Cele zrównoważonego rozwoju

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodziła jubileusz 70-lecia powstania. Moment ten przedstawicielom państw tworzących jej struktury, zgromadzonych na odbywającym się w Nowym Jorku Szczycie Zrównoważonego Rozwoju, zdał się być odpowiednim do przyjęcia nowego planu rozwoju świata do roku 2030. Opracowano wówczas globalne cele zrównoważonego rozwoju, wraz ze 169 zadaniami do zrealizowania. Zachęcono jednocześnie wszystkie kraje członkowskie do podjęcia działań służących realizacji tych przedsięwzięć.

Dokonując analizy działalności realizowanej przez jednostki miejskie, Miasto Katowice podjęło to wyzwanie ONZ.

Cele zrównoważonego rozwoju ujęto w siedemnastu punktach, dotykających aspektów zarówno gospodarczych, społecznych, jak i środowiskowych. Stanowią też one kontynuację Milenijnych Celów Rozwoju, zwłaszcza w tych zakresach, które nie zostały wtedy osiągnięte.

Cele są niezwykle ambitne i stanowią nie lada wyzwanie. Zostały przygotowane na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych, przy zaangażowaniu wielu podmiotów na świecie, których głosy koncentrowały się na potrzebach najbiedniejszych i najsłabszych jednostek. Co nie mniej ważne, cele zostały opracowane z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz bazują na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach strategicznych.

Jak twierdzą ci, którzy własnym imieniem podpisali tę agendę, jest ona „kartą praw dla ludzi i naszej planety w XXI wieku”.

1 Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

1 Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Od 2000 roku światowe wskaźniki ubóstwa spadły o ponad połowę. Pomimo tego co dziesiąta osoba żyjąca w regionie rozwijającym się i jej rodzina żyje poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa, tj. 1,90 USD dziennie, a kolejne miliony za niewiele więcej. W wielu krajach Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej poczyniono znaczne postępy, jednak nawet 42% ludności Afryki Subsaharyjskiej nadal żyje poniżej granicy ubóstwa.
Bieda to coś więcej niż brak przychodów i środków potrzebnych do życia.  Bieda to głód, niedożywienie, ograniczony dostęp do edukacji i podstawowych usług, dyskryminacja społeczna, wykluczenie oraz brak udziału w procesie decyzyjnym. Wzrost gospodarczy musi być inkluzywny, zapewnić możliwość pracy oraz promować równość.
Należy wdrożyć systemy ochrony socjalnej, aby złagodzić skutki klęsk żywiołowych i pomóc krajom podatnym na nie. Systemy te mogą wspomóc gospodarkę w krajach narażonych na katastrofy naturalne i położyć kres skrajnemu ubóstwu w najbiedniejszych regionach.
Czytaj więcej

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

W Katowicach funkcjonuje 28 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez jednostki miejskie oraz organizacje pozarządowe, dotowanych z budżetu miasta Katowice. Głównym ich celem jest udzielanie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem. Dzieci uczęszczające do takich placówek często wywodzą się z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych patologią społeczną. Placówki zapewniają swoim podopiecznym m.in. dwa posiłki dziennie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez prowadzenie kół zainteresowań, wycieczek czy wyjść kulturalnych. Zaplanowane działania pomagają dziecku w wielu przypadkach uniknąć zjawiska tzw. dziedziczenia biedy i wyuczonej bezradności. Ponadto w okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówki teorganizują wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
Liczba osób korzystających z placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe w 2021 wynosiła 984 (liczba miejsc: 532), natomiast oraz 264 - osoby korzystających z placówek wsparcia dziennego działające przy MOPS Katowice. Roczny koszt dofinansowania placówek wsparcia dziennego w 2021 r. to 3 750 026,00 zł., natomiast roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek wsparcia dziennego MOPS Katowice to kwota 2 511 743,17 zł.

Czytaj więcej

Centra Społecznościowe oraz Programy Aktywności Lokalnej

W wielu dzielnicach naszego miasta powstały prowadzone przez jednostkę miejską lub organizacje pozarządowe wspierane przez miasto Katowice centra aktywności lokalnej. Są to: Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu, Bogucicach, Śródmieściu, Zawodziu, Wełnowcu – Józefowcu, na Dębie, czy  Szopienicach i Załężu. Służą one poprawie funkcjonowania społecznego oraz wzmocnieniu potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców dzielnicy. Pomagają  w zwalczaniu dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, obejmują wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem. Służą też pomocą osobom wracającym na rynek pracy, umożliwiając nabycie nowych lub podniesienie posiadanych już kwalifikacji.

Czytaj więcej

Program pomocowy w formie uchwały promujący zwolnieniem od podatku od nieruchomości podmiotów prowadzących działalność non-profit na rzecz osób podatnych na zagrożenia

Podmioty prowadzące działalność non-profit na rzecz osób niezdolnych do radzenia sobie z zagrożeniami są zwolnione od podatku od nieruchomości. W 2021 roku ze zwolnienia z podatku na podstawie ww. uchwały skorzystało 18 podmiotów.
Czytaj więcej

Rozwój sieci sklepów socjalnych

Miasto Katowice wspiera uruchamianie przez organizację pozarządową kolejnych sklepów socjalnych w Katowicach. Projekt sklepu socjalnego to innowacyjne, pierwsze w Polsce, rozwiązanie, którego głównym celem jest polepszenie sytuacji ekonomicznej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym materialnej, co szczególnie uwydatniło się w ostatnich miesiącach, gdy na terenie całego kraju ogłoszony został stan epidemii związany z COVID-19, w następstwie którego wzrosły ceny wielu artykułów spożywczych i chemicznych. Ideą prowadzenia sklepu socjalnego jest wyjście naprzeciw osobom doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych, ubóstwa i kryzysów życiowych pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak np. epidemia, utrata pracy, nagłe kalectwo, choroba własna lub osoby bliskiej. Ponadto w lokalu wydzielona została specjalna przestrzeń na klubo-kawiarnię, z której uprawnionymi do korzystania są w szczególności katowiccy seniorzy w wieku 60+, skupieni wokół organizacji senioralnych działających aktywnie i regularnie na terenie Katowic (np. w Klubach Seniora, fundacjach, stowarzyszeniach, na Uniwersytecie III Wieku).
Uprawnionymi do zakupów w sklepie socjalnym są osoby i rodziny zamieszkałe
w Katowicach, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Z zakupów w sklepie socjalnym mogą korzystać osoby spełniające kryteria ustalone z Fundacją Wolne Miejsce, na podstawie specjalnych skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
W Katowicach działają 2 sklepy socjalne: przy ul. Tysiąclecia 82 oraz przy ul. Świdnickiej 25.

Prowadzenie sklepu społecznego

Przy wsparciu Miasta Katowice uruchomiony został jako jeden z pierwszych w Polsce sklep społeczny przy ul. Morcinka 3a. Sklep „Tyle tego” prowadzony jest przez stowarzyszeniem Kurka Wodna. Sklep społeczny to miejsce, do którego mieszkańcy mogą przynosić niepotrzebne, ale w dobrym stanie rzeczy. Rzeczy te są następnie sprzedawane, a pieniądze  z ich sprzedaży, jak twierdzi Pani Magdalena Janosz wiceprezes Stowarzyszenia, są przeznaczane na cele statutowe Stowarzyszenia, które w dużej mierze dotyczą pracy na rzecz osób wykluczonych, w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.

https://www.facebook.com/tyletego.sklepspoleczny

 

 

2 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

2 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Przy właściwym postępowaniu, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mogą stanowić  źródło żywności dla wszystkich i przynosić godny dochód. Jednocześnie mogą  przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się sposobom produkcji, spożycia i dystrybucji żywności.
Obecnie gleba, woda pitna, oceany, lasy oraz różnorodność biologiczna ulegają szybkiej degradacji. Zmiany klimatyczne wywierają jeszcze większy wpływ na środowisko, od którego zależy nasze życie. Zwiększają one ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Wiele mężczyzn i kobiet zamieszkujących obszary wiejskie nie jest już w stanie dłużej utrzymywać się z pracy w rolnictwie i jest zmuszona migrować do miast w poszukiwaniu lepszego życia.
 
Niskie bezpieczeństwo żywnościowe i związane z nim poważne niedożywienie powoduje u milionów dzieci zburzenia rozwoju oraz zbyt niski wzrost. Musimy gruntownie zmienić światowy system żywnościowy i rolniczy, aby wyżywić 810 milionów głodujących ludzi. Szacuje się, że w 2050 r. liczba niedożywionych osób wzrośnie o kolejne 2 miliardy ludzi.  Inwestycje w rolnictwo mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia zdolności produkcyjnych, z kolei wprowadzenie zrównoważonych systemów produkcji żywności obniży ryzyko głodu.
Czytaj więcej

Działania miasta Katowice

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W Katowicach działają prowadzone przez organizacje pozarządowe, organizacje kościelne wspierane przez miasto Katowice
3 jadłodajnie oraz 6 punktów wydawania żywności. Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego. Punkty te realizują również inne działania wynikające z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa m.in. prowadzą warsztaty, prowadzą stałą współpracę ze specjalistami, w tym m.in.
z pracownikami socjalnymi w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Jadłodzielnia w Jadłodajni

Katowicka Jadłodzielnia to punkt z lodówką w Jadłodajni, gdzie każdy może zostawić żywność, którą mogą się częstować potrzebujący. Żywność powinna być oryginalnie zapakowana z ważnym terminem przydatności do spożycia. Mogą to być owoce, warzywa, słodycze, jogurty, serki, konserwy itp. Ideą akcji, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Klucz – Stop Społecznym Wykluczeniom we współpracyz Miastem Katowice oraz Górnośląskim Towarzystwem Charytatywnym, jest, aby każdy, bez względu na sytuację życiową, mógł zarówno podzielić się darem stołu, jak i z niego skorzystać.
https://www.facebook.com/przeciwkospolecznymwykluczeniom/
https://www.gtch.pl/jadlodajnia.html

