystać ich transformacyjną moc do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Inwestycje długoterminowe, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne, są potrzebne w najważniejszych sektorach, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Należą do nich: sektor zrównoważonej energii, infrastruktura, transport, a także sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych. Również rozwój sektora publicznego musi obrać jasny kierunek. System monitorowania, przeglądu i regulacji oraz konstruowanie bodźców stymulujących takie inwestycje muszą zostać przebudowane tak, aby przyciągnąć inwestycje i wzmocnić zrównoważony rozwój. Krajowe mechanizmy nadzoru, takie jak najwyższe izby i instytuty kontroli, a także funkcje kontrolne władzy ustawodawczej powinny zostać wzmocnione. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Skuteczna realizacja celów zrównoważonego rozwoju wymaga partnerskiej współpracy między podmiotami w mieście. Ogromnym wsparciem są również działania podejmowane wspólne na gruncie regionalnym (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia), krajowym (organizacje samorządowe, np. Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich) czy międzynarodowym (miasta partnerskie, organizacje międzynarodowe – np. IAEC, ICLEI, EUROCITIES, UNESCO, Klub Strasburski).
https://metropoliagzm.pl/
https://www.katowice.eu/czas-wolny/o-mie%C5%9Bcie/miasta-partnerskie/organizacje-mi%C4%99dzynarodowe