Rozwój sieci sklepów socjalnych

Miasto Katowice wspiera uruchamianie przez organizację pozarządową kolejnych sklepów socjalnych w Katowicach.
Aktualnie w Katowicach działają dwa sklepy socjalne prowadzone przez Fundację Wolne Miejsce na zlecenie Miasta Katowice, tj. przy ul. Tysiąclecia 82 (od 10 grudnia 2020 r.) oraz przy ul. Świdnickiej 25 (od 20 grudnia 2021 r.). Projekt sklepów socjalnych to innowacyjne, pierwsze w Polsce, rozwiązanie, którego głównym celem jest polepszenie sytuacji ekonomicznej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym materialnej, co szczególnie uwydatniło się w trakcie trwającej już od przeszło dwóch lat pandemii związanej z COVID-19, w następstwie której wzrosły ceny wielu artykułów spożywczych i chemicznych. Ideą prowadzenia sklepów socjalnych jest wyjście naprzeciw osobom doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych, ubóstwa i kryzysów życiowych pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak np. epidemia, utrata pracy, nagłe kalectwo, choroba własna lub osoby bliskiej.Ponadto w lokalu sklepu socjalnego przy ul. Tysiącelecia 82 wydzielona została specjalna przestrzeń na klubo-kawiarnię, z której uprawnionymi do korzystania są w szczególności katowiccy seniorzy w wieku 60+, skupieni wokół organizacji senioralnych działających aktywnie i regularnie na terenie Katowic (np. w Klubach Seniora, fundacjach, stowarzyszeniach, na Uniwersytecie III Wieku).
Z zakupów w sklepach socjalnych korzystać mogą osoby i rodziny zamieszkałe w Katowicach, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające określone kryteria dochodowe, na podstawie specjalnych skierowań, wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach lub Fundację Wolne Miejsce.

Zupa w Kato

Regularnie co tydzień w czwartek w ramach służby na ulicy członkowie organizacji pozarządowej Wspólnota Dobrego Pasterza wraz z wolontariuszami gotują zupę dla osób ubogich, którą się dzielą z osobami ubogimi na placu Przyjaciół z Miszkolca.

https://www.facebook.com/ZupaWKato/

https://dobregopasterza.pl/15-aktualnosci/88-zupa-w-kato

 

3 Dobre zdrowie i jakość życia

3 Dobre zdrowie i jakość życia

Dokonano znacznego postępu w zwiększaniuprzewidywanej długości życia i ograniczaniu najczęstszych czynników powodujących śmiertelność dzieci i matek. Jednakże zmniejszenie śmiertelności okołoporodowej matek do poniżej 70 przypadków na 100 000 żywych urodzeń do 2030 roku wymaga poprawy opieki medycznej.

Zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów spowodowanych chorobami niezakaźnymi o 1/3 do 2030 roku wymaga również stosowania czystego paliwa do gotowania oraz sprawniejszej edukacji o szkodliwości palenia tytoniu.

Musimy kontynuować wzmożone prace nad pokonywaniem występowania wielu chorób i pojawiającymi się zagrożeniami zdrowotnymi. Zapewniając bardziej efektywne finansowanie systemów opieki zdrowotnej, poprawę warunków sanitarnych i higieny, dostęp do lekarzy oraz ograniczając zanieczyszczenie środowiska, możemy poczynić znaczące postępy w ratowaniu życia milionów ludzi. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Otwarcie basenów miejskich

Otwarcie basenów Brynów i Burowiec miało miejsce w czerwcu 2020 roku. W basenach zastosowano innowacyjne rozwiązania, m.in. wdrożono system wykrywania utonięć oraz nowoczesne systemy fotowoltaiki, częściowo pokrywające zapotrzebowanie energetyczne obiektów. W każdym z obiektów znalazły się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25mx16m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów na 115 miejsc, 80-metrowa zjeżdżalnia oraz pomieszczenia przeznaczone na siłownię, fitness oraz salę sportową (w obiekcie przy ul. Konnej) i pomieszczenia przeznaczone na sale fitness oraz dla sekcji gimnastycznej (w obiekcie przy ul. Kościuszki), a także sauny.

https://baseny.wodociagi.katowice.pl/

Programy skierowane do Seniorów

Projekt złota rączka, Katowickie Centrum Seniora

Miasto Katowice od wielu lat inicjuje i realizuje działania skierowane do seniorów naszego miasta. W związku z prowadzoną polityką senioralną oraz wnioskami Rady Seniorów Miasta Katowice Prezydent podjął decyzję o uruchomieniu przy ul. Słowackiego 27 Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+”. Ponadto w mieście realizowane są różne programy i projekty, m.in.:

Projekt pn. „Złota rączka”, którego celem jest podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych.

Z usług mogą korzystać katowiczanie, którzy ukończyli 65. rok życia (osoby samotne, gospodarstwa 2-osobowe) i którzy nie radzą sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób. W 2021 roku w ramach programu wykonano 614 usług. 

Działania na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym w ramach Programów Aktywności Lokalnej i Centrów Społecznościowych.

W ramach realizowanych przez miasto Katowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w Programach Aktywności Lokalnych i Centrach Społecznościowych działających w dzielnicach Katowic, realizowane są działania dla osób w wieku senioralnym. Aktualnie takie działania kierowane są do mieszkańców Janowa-Nikiszowca, Bogucic, Załęża, Śródmieścia, Szopienic i Burowca, Zawodzia, Wełnowca, Józefowca i Dębu.

Seniorzy mogą skorzystać z bogatej oferty aktywności, których celem jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego. Dla seniorów organizowane są cykliczne indywidualne oraz grupowe spotkania z animatorami lokalnymi oraz spotkania integracyjne i zajęcia tematyczne. Są to  m.in. zajęcia językowe, komputerowe, manualne, podróżnicze, edukacyjne, zdrowotne, sportowe, warsztaty rehabilitacyjne, warsztaty psychoedukacyjne, spotkania filmowe, spotkania z książką, zajęcia rozwojowe, relaksacyjne i psychologiczne, stacjonarne szkolenia umiejętności społecznych. Seniorzy mogą skorzystać również z porad specjalistów np. wizażystki, kosmetyczki lub zielarki oraz przygotować naturalne kosmetyki. W ramach działań odbywają się również prelekcje, seminaria dostosowane do potrzeb osób w wieku senioralnym, spotkania
w ramach Klubu Wolontariusza, wycieczki krajoznawcze, oraz realizowane są oddolne inicjatywy i wydarzenia lokalne.

Czytaj więcej

Grupa wsparcia „Radość życia – wszystko mogę”

Program realizowany przez miasto Katowice. Spotkania grupy wsparcia odbywają się w sali Miejskiego Domu Kultury w Katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego 83. Celem głównym programu jest poprawa sprawności funkcjonalnej i jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, zapewnienie potrzeb towarzyskich, kulturalnych poprzez ich aktywizację w tworzeniu sposobu spędzania czasu wolnego. Zgodnie z założeniami programu jest to grupa otwarta, dla osób w wieku 50+, starszych lub niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, którzy chcą być jeszcze aktywni i być przykładem dla innych.

Program „Słonecznik”

Program realizowany przez miasto Katowice. W ramach programu realizowana jest pomoc wolontariuszy dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach programu „Słonecznik”. Adresatami programu są osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne, które z powodu swojego wieku i ograniczeń wymagają wsparcia ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Cele pomocy w ramach programu :

▪ utrzymanie więzi społecznych i bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania w odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych,
▪ poszerzenie kontaktów społecznych i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
▪ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Usługi wolontariuszy realizowane były bezpośrednio w środowisku na rzecz osoby starszej, niepełnosprawnej wymagającej pomocy i wsparcia.

Stale rośnie także liczba osób w wieku senioralnym (60+) uczestniczących w programach aktywności  lokalnej. W 2020 roku 22 698 osób skorzystało z oferty wydarzeń kulturalnych, 8 584 osoby – z oferty zajęć sportowych, a 600 osób uczestniczyło w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Katowicka Karta Mieszkańca”

Program pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" jest elementem polityki promocyjnej i społecznej realizowanej przez miasto Katowice. Program ma m.in. na celu wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji, zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i osób spoza Katowic do meldowania się w Mieście i płacenia tu podatków.

Kartę mogą otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek),
 • są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
 • rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
 • osoby przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia),
  a także wychowawcy i dyrektorzy tych placówek,
 • studenci uczelni zameldowani w mieście Katowice na pobyt czasowy,
 • osoby zameldowane na pobyt czasowy w mieście Katowice, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby przebywające w całodobowej placówce pomocy społecznej na terenie miasta Katowice.

W ramach Programu posiadacze Karty skorzystać mogą m.in. z ulgowych wejść na kąpieliska i lodowiska miejskie, z ulgowych biletów wstępu do Teatru „Ateneum”, Muzeum Historii Katowic, imprezy kulturalne oraz wielu innych zniżek oferowanych przez partnerów prywatnych. Obecnie zniżek dla posiadaczy KKM udziela 12 jednostek miejskich oraz 84 partnerów prywatnych.

Od początku trwania Programu wydano ponad 64 tysiące kart.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

Usługi transportowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Katowic

Miasto Katowice wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami realizuje usługi transportowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami dofinansowane z budżetu miasta. Do korzystania ze środków transportowych przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami mają prawo niepełnosprawni mieszkańcy miasta Katowice z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w szczególności osoby z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzące kod 04-O. Usługa jest wykonywana na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich (to jest Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź) od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 8.00 do 20.00.

W 2021 r. z przewozów skorzystało 2 680 osób, w tym 509 osób na wózkach inwalidzkich. Wysokość wydatkowanych środków z budżetu miasta na ten cel w 2021 r. wyniosła 189 450,15 zł.

Więcej informacji na ten temat usługi transportowej dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się tutaj 

Informator dla osób z niepełnosprawnościami „Katowice bez barier” pomaga osobom z niepełnosprawnościami odnaleźć drogę do właściwych, kompetentnych organów i instytucji oraz umożliwia zaplanowanie czynnego spędzania wolnego czasu

w dostępnych miejscach oraz budynkach użyteczności publicznej. Informator skierowany jest nie tylko do osób z niepełnosprawnościami, ale także dla ich rodzin, opiekunów oraz wszystkich osób pracujących i działających dla ich dobra. Obsługą i aktualizacją informatora dla osób z niepełnosprawnościami „Katowice bez barier” zajmuje się Fundacja Klub KONTRA.                                                      

Tłumacz Migam, Połącz z Tłumaczem

W kwietniu 2020 r. w celu ułatwienia osobom z wadą słuchu kontaktu z Urzędem Miasta Katowice uruchomiliśmy usługę umożliwiającą połączenie online z tłumaczem języka migowego przez stronę internetową urzędu: https://tlumacz.migam.org/miasto_katowice.

Usługa ta została uruchomiona również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach od września 2021 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach wprowadzono możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego on-line: „POŁĄCZ Z TŁUMACZEM” Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia video na komputerze/tablecie/telefonie Klienta. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie pośredniczy w rozmowie Klient – Urzędnik na interesujący temat w zakresie spraw realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

Minimalne warunki techniczne: każde urządzenie typu komputer/tablet/telefon z dostępem do Internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną aktualną przeglądarką: Chrome, Firefox, Opera, Safari i MS Edge.

Usługa działa również na urządzeniach mobilnych z systemem Android jak i IOS.

Koszty usługi z wyłączeniem kosztów połączenia ponosi Miasto Katowice.

Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”

W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych i z niepełnosprawnościami od grudnia 2008 r. realizowany jest w Katowicach Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”. System ten kierowany jest do osób, które nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenie i udzielić informacji koniecznych do udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia. Uczestnik Systemu Powiadamiania Ratunkowego musi posiadać telefon stacjonarny, bądź komórkowy z przyciskami, w którym zostanie zaprogramowany numer alarmowy.

W sytuacji zagrożenia po naciśnięciu przycisku dyspozytor w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego uzyska informacje o konieczności udzielenia pomocy oraz dane osoby zgłaszającej, które przekazuje do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Ponadto Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych podjęła się nowatorskiego działania jakim jest opiniowanie projektów realizowanych przez Miasto Katowice. W skład Rady wchodzą osoby z niepełnosprawnościami. Powiatowa Rada w ramach posiedzeń konsultuje z projektantami miejskie projekty pod kątem dostępności i dostosowania przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami.

Członkowie Rady opiniują także projekty uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami. Aktywnie uczestniczą w kreowaniu przedsięwzięć zmierzających do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Obniżenie umieralności poprzez promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu

W Katowicach działają 4 Środowiskowe Domy Samopomocy prowadzone przez organizacje pozarządowe, które łącznie dysponują 113 miejscami. Środowiskowe Domy Samopomocy świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

https://www.mops.katowice.pl/node/84

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne

Miasto Katowice w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Katowic (bez względu na ich sytuację dochodową). Poradnictwo świadczone jest przez psychologów, pedagogów, terapeutów, mediatora, lekarzy psychiatrów oraz pracowników socjalnych.

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP)

Działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów trzeciego sektora stale prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych, zlokalizowane przy ul. Kopernika 14, prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. Lokal został udostępniony z zasobów miasta Katowice w ramach umowy użyczenia. Zadanie zostało zlecone w otwartym konkursie ofert na lata 2016 – 2020 oraz 2021 - 2022.

W 2021 roku Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych kontynuowało swoją aktywną działalność, by zapewnić:

- adres rejestrowy dla nowo powstających organizacji pozarządowych,

- wsparcie infrastrukturalne (dostęp do sal szkoleniowych, pomieszczeń/biurek, sprzętu informatycznego i biurowego, szafek na dokumenty i pocztę przychodzącą, przestrzeń magazynową),

- wsparcie merytoryczne (doradztwo ogólne i specjalistyczne, usługi księgowe, szkolenia),

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w roku 2021 przedstawia się następująco:

- COP, ośrodek i program wsparcia katowickich NGO'sów – z różnych form wsparcia skorzystało 170 NGO'sów;

- 35 nowych organizacji zarejestrowało swoją siedzibę w COP (łącznie 111 organizacji ma zarejestrowaną siedzibę przy ul. Kopernika 14);

- z pomieszczeń oraz sprzętu organizacje skorzystały 572 razy;

- miały miejsce dwa cykle inkubacyjne z podstaw działalności organizacji, każdy składający się z 4 szkoleń;

- odbyło się 5 szkoleń oraz 10 spotkań informacyjnych poświęconych funduszom dla NGO;

- odbyło się 12 otwartych spotkań animacyjnych;

- zrealizowano 6 inicjatyw partnerskich;

- udzielono 285 porad (inkubacyjnych, ogólnych, z PR i specjalistycznych) oraz udzielono ponad 100 informacji dotyczących wolontariatu dla osób fizycznych i organizacji pozarządowych, odbyła się też jedna wizyta studyjna;

Katowicki COP integruje podmioty III sektora funkcjonujące w naszym mieście, podejmuje działania na rzecz ich profesjonalizacji, by jak najefektywniej realizowały zlecane przez Prezydenta zadania publiczne, oraz pobudza aktywność społeczną katowiczan i ich pełny udział w procesie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej.

http://www.cop.katowice.pl/

https://mostkatowice.org/

 

Centrum Aktywności Młodzieżowej

Od stycznia 2021r. przy Centrum Organizacji Pozarządowych działa Centrum Aktywności Młodzieżowej - zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w którym Liderem Projektu jest Stowarzyszenie MOST, natomiast Miasto Katowice jest Partnerem projektu.

Centrum Aktywności Młodzieżowej ma na celu rozszerzenie oferty działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży zamieszkującej w Katowicach.

Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową młodych dorosłych (15-35) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Katowicach.

Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz włączą się w działania obywatelskie na rzecz Katowic poprzez realizację 8 inicjatyw lokalnych. 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

Stanowisko pełnomocnika ds. NGO zostało utworzone w 2015 roku przez Prezydenta, by ułatwiać współpracę pomiędzy Miastem Katowice a sektorem organizacji pozarządowych. Aktywność NGOsów bardzo ważna dla katowickiego samorządu, gdyż ich działania są związane z wieloma obszarami życia miasta – dlatego pojawiła się potrzeba ich skoordynowania.

Pełnomocnik współdziała zarówno z podmiotami, z którymi Miasto Katowice współpracuje od wielu lat, jak i nawiązuje relacje z tymi, które dopiero powstają lub które współpracę z samorządem chciałby rozpocząć.

Podstawowym zadaniem pełnomocnika jest informowanie o możliwych formach współpracy finansowej i pozafinansowej z miastem Katowice oraz reagowanie na zmieniające się potrzeby organizacji, by tą współpracę usprawniać i rozwijać.

https://www.facebook.com/Pelnomocnik.PMK.NGO

 

Punkt informacyjny dla Cudzoziemców

Od maja 2021 roku Prezydent zlecił Fundacji In Corpore prowadzenie Punktu informacyjnego dla Cudzoziemców, w lokalu przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach.

Celem głównym zadania jest wsparcie zamieszkałych na terenie Miasta Katowice cudzoziemców poprzez udzielanie im bezpłatnej informacji oraz poradnictwa w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym. Punkt podejmuje również cykliczne działania integrujące cudzoziemców z lokalną społecznością, między innymi poprzez organizację dni kultury danego kraju.

https://www.facebook.com/punktinformacyjnydlacudzoziemcow/

 

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2021–2027

Miasto Katowice od wielu lat podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców. Obecnie realizowane są programy bezpłatnych badań, zajęć rehabilitacyjnych oraz szczepień p/grypie dla seniorów, a także badań profilaktycznych dla dzieci oraz szczepień p/HPV dla młodzieży. Szczegółowe informację są dostępne w zakładce „Rodzina i zdrowie”: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/rodzina-i-zdrowie/profilaktyka-i-promocja-zdrowia 

 

Żłobki miejskie

Znacznie zwiększyła się liczba miejsc dla dzieci w żłobkach. W 2021 r. na terenie miasta Katowice funkcjonował jeden Żłobek Miejski z 13 oddziałami zlokalizowanymi w różnych dzielnicach miasta. W 2021 r. dysponował on 949 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Miasto Katowice, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, stale zwiększa bazę miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2021 r. na terenie Katowic zarejestrowane były 43 żłobki niepubliczne oraz 2 kluby dziecięce, które łącznie dysponowały 1946 miejscami dla dzieci w wieku do lat 3. W całym roku kalendarzowym na łączną liczbę 1488 miejsc opieki dotację otrzymało 37 żłobków niepublicznych, dzięki czemu rodzice ponoszą odpowiednio niższe koszty obecności dzieci w żłobku.

https://www.zlobek.katowice.pl/

Katowicka srebrna książka dla seniorów

Mieszkańcy powyżej 65. roku oraz osoby niepełnosprawne mogą zamówić książkę lub audiobooka z biblioteki z dowozem do domu. Chęć wypożyczenia książek można zgłaszać drogą telefoniczną lub poprzez maila – pisząc na adres filii, do której przynależy czytelnik. Chętne osoby muszą podać swoje imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy. Oczywiście kluczowym jest przekazanie tytułów książek, które dana osoba chce wypożyczyć. Można też określić swoje preferencje literackie.  
Dostarczanie i odbiór książek odbywa się bezpłatnie. Zgodnie z regulaminem czytelnicy mogą wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 5 książek. Należy je zwrócić najpóźniej po 30 dniach – można to uczynić zarówno w danej filii, jak i za pośrednictwem „książkobusa".W razie pytań zachęcamy do korzystania z infolinii pod nr 502 28 88 28.

www.mbp.katowice.pl 

W 2020 roku zrealizowano łącznie 382 wyjazdy do czytelników, którym dostarczono 1 900 książek i audiobooków.

Pakiety ochronne (w związku COVID-19)

Miasto Katowice uruchomiło i nadal realizuje szereg działań nakierowanych na przeciwdziałanie skutkom epidemii. Wśród nich wymienić można: infolinię dla najbardziej potrzebujących, obsługiwaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wsparcie psychologiczne, „Pogotowie zakupowe”, w ramach którego mniej zamożnym katowiczanom dostarczane są nieodpłatnie pakiety żywnościowe, a tym, którzy dysponują środkami finansowymi, robione są zakupy. Powstała elektroniczna baza „Jedzenie na wynos” oraz „Baza Usług Zdalnych”. W 2021 roku kontynuowano realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Wśród licznych działań realizowanych przez Urząd Miasta Katowice w tym trudnym czasie można również wymienić m.in. uruchomienie wymazobusów, zakup jednorazowych maseczek dla katowickich służb i szpitali, maseczek wielorazowego użytku dla seniorów oraz zapewnienie możliwości użytkowania83 laptopów do nauki zdalnej przez dzieci z katowickich placówek edukacyjno-wychowawczych.

Więcej na: https://koronawirus.katowice.eu/

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach

W ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Prezydent Miasta Katowice powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach mającą na celu pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w uporaniu się z problemem uzależnienia. W Katowicach istnieje wiele ośrodków terapeutycznych zajmujących się w/w tematyką.

 

Rewitalizacja parków

W roku 2019 zakończyła się warta ponad 6 mln zł rewitalizacja parku Boguckiego w Katowicach. Powstały tu nowe ścieżki spacerowe, siłownia pod chmurką i wybieg dla psów, dodatkowo unowocześniono i rozbudowano tutejszy plac zabaw. Zrewitalizowano również park Olimpijczyków w Szopienicach.

Obecnie trwa przygotowanie do rewitalizacji Doliny Pięciu Stawów w Katowicach – stawów Morawa, Borki i trzech Hubertusów, czyli zbiorników, które powstały w miejscu dawnych wyrobisk piasku, wydobywanego na potrzeby górnictwa. Kompleks znajduje się na terenie Szopienic i Burowca, tuż przy granicy Katowic z Sosnowcem i Mysłowicami, i zajmuje aż 157 hektarów. Łączna powierzchnia pięciu stawów wynosi 91 hektarów – co oznacza, że jest aż 10 razy większa niż powierzchnia zbiorników w Dolinie Trzech Stawów, które liczą łącznie 9 hektarów.

 Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie Strategii Rozwoju Miasta "Katowice 2030"

Strategia, będąc dokumentem nadrzędnym w stosunku do pozostałych strategii i programów dziedzinowych w mieście Katowice, wyznacza ramy i założenia do ich opracowania oraz dla planowania inwestycji i działań nieinwestycyjnych we wszystkich aspektach rozwoju miejskiego.

 

 

 

 

 

4 Dobra jakość edukacji

4 Dobra jakość edukacji

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Wysokiej jakości edukacja stanowi podstawę dla polepszenia życia ludzi i zrównoważonego rozwoju.

Powszechny dostęp do edukacji poprawia jakość życia i umożliwia znalezienie innowacyjnych rozwiązań największych problemów współczesnego świata.

Obecnie ponad 265 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły, a 22% nie chodzi do szkoły podstawowej. Ponadto nawet dzieci uczące się w szkole nie potrafią czytać i liczyć.

Dokonano znacznego postępu w zwiększeniu dostępu do edukacji na wszystkich poziomach. Wzrosła liczba kształcących się osób, zwłaszcza kobiet i dziewcząt. Coraz więcej też osób posiada podstawowe umiejętności pisania i czytania, należy jednak podjąć dalsze wysiłki na rzecz zrealizowania Celu w zakresie powszechnej edukacji. Na przykład, chociaż w skali globalnej osiągnięto już równość chłopców i dziewcząt w dostępie do edukacji na poziomie podstawowym, to tylko niektóre państwa zrealizowały ten cel w odniesieniu do wszystkich jej poziomów.

Przyczyny niskiej jakości edukacji to brak odpowiednio wyszkolonych nauczycieli, złe warunki w szkołach oraz nierówny dostęp do szkół dzieci z obszarów wiejskich. Zapewnianie wysokiej jakości edukacji wiąże się z tworzeniem edukacyjnych programów stypendialnych, warsztatów dla nauczycieli, budowaniem szkół oraz poprawą dostępu do wody i energii elektrycznej w szkołach.

(źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Katowice Miasto Otwarte Rozwój Usług Społecznych II etap

Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – II etap” ma na celu wsparcie 60 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia dla grupy 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkających w Katowicach (w tym minimum 50% osób z obszarów rewitalizowanych), poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób. Grupę docelową stanowi 80 osób, w tym 40 osób niepełnosprawnych i 20 osób niesamodzielnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (od 15. do 70. r.ż.), zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania: Usługi wytchnieniowe – w ramach zadania uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (40 osób) oraz opiekuna osoby niesamodzielnej (20 osób), jako działania wspierające. Celem wsparcia jest podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych, dążenie do uzyskania możliwego poziomu samostanowienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz uzyskanie optymalnych rezultatów w zakresie samodzielnego życia osób niepełnosprawnych, jak również opieki wytchnieniowej w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna lub potrzeby odpoczynku przez opiekuna.

Założeniem programu jest również udzielenie pomocy otoczeniu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych poprzez stworzenie grupy wsparcia (20 osób), której celem jest polepszenie osobistej jakości życia i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością, izolacją i wykluczeniem społecznym przez posiadanie niepełnosprawnego lub niesamodzielnego członka rodziny.
Projekt realizowany jest od 01.02.2020 r. do 31.03.2022 r.

Wartość projektu: 1 032 600,00 zł

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 877 710,00 zł

https://www.mops.katowice.pl/node/3069


Udział w programie P-TECH

29 sierpnia 2019 r. IBM ogłosił, iż we współpracy z samorządem Katowic oraz Samsungiem, Fujitsu Technology Solutions i Instytutem Badań Edukacyjnych, pod patronatem honorowym premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Cyfryzacji, uruchamia program rozwoju edukacyjno-zawodowego pod nazwą P-Tech. Głównym celem Programu jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które, oprócz zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej, wymagają odpowiednich umiejętności, jednak niekoniecznie kilkuletnich studiów wyższych.

W pilotażu biorą udział dwie szkoły techniczne z Katowic, dołączając tym samym do ponad 200 szkół z całego świata biorących udział w P-Tech. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach rozpocznie współpracę z IBM Polska, a Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic – z Fujitsu Technology Solutions. W ramach programu przez pięć lat nauki uczniowie przygotują się do egzaminów maturalnego i dyplomowego, który pomoże im uzyskać tytuł technika informatyka lub technika mechatronika, a jednocześnie poszerzą wiedzę pod opieką swojego mentora i zdobędą nowe umiejętności. Przykładowo uczniowie będą śledzić codzienną pracę swojego opiekuna (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w płatnych stażach.
P-Tech nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firma partnerska we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarcza dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak aby wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy oraz w sektorze, w którym działa. Firma partnerska zobowiązuje się również wspierać absolwentów P-Tech w procesie wejścia na rynek pracy.
Obecnie w Polsce w programie P-TECH bierze udział trzech partnerów biznesowych i trzy szkoły.
https://www.ptech.org/# 

Program P-TECH

Katowice Miastem Fachowców

Dostrzegając rosnące znaczenie szkolnictwa branżowego i technicznego w procesie rozwoju gospodarczego, Urząd Miasta Katowice wraz z partnerami realizuje projekt „Katowice Miastem Fachowców”. Projekt ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej drogi edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Adresatami projektu i uczestnikami wizyt studyjnych u partnerów są  uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów.
Projekt realizowany jest w formule czteroetapowej, składającej się z wprowadzającej lekcji wychowawczej, wizyty studyjnej w firmie i w szkole ponadpodstawowej (kształcącej w zawodzie, którego dotyczyła wizyta w firmie) oraz podsumowującej lekcji wychowawczej.
Kluczowym etapem projektu są wizyty studyjne w firmach biorących udział w projekcie. Uczestnictwo uczniów w takich wizytach stwarza dla nich możliwości poznania: specyfiki pracy w danym zawodzie,  praktycznych zasad funkcjonowania firmy, kompetencji wykorzystywanych w danym środowisku pracy, a także możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W ostatniej edycji projektu uczestniczyły firmy: PKP Cargo S. A. Południowy Zakład Spółki, Tauron Polska Energia S.A., Śląska Izba Turystyki, Polska Grupa Górnicza S.A., Piekarnia Antoni Król, Stosowanie Maszyn Tadeusz Szwajca. 
Fakty: W projekcie bierze udział 31 szkół. Odbyły się  52 wizyty studyjne, w których łącznie wzięło udział ponad 800 uczniów.

„Serce Metropolii – Katowice moje miejsce na Ziemi” – katowicki autorski program edukacji regionalnej

Program został opracowany przez zespół ekspertów i obejmuje w klasie pierwszej 29 tematów podzielonych na siedem działów, zaś w klasie drugiej – 38 tematów podzielonych na trzy działy. W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano pilotaż zajęć w postaci godziny lekcyjnej przyznanej na każdy oddział w pierwszych klasach w sześciu wybranych szkołach średnich. Od roku szkolnego 2019/2020 kontynuowany jest pilotaż w klasach drugich w sześciu szkołach oraz rozpoczęto zajęcia w klasach pierwszych we wszystkich katowickich szkołach średnich. W roku szkolnym 2020/2021 projekt będzie realizowany we wszystkich klasach pierwszych i drugich w szkołach ponadpodstawowych. 
https://bit.ly/38qyTH2

 

Festiwal „Sięgnij po zawód”

To święto katowickich szkół średnich. Od roku szkolnego 2018/19 realizowane jako moduł Śląskiego Festiwalu Nauki, organizowanego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Podczas festiwalu odwiedzający mogą nie tylko zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych, ale również porozmawiać ze starszymi koleżankami, kolegami i nauczycielami. W programie Festiwalu są m.in. pokazy i występy artystyczne, będące dla uczniów okazją do zaprezentowania swoich talentów i umiejętności przed publicznością Śląskiego Festiwalu Nauki.
„Sięgnij po zawód” to przede wszystkim szansa na zapoznanie się z pełną ofertą liceów ogólnokształcących oraz branżowych i technicznych szkół ponadpodstawowych, ale także możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych z katowickich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Połączenie Festiwalu „Sięgnij po zawód” i Śląskiego Festiwalu Nauki to wyjątkowa okazja, żeby uczniowie mogli spojrzeć na swoją edukację holistycznie i pomyśleć o rozwoju w kontekście wyboru kierunku studiów, a także przyszłej pracy.
https://www.slaskifestiwalnauki.pl/
Podsumowanie liczbowe edycji 2020:
3 dni
4 ministerstwa wspierające ŚFN
6 scen
6 obszarów wiedzy
7 współorganizatorów
10 ambasadorów
17 wystaw
17 gości zagranicznych
18 patronów honorowych
29 polskich gości
29 rozmówców na Przystankach Nauka
32 godziny transmisji
112 akredytowanych przedstawicieli mediów
133 warsztaty
165 wykładów
215 stanowisk pokazowych
238 nośników reklamy zewnętrznej
330 prelegentów
480 uczestników inauguracji w Teatrze Śląskim
567 zarejestrowanych grup zorganizowanych
2200 wystawców
2200 głosów oddanych w konkursie OFF Science
2573 wypełnione ankiety
3000 użytkowników festiwalowej aplikacji
10 583 uczniów biorących udział w Festiwalu
20556 głosów oddanych w konkursie POP Science
38300 odbiorców transmisji online
ponad 51 000 uczestników Festiwalu w MCK
około 2 mln złotych wartości ekwiwalentu medialnego
prawie 5 mln użytkowników mediów z informacją o wydarzeniu
ponad 65 mln kontaktów z odbiorcami informacji o ŚFN

 

Muzykodrom i programy edukacyjne KMO

Katowice są miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc nie może w nim zabraknąć zajęć umuzykalniających. Dlatego w instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodów mamy Muzykodrom – miejsce, które brzmi, dźwięczy, szumi, szeleści, dzwoni i pulsuje.
Bazą Muzykodromu jest siedziba instytucji przy placu Sejmu Śląskiego 2. To centrum lotów w kosmos melodii, rytmu i harmonii. Czasami wypełnia się najpiękniejszą muzyką – ciszą. To przestrzeń, gdzie gramy, śpiewamy, komponujemy, eksperymentujemy, badamy, myślimy, poszukujemy i słuchamy.
Muzykodrom działa nieprzerwanie od 2016 roku w przestrzeni instytucji i pod przewodnictwem Joanny Bronisławskiej – muzyka, pedagoga, animatorki kultury oraz licznych gości z wielu dziedzin sztuki, którzy prowadzą eksperymenty muzyczne, rozszerzają świadomość muzyczną dzieci i ich wrażliwość na sztukę. Warsztaty są formą pozaszkolnej edukacji muzycznej i mają ograniczoną liczbę uczestników, ale na coroczny finał sezonu oraz letnie koncerty przychodzą całe muzykodromowe rodziny. Poza regularnymi warsztatami, które odbywają się dwa razy w tygodniu, podjęto współpracę z Saint-Etienne, miastem UNESCO w dziedzinie designu, a także zorganizowano Mobilny Muzykodrom w Parku Śląskim.
Warsztaty są podzielone na trzy grupy wiekowe: noworodki i dzieci do 2,5 lat, małe dzieci od 2,5 do 5 lat – w tych przypadkach warsztaty odbywają się na zasadzie koncertów gordonowskich, prowadzonych przez grupę Violin Di. Ostatnia grupa to dzieci w wieku 6–9 lat.


Podsumowanie pierwszych dwóch lat działalności Muzykodromu można znaleźć tu: https://www.youtube.com/watch?v=V9obkD2OFZY
Statystyka:
rok 2017 – 673 osób – 35 wydarzeń
rok 2018 – 756 osób – 38 wydarzeń
rok 2019 – 1084 osób – 40 wydarzeń
W sierpniu 2019 roku w ramach projektu odbyła się po raz pierwszy konferencja Kreatywny Ogród Muzyczny, poświęcona głównie metodzie E.E. Gordona, z udziałem ekspertów z zakresu pozaszkolnej edukacji muzycznej (dot. pracy z dziećmi z  Zespołem Wiliamsa, metody E.E Gordon, K. Orff, Z. Koday, R. Laban, E.J. Dalcroze, Yamaha), w tym Jolanty Gawryłkiewicz – dyrektor placówek edukacyjnych FKE, inicjatorki idei Perpetuum Mobile, członkini m.in Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z ramienia Fundacji Kreatywnej Edukacji, bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania, Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz Gordon Institute for Music Learning. Jolanta Gawryłkiewicz jest również inicjatorką projektów Akcja Rodzic Działa, założyła też pierwszy w Bydgoszczy punkt przedszkolny, całkowicie zaprojektowany przez młode mamy. Liczba uczestników: 250

W okresie pandemii w 2020 i do połowy 2021 roku Muzykodrom funkcjonował jako MuzykoDom, czyli warsztaty online (transmisja online raz w tygodniu) z oglądalnością od 50 do 200 unikalnych użytkowników, którzy obejrzeli co najmniej 70% filmu. W drugiej połowie roku 2021 wrócił do formy stacjonarnej. W 7 spotkaniach wzięło udział 365 uczestników. 

http://miasto-ogrodow.eu/strona/muzykodrom/mid/93

Samorządowy Lider Edukacji

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.
W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” komisja ekspertów, złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.
Eksperci doceniają innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zapewniania wysokiej jakości kształcenia, marketingu edukacyjnego, zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czy współpracy samorządów z instytucjami naukowymi. Komisja bierze także pod uwagę skuteczność gmin i powiatów w zakresie dostosowywania kształcenia do wyzwań współczesności, np. potrzeb gospodarki. Konkurs ma charakter promocyjny, służy bowiem popularyzowaniu osiągnięć samorządów w dziedzinie oświaty oraz budowaniu pozytywnego wizerunku gmin i powiatów, które są w Polsce liderami w sferze polityki edukacyjnej. Konkurs ma jednak również istotny cel merytoryczny. Po zakończeniu pracy komisji i procedury certyfikacyjnej każdy samorząd uczestniczący w projekcie otrzymuje informację zwrotną na temat efektywności i skuteczności swojej polityki edukacyjnej oraz – co szczególnie istotne – ewentualnych jej niedociągnięć i popełnianych błędów. Pozwala to podejmować inicjatywy projakościowe, dokonywać korekty w prowadzonych działaniach oraz uzyskiwać cenną opinię ekspercką na temat ich wartości merytorycznej. Dlatego też, oprócz certyfikatów, przekazywane są również obszerne dokumenty zawierające uzasadnienie decyzji komisji. Te recenzje służą potem doskonaleniu działań oświatowych samorządów.
http://www.lider-edukacji.pl/glowna
https://bit.ly/2VGt1V5

 

Music School for Social Change

Instytucja kultury Katowice Miasto Ogrodów działa w międzynarodowym programie URBACT, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, mającym na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy miastami na świecie. Główną jego ideą jest korzystanie z wypracowanych dobrych rozwiązań, które wpływają realnie na zmianę jakości życia mieszkańców. Program poprzez powoływanie do życia sieci miast stymuluje proces wymiany dobrych praktyk na różnorodnych polach – od zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców, przez przywracanie społeczności terenów poindustrialnych, aż po zwiększenie integracji społecznej poprzez muzykę. Jako Miasto Muzyki UNESCO przystąpiliśmy  do projektu „ON STAGE. Music Schools for social change”. Obok Katowic do miast w sieci należą L’Hospitalet (Hiszpania), Aarhus (Dania), Valongo (Portugalia), Brno (Czechy), Grigny (Francja) oraz Adelfia (Włochy). Hiszpańskie L’Hospitalet pełni rolę lidera sieci i realizuje tak zwaną dobrą praktykę, której elementy będziemy starać się zaadaptować w Katowicach.
Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy trzy szkoły podstawowe z Katowic: Zespół Szkół i Placówek nr 2 (Załęże), Szkołę Podstawową nr 48 im. J. Ligonia (Murcki) oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. J. Piłsudskiego (Śródmieście). Wybór tych placówek nie był przypadkowy. Do współpracy zaprosiliśmy społeczności dwóch dzielnic, w których istniała tradycja muzykowania w orkiestrach, a pamięć o nich wciąż pozostaje tam żywa. To sposób na wypełnienie swoistej niszy powstałej po likwidacji przemysłu ciężkiego, który systemowo regulował potrzeby społeczności lokalnych. Z kolei dzieci i społeczność Śródmieścia borykają się z innymi problemami, m.in. brakiem przestrzeni do integracji, która szczególnie w obliczu funkcji, jaką pełni ta część miasta i dynamicznie zmieniającego się profilu jej mieszkańca, wydaje się istotną kwestią.
http://miasto-ogrodow.eu/strona/urbact/mid/273
Statystyki:
- 60 godzin warsztatów gry na instrumentach dętych dla 500 uczniów trzech szkół podstawowych w dzielnicach Murcki, Załęże i Śródmieście;
- 317 ankietowanych uczniów trzech szkół podstawowych;
- 24 koncerty orkiestr dętych popularyzujących nowy wizerunek zespołów;
- niemal 30 wydarzeń w ramach MOVE YOUR BRASS Festiwalu Muzyki Dętej (24–26.05.2019);
- 10 spotkań 24-osobówej grupy lokalnej URBACT;
- 30 nowych partnerów lokalnych i międzynarodowych (European Brass Band Association);
- organizacja Transnational Meeting w Katowicach (21–23.10.2019);
- realizacja wymiany nauczycieli z partnerami z L’Hospitalet, Adelfii, Valongo, Aarhus, Grigny, Brna;
- ponad 6,5 tys. uczestników zrealizowanych wydarzeń.

W 2020 i 2021 roku program kontynuowany był pod nazwą Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy. W szkołach w Murckach i na Załężu prowadzone były regularne zajęcia dla uczniów, którzy pod okiem profesjonalistów kształcili się w amatorskiej grze na trąbkach i cajonach. Mimo przerw działalnościach szkół spowodowanych pandemią, każdego roku w ciągu 4 miesięcy (wrzesień – grudzień) udało się przeprowadzić ponad 130 godzin zajęć dla 70 uczniów. 

 

Katowice Miasto Otwarte Rozwój Usług Społecznych II etap

Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – II etap” ma na celu wsparcie 60 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia dla grupy 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkających w Katowicach (w tym minimum 50% osób z obszarów rewitalizowanych), poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób. Grupę docelową stanowi 80 osób, w tym 40 osób niepełnosprawnych i 20 osób niesamodzielnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (od 15. do 70. r.ż.), zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
Usługi wytchnieniowe – w ramach zadania uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (40 osób) oraz opiekuna osoby niesamodzielnej (20 osób), jako działania wspierające. Celem wsparcia jest podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych, dążenie do uzyskania możliwego poziomu samostanowienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz uzyskanie optymalnych rezultatów w zakresie samodzielnego życia osób niepełnosprawnych, jak również opieki wytchnieniowej w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna lub potrzeby odpoczynku przez opiekuna.
Założeniem programu jest również udzielenie pomocy otoczeniu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych poprzez stworzenie grupy wsparcia (20 osób), której celem jest polepszenie osobistej jakości życia i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością, izolacją i wykluczeniem społecznym przez posiadanie niepełnosprawnego lub niesamodzielnego członka rodziny.
Projekt realizowany jest od 01.02.2020 r. do 31.12.2021 r.
Wartość projektu: 1 032 600,00 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 960 318,00 zł
https://www.mops.katowice.pl/node/3069

 

5 Równość płci

5 Równość płci

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju przyczyniła się do dokonania postępu w kwestii równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet na świecie.  Osiągnięto między innymi równy dostęp dziewcząt i chłopców  do edukacji na poziomie podstawowym. Jednak w każdej części świata kobiety i dziewczęta nadal są dyskryminowane i cierpią z powodu przemocy.

Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament zrównoważonego świata, w którym ludzie będą żyć w pokoju i dobrobycie.
Niestety co piąta kobieta w wieku 15–49 lat przyznaje, że w ciągu 12 miesięcy doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera. W 49 krajach nie ma obecnie przepisów chroniących kobiety przed przemocą domową. Odnotowano postęp w zwalczaniu szkodliwych praktyk, takich jak małżeństwa dzieci i okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Praktyki te w ostatniej dekadzie spadły o 30%, jednakże wiele pozostaje do zrobienia, aby całkowicie wyeliminować takie zjawiska.
Zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i godziwej pracy oraz do udziału w procesie decyzyjnym w sprawach politycznych i ekonomicznych wzmocni zrównoważone gospodarki i przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości.
Wdrożenie nowych ram prawnych dotyczących równouprawnienia w miejscu pracy oraz zwalczanie szkodliwych praktyk wobec kobiet to działania niezbędne, aby położyć kres dyskryminacji
ze względu na płeć występującej w wielu krajach. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Wyeliminowanie wszelkich form przemocy

Miasto Katowice zapewnia osobo potrzebującym pomoc w formie pracy socjalnej
z osobami/rodzinami dotkniętymi problemem przemocy koncentruje się na rozpoznawaniu zjawiska przemocy, budowaniu planu pomocy o charakterze interwencyjnym, socjalnym, psychologicznym i prawnym, a następnie jego realizacji. Pracę socjalną na rzecz osób dotkniętych przemocą oraz ich rodzin świadczą pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy ds. rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci osoby bezdomnej i niepełnosprawnej, streetworkerzy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, konsultanci, mediatorzy. Obejmuje ona indywidualne poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, grupowe formy poradnictwa oraz wizyty w środowisku. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy Ośrodek zapewnia schronienie dla osób, które ze względu na dramatyczną sytuację nie mogą przebywać w dotychczasowym miejscu zamieszkania.
Grupa psychoedukacyjna dla ofiar przemocy. Celem zajęć jest uzyskanie wsparcia i wiedzy o możliwościach ochrony i rozwiązywania problemu przemocy w aspekcie prawnym, psychologicznym i socjalnym. Realizowany jest również Program Edukacyjno-Korekcyjny dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach współpracuje z Komendą Miejską Policji oraz z przedstawicielami innych służb i instytucji w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

https://www.mops.katowice.pl/node/19

 

Społeczny Doradca Prezydenta ds. Równego Traktowania

Mając na uwadze fakt, że Katowice zawsze były miastem otwartym i tolerancyjnym oraz wielokulturowym, w  styczniu 2022 roku Prezydent powołał społeczną doradczynię ds. równego traktowania.

Do jej zadań będzie należeć w szczególności:

1. Współdziałanie w realizowaniu polityki miasta Katowice w zakresie równego traktowania w szczególności w sferach takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny,

2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie  inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności społecznej w obszarze równego traktowania,

3. Ocena działań miasta Katowice z punktu widzenia problematyki równościowej,

4. Podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania oraz wykluczeń społecznych,

5. Monitorowanie sytuacji w mieście Katowice w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania,

6. Współpraca ze środowiskami kobiecymi, mająca na celu zapewnienie kobietom właściwego udziału w życiu miasta,

7. Współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w obszarze sprawiedliwości społecznej, równości szans, wykluczenia społecznego, tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji. 

 

Katowice JazzArt Festival w inicjatywie Keychange

Kierując się ideą równości płci, Miasto Katowice wprowadziło swój sztandarowy festiwal jazzowy – Katowice JazzArt Festival – do inicjatywy Keychange, polegającej na niwelowaniu barier, z jakimi zmagają się kobiety w przemyśle muzycznym. Katowice JazzArt Festival stał się tym samym pierwszym polskim festiwalem muzycznym, w którym postanowiono uzyskać parytet płci wśród zapraszanych wykonawców do roku 2022. W rzeczywistości już w edycji 2019 udało się osiągnąć ten cel – z 16 zespołów w programie Festiwalu 11 tworzyły lub współtworzyły artystki. Edycje 2020 oraz 2021 ze względu na pandemię odbyły się wyłącznie w formule online. W obu przypadkach cele związane z zachowaniem parytetu płci zostały w pełni osiągnięte. 


http://jazzartfestival.eu/

https://keychange.eu/ 

 

 

6 Czysta woda i warunki sanitarne

6 Czysta woda i warunki sanitarne

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez  zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody. Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody, by tak się stało. Jednak z powodu słabej gospodarki czy złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną umierają miliony ludzi, przede wszystkim dzieci.

Niedostatek wody, jej słaba jakość i niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania. Ograniczają także szansę biednych rodzin na podjęcie edukacji.
Obecnie ponad 2 miliardy ludzi żyje na obszarach, gdzie istnieje ryzyko ograniczonego dostępu do wody pitnej.
Szacuje się, że do 2050 roku co najmniej co czwarta osoba na świecie będzie mieszkać w kraju dotkniętym chronicznym lub okresowym deficytem wody pitnej. Susza dotyka jedne z najbiedniejszych rejonów świata, co tylko potęguje występowanie głodu i niedożywienia.                 
W ostatniej dekadzie odnotowano znaczny wzrost dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, a ponad 90% ludności świata ma dostęp do polepszonych źródeł wody pitnej. Aby poprawić warunki sanitarne i dostęp do wody pitnej w krajach rozwijających się, w Afryce Subsaharyjskiej, Azji Środkowej, Azji Południowej, Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej należy zwiększyć inwestycje w zarządzanie ekosystemami słodkowodnymi i urządzeniami sanitarnymi na poziomie lokalnym. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

 

Budowa zbiorników retencyjnych

W Katowicach powstało 17 z 25 zaplanowanych do realizacji podziemnych zbiorników retencyjnych. Prowadzone działania służą uporządkowaniu odprowadzenia wód opadowych oraz retencjonowanie tych wód w celu czasowego opóźnienia przepływu i odciążenia odbiorników z możliwością ponownego wykorzystania tych wód. Jest to możliwe poprzez zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, które umożliwiają zgromadzenie części wód opadowych, które mogą zostać użyte przez służby komunalne, np.: do podlewania zieleni miejskiej. Realizacja zamierzeń wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.
www.kisa.katowice.pl

Katowicka Kranówka – Szluknij sie z kokotka

Chcąc zachęcić mieszkańców m.in. do rezygnowania z jednorazowego plastiku, zainaugurowaliśmy w 2019 roku kampanię społeczną „Katowicka kranówka – Szluknij sie z kokotka”. W kampanię zaangażowaliśmy lokalne podmioty gospodarcze, w tym wybrane kawiarnie i restauracje, które serwują darmową kranówkę. Urząd Miasta zaczął od siebie, wycofując wodę w plastikowych butelkach i dystrybutorach i montując poidełka. Znakiem udziału w kampanii jest naklejka z logo akcji.

Kampania jest realizowana w partnerstwie z Katowickimi Wodociągami. Elementem promującym picie wody z kranu jest oryginalny saturator, z którego latem 2019 roku na Rynku można było napić się wody, również z sokiem; urządzenie pojawia się także na wielu eventach. Zgodnie z założeniem działania służące temu celowi powinny "wspierać i wzmacniać udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej". „Katowicka kranówka” doskonale więc realizuje ten zamysł, gdyż w Polsce ok. 60% ludzi nie wierzy, że woda z kranu jest wodą bezpieczną do picia. Pijąc wodę z kranu, nie tylko ograniczamy produkcję plastiku, ale też uświadamiamy sobie, jakim luksusem jest dostęp do wody pitnej w kranie, podczas gdy tak wielu ludzi na ziemi cierpi na jej niedostatek. Uczymy się traktować wodę z sieci jako równie cenną jak ta, którą kupujemy w butelkach w sklepie. 
https://katoobywatel.katowice.eu/nasze-akcje/kranowka-katowicka-szluknij-sie-z-kokotka/

 

Łapiemy deszczówkę

Do walki ze skutkami suszy w Katowicach włączył  się Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. KZGM w ramach akcji „Łapiemy deszczówkę” zamontował, przy zarządzanych przez siebie budynkach mieszkalnych, 30 zbiorników na deszczówkę. Zbiorniki mieszczą 210-350 litrów deszczówki, która posłuży do podlewania roślin na podwórkach i skwerach przylegających do budynków. Brak wody to poważny problem, ale każdy mały krok w kierunku ekoodpowiedzialności jest ważny i chcemy tą akcją zachęcić innych zarządców, właścicieli domów i mieszkańców do oszczędzania wody.

 

 

7 Czysta i dostępna energia

7 Czysta i dostępna energia

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Pokonywanie wyzwań i korzystanie z licznych możliwości w dzisiejszym świecie wiąże się z dostępem do energii. Jest ona konieczna w wykonywaniu pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa, walce ze zmianami klimatycznymi, produkcji żywności czy wysiłkach zwiększających krajowe dochody. 

Nowe możliwości gospodarcze i miejsca pracy mogą zapewnić powszechny dostęp do energii, poprawę efektywności energetycznej i rozpowszechnienie energii odnawialnej. Przyczynią się także do tworzenia bardziej zrównoważonych i inkluzyjnych społeczności oraz zwiększenia odporności na skutki zmian klimatycznych.
Obecnie około 3 mld ludzi nie ma dostępu czystego paliwa do gotowania i jest narażonych na niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza. Ponadto nieco mniej niż 1 mld ludzi nie ma dostępu do elektryczności. Aż 50% z nich żyje w Afryce Subsaharyjskiej. W ostatniej dekadzie poczyniono postępy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej pochodzących z wody, energii słonecznej i wiatru, a stosunek energii zużywanej na jednostkę PKB również spada.
Problem ten jest jednak daleki od rozwiązania. Należy zwiększyć dostęp do czystych paliw i technologii, a także zwiększyć wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, transporcie i przemyśle. Należy również zwiększyć publiczne i prywatne inwestycje w energ ię oraz położyć większy nacisk na ramy regulacyjne i innowacyjne modele biznesowe w przekształceniu światowych systemów energetycznych. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

 Miejskie Centrum Energii

Miejskie Centrum Energii w Katowicach to punkt informacyjny, w którym można uzyskać informacje m.in. na temat oszczędzania energii, wymiany systemów ogrzewania i związanych z tym miejskich programów wsparcia,  do kiedy należy wymienić stary kocioł opalany węglem, poznać sposób działania różnych instalacji w tym opartych o odnawialne źródła energii, dowiedzieć się czym jest uchwała antysmogowa i jakie paliwa mogą być stosowane do ogrzewania mieszkań.

Od momentu uruchomienia Miejskiego Centrum Energii (MCE), zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 2, w 2018 roku do chwili obecnej udzielono ponad 11 000 porad osobistych, mailowych oraz telefonicznych. Dodatkowo 536 osób wzięło udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych.

 Udzielanie dotacji celowych z budżetu miasta Katowice.

Miasto Katowice udziela z budżetu miasta dotacje celowe na zmianę systemów grzewczych do 10 tys. zł, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych oraz do 6 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Dotacje udzielane są  dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców posiadających lokale mieszkalne, w których na cele ogrzewania wykorzystywany jest węgiel. Realizacja powyższego zadania od 2017 r., jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

Od 2021 r. zaprzestano udzielania dotacji montażu kotłów węglowych, w zamian skracając okres karencji kotłów węglowych zakupionych wcześniej w systemie dotacji z 10 do 5 lat oraz podniesiono do 10 tys. maksymalną wysokość dofinansowania dla kotłów na pellet oraz pomp ciepła przeznaczonych na cele grzewcze. W ramach dodatkowych działań stworzono możliwość podpisania umowy cesji kwoty dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania. Przy tym rozwiązaniu dotacja celowa może być wypłacona do wysokości dotacji bezpośrednio na konto Wykonawcy dokonującego wymiany systemu ogrzewania i /lub montażu odnawialnego źródła energii.

Na początku 2022 r. Rada Miasta Katowice przyjęła kolejną modyfikację zasad udzielania dotacji umożliwiając tzw. „bieżące finansowanie” powyższych zadań.

Do końca 2021 roku dofinansowano wymianę ponad 7 440 nieekologicznych źródeł ciepła na łączną kwotę 59,7 mln zł., a także dofinansowano montaż prawie 1 360 szt. odnawialnych źródeł energii na kwotę 7,7 mln zł.

 „Poprawa jakości powietrza w mieście Katowice poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”

Projekt pozwala na wymianę starego węglowego źródła ciepła (do 4 klasy włącznie) na jeden z systemów niskoemisyjnych: pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy lub kocioł na biomasę. Równolegle do zmiany źródła ciepła można wnioskować na dofinansowanie do montażu systemu fotowoltaicznego, kolektorów słonecznych, wykonania / modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, a także wykonania przyłącza ciepłowniczego oraz budowy albo przebudowy istniejącego przyłącza gazu lub energii elektrycznej.

W ramach projektu przewiduje się możliwość wymiany systemów grzewczych opalanych węglem i uzyskania 100% dofinansowania kosztów netto nowego systemu grzewczego.

W wyniku przeprowadzonego naboru, na listę projektu zakwalifikowano 166 Grantobiorców. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs. Trwa weryfikacja złożonego wniosku przez Instytucję Zarządzającą Konkursem. Rzeczowa realizacja projektu przewidziana została pomiędzy III kw 2022 oraz I kw 2023. 

Wymiana kotłów i termomodernizacja w miejskich budynkach mieszkalnych

KZGM intensyfikuje swoje działania i planuje przeprowadzić zmianę sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach miasta Katowice. Do 2023 roku planuje się modernizację prawie 50  budynków na kwotę ok 99 mln zł. Część robót została już rozpoczęta. 

Realizacja programu „Czyste Powietrze”

Zgodnie z podpisanym przez miasto Katowice porozumieniem z WFOŚiGW w dniu 01.02.2021 r. uruchomiono w MCE punkt przyjmowania wniosków do Programu „Czyste Powietrze”. Równolegle, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystawia dla zainteresowanych mieszkańców zaświadczenia o dochodach uprawniających do skorzystania podwyższonego progu dofinansowania. Do WFOŚiGW w Katowicach wysyłane są kwartalne sprawozdania z ilości wystawionych zaświadczeń oraz przekazanych przez miasto Katowice wniosków.

W roku 2021, MOPS w Katowicach wydał 86 zaświadczeń o dochodach, a poprzez MCE, wysłano do WFOŚiGW w Katowicach 52 szt. wniosków.

Realizacja Rządowego Programu „STOP Smog” przy współpracy z GZM

W grudniu 2021 r. miasto Katowice podpisano wraz z 18 innymi interesariuszami umowę ramową Rządowego Programu STOP SMOG. Do projektu zgłoszono ze strony miasta Katowice:

-  10 budynków jednorodzinnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy.

- 15 budynków jednorodzinnych spełniających zasady Programu, które zebrane zostaną podczas otwartego naboru. Rzeczowa realizacja projektu przewidziana została na lata 2022-2024.

Realizacja projektu ELENA przy współpracy z GZM

W grudniu 2021 r. miasto Katowice podpisało wraz z 30 innymi interesariuszami porozumienie związane z realizacją programu ELENA. Miasto Katowice zadeklarowało wykonanie w ramach tego projektu dokumentację techniczną dla 6 budynków mieszkalnych. Rzeczowa realizacja projektu przewidziana została na lata 2023-2027.

Rada ds. Poprawy Jakości Powietrza

Rada ds. Poprawy Jakości Powietrza” została powołana przez Prezydenta Miasta 30 kwietnia 2019 r. W skład rady zostali powołani eksperci zarówno ze strony urzędu miasta, jak i zewnętrzni (naukowcy, lekarze). Do zadań Rady należy analiza skuteczności udzielania dotacji miejskich, programów osłonowych, działań edukacyjnych, kontroli straży miejskiej oraz wydanie rekomendacji w zakresie usprawnień tych działań. Od momentu powołania Rady odbyło się 11 spotkań Rady. Z uwagi na okres pandemii, od 2020 r. spotkania zostały przeprowadzane  w formie telekonferencji.

Organizacja I Metropolitalnych Dni Energii

W ramach porozumienia zawartego z GZM, w dniach 24-25.09.2021 r.  Miasto Katowice wraz z GZM zrealizowało pierwsze Metropolitarne Dni Energii. Wydarzenie to zastąpiło orgaznizowane do tej pory Dni Energii Miasta Katowice (6 edycji). W ramach przedsięwzięcia zorganizowano:

Dzień 1 – konferencja równoległa dla szkół branżowych oraz przedstawicieli JST miast GZM w Międzynarodowym Centrum Kongresowym .

Dzień 2 – plenerowe wydarzenie dla mieszkańców GZM na placu Antalla i Sławika, placu przed Spodkiem oraz w przestrzeni MCK.

Kampania edukacyjna „#nieTruj

Trwająca w okresie wrzesień - grudzień 2021 r. kampania jest kontynuacją akcji z roku 2020, która powstała w celu podniesienia świadomości mieszkańców Katowic na temat zanieczyszczenia powietrza, przyczyn jego powstawania, wpływu na komfort życia, zagrożeń płynących z niskiej emisji oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku.

W ramach akcji na ulice miasta ruszył Smogobus - mobilny punkt informacyjny, w którym można było zapoznać się z tzw. „uchwałą antysmogową”, systemem dotacji Miasta Katowice, programami "Czyste Powietrze" i "Mój Prąd", ofertą WFOŚiGW w Katowicach, a przede wszystkim złożyć wniosek o dotację na wymianę źródła ciepła.

Smogobus w latach 2020-2021 odwiedził 59 miejsc na mapie miasta, ponad 1 000 mieszkańców otrzymało porady, a ponad 260 złożyło w nim swoje wnioski o zmianę systemu ogrzewania.

Spotkania z mieszkańcami

Jednym z projektów edukacyjnych zastąpionych przez akcję #nieTruj, była organizacja w październiku 2016 r., lutym i marcu 2017 r. oraz październiku i listopadzie 2019 r. cyklu 35 spotkań z mieszkańcami pod hasłem „Jak Ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie?”, w których do udziału, zaproszono przedstawicieli Straży Miejskiej w Katowicach, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dotyczyły one możliwości dofinansowania wymiany źródeł ciepła oraz sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza bez wymiany źródła ciepła (a więc bez ponoszenia dużych kosztów) poprzez naukę prawidłowych sposobów rozpalania i palenia w urządzeniach grzewczych zasilanych paliwami stałymi. W 2022 r. planowana jest kontynuacja takich spotkań.

 Zakup kamery termowizyjnej

W maju 2020 r. Biuro Zarządzania Energią podpisana została umowa na zakup kamery termowizyjnej z wyposażeniem dodatkowym, oprogramowaniem wraz szkoleniem pracowników Urzędu Miasta Katowice z zakresu obsługi i możliwości zastosowania sprzętu. W  lipcu 2020 odbyło się szkolenie dotyczące przeszkolenia pracowników Urzędu Miasta Katowice. Opracowano koncepcję wykorzystania kamery termowizyjnej w Urzędzie Miasta Katowice. Z uwagi na pandemię koncepcja nie została ostatecznie wdrożona a kamera nie została wykorzystana. Wykorzystanie urządzenia planowane jest jesienią 2022 r.

Monitoring jakości powietrza AWAIR

W ramach międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR” miasto Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie zadania z programu „INTERREG EUROPA CENTRALNA i zrealizowano zadanie pilotażowe, polegające na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza i multimedialną prezentację wyników na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach jednostek (127 czujników powietrza i 154 ekrany multimedialne). Jest to największa w kraju system pomiaru jakości powietrza, które stanowią własność miasta (0,77 czujnika na km2). Koszt realizacji całego projektu to ponad 290 tys. euro.

W 2020 r. w ramach rozbudowy systemu oraz realizacji kolejnego projektu pilotażowego zrealizowano „System monitoringu jakości powietrza wewnętrznego w wybranych obiektach edukacyjnych”. System monitoringu jakości powietrza wewnętrznego polegał na zamontowaniu w wybranych budynkach stacji monitorujących jakość powietrza wewnętrznego. Składa się on z 9 urządzeń pomiarowych, które mierzą parametry chwilowe powietrza wewnętrznego. Dodatkowo stacje monitoringu rejestrują moment otwarcia drzwi i okien w salach za pomocą zamontowanych kontaktronów. Czujniki zostały zamontowane w Miejskim Przedszkolu nr 85, Szkole Podstawowej nr 33 oraz oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej. Koszt instalacji tych urządzeń to 120,5 tys. brutto. 

W ramach realizacji AWAIR podpisano również porozumienie o współpracy z miastem Mikołów, Siemianowice Śląskie, a także WFOŚiGW, ŚZGiP oraz UMP, które umożliwiło m. in. przygotowanie dedykowanej prezentacji dla miast obrazującej aktualny staj jakości powietrza w oparciu o Państwowy Monitoring Środowiska.

 

System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice – SMIS

„System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - (SMiS)” to narzędzie mające na celu monitorowanie i analizę sytuacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej . W listopadzie 2021 r. w Pałacu Młodzieży nastąpiła oficjalna prezentacja uruchomionego systemu. Funkcjonowanie systemu monitorowania mediów i wody obejmuje m.in. liczniki energii elektrycznej, liczniki energii cieplnej, wodomierze, regulatory węzłów cieplnych, regulatory central wentylacyjnych, regulatory kotłowni oraz dodatkowe czujniki temperatury w budynkach użyteczności publicznej. Uruchomienie systemu poprzedziły kilkuletnie przygotowania w zakresie projektowania i wykonania elementów automatyki budynkowej. Analiza sposobu wdrożenia SMiS, uwzględniająca specyfikę Katowic, została wykonana w ramach międzynarodowego projektu „MOLOC”, którego jednym z głównych założeń było opracowanie modelowych europejskich działań na rzecz przechodzenia miast na gospodarkę niskoemisyjną.

Umowny koszt realizacji całego projektu to nieco ponad 1,0 mln zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2024 i docelowo obejmie 71 budynków Dla zadania został wykonany i złożony audyt efektywności energetycznej. Część bezpośrednich wydatków z budżetu miasta Katowice związanych z funkcjonowaniem systemu planowana jest do zrekompensowania poprzez sprzedaż tzw. „Białych certyfikatów”.

 Budowa sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Katowice wdrażają kompleksowe rozwiązania w zakresie e-mobilności na rzecz poprawy jakości powietrza. Jako lider pośród innych polskich miast, Katowice wypełniły z nawiązką obowiązek nałożony na gminy przez Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Na terenie miasta stworzono w 2019 roku 87 punktów ładowania (40 stacji), a w 2020 roku oddano do użytku kolejne. Łącznie do dyspozycji jest obecnie aż 115 punktów ładowania. To jednak nie koniec działań na rzecz elektromobilności. W trakcie uruchamiania jest dalszych 11 punktów, a 23 kolejne to punkty w budowie, które planuje się uruchomić do końca roku. Stacje ładowania znajdują się w Śródmieściu, przy centrach przesiadkowych, w okolicach najważniejszych budynków użyteczności publicznej, wzdłuż najważniejszych tras oraz na terenach największych osiedli mieszkaniowych.
Projekt budowy sieci ładowarek wpływa pozytywnie na możliwość rozwoju floty pojazdów elektrycznych na terenie miasta, których liczba wzrasta z miesiąca na miesiąc.
W 2019 roku podpisano deklarację Driving Change Together, owoc polskiej prezydencji COP24, dot. partnerstwa na rzecz rozwoju elektromobilności. Ponadto rosnąca liczba autobusów elektrycznych, a także elektrycznych pojazdów porządkowych, dbających o czystość w naszym mieście, to dodatkowe pozycje na liście podejmowanych starań o czystą i dostępną energię.  
W 2019 roku Miasto przeznaczyło na realizację zadania związanego z rozbudową sieci ładowarek elektrycznych kwotę 500,000 zł.
https://bit.ly/38tSWEC

 

Zakup niskoemisyjnego taboru

W ramach zintensyfikowanych działań o charakterze długoterminowym Miasto Katowice podejmuje zabiegi zmierzające do stałego obniżenia poziomu zanieczyszczeń. 
Jednym z działań realizowanych w tym zakresie jest zakup niskoemisyjnego taboru, którego celem jest zmniejszenie emisji ze źródeł transportowych.
Systematycznie więc w mieście wycofuje się z użytkowania autobusy PKM Katowice spełniające najniższe normy emisji spalania (Euro 1-3), przy jednoczesnym uzupełnianiu taboru o elektryczne i proekologiczne pojazdy komunikacji miejskiej. PKM Katowice Sp. z o.o. w roku 2019 zakupił 25 sztuk nowych autobusów o napędzie spalinowym z normą EURO 6 (pojazdy klasy MAXI) o wartości 22.850.000 zł netto oraz 5 sztuk autobusów o napędzie elektrycznym (5 szt. autobusów klasy MEGA) o wartości  13.245.000 zł.
Szczegółowe założenia tego przedsięwzięcia określa „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”:
https://bit.ly/2VVHdto
https://bit.ly/38xwFpD

 

8 Wzrost gospodarczy i godna praca

8 Wzrost gospodarczy i godna praca

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Mniej więcej połowa światowej populacji wciąż żyje za równowartość dwóch dolarów amerykańskich, podczas gdy stopa bezrobocia na świecie wynosi 5,7%. W zbyt wielu miejscach posiadanie pracy wcale nie chroni przed ubóstwem. Powolny i nierówny postęp w zakresie zatrudnienia wymaga przemyślenia i zmian polityk gospodarczych i społecznych, które mają wyeliminować ubóstwo. 


Brak perspektyw na godziwą pracę, zbyt małe inwestycje i niska konsumpcja doprowadziły do naruszenia umowy społecznej, która stanowi podstawę społeczeństw demokratycznych. Zgodnie z nią, wszyscy mają korzystać z dokonanego postępu.
Mimo że na świecie średnie roczne tempo wzrostu realnego PKB na mieszkańca wzrasta, nadal istnieje wiele krajów rozwijających się, których tempo wzrostu spada. Kraje te coraz bardziej oddalają się od docelowej stopy wzrostu PKB w wysokości 7% ustalonej na rok 2030. Spadek wydajności pracy i wzrost stopy bezrobocia obniża standard życia z powodu niższych płac.


Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga od społeczeństw kształtowania warunków umożliwiających ludziom podejmowanie pracy wysokiej jakości, która napędza gospodarkę bez uszczerbku dla środowiska. Należy stworzyć nowe możliwości pracy oraz zapewnić godziwe warunki jej wykonywania dla całej ludności w wieku produkcyjnym.
Należy zwiększyć dostęp do usług finansowych, co umożliwi właściwe zarządzanie dochodami, gromadzenie majątku i dokonywanie skutecznych inwestycji. Zwiększenie środków na rozwój handlu, bankowości i infrastruktury rolnej przyczyni się również do zwiększenia wydajności ekonomicznej i zmniejszenia poziomu bezrobocia w najuboższych regionach świata. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych 

Katowice są częścią międzynarodowego projektu pod nazwą Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych. W projekcie biorą udział jeszcze miasta: Saint-Etienne (Francja), Sierre (Szwajcaria), Monastyr (Tunezja), Tamtave (Madagaskar). W ramach projektu realizowane są działania, które są odpowiedzią na 3 wyzwania:

 • Wymiana dobrych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości – internacjonalizacja. W ramach tego wyzwania działa Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości, który ułatwia organizację wizyt studyjnych i misji gospodarczych w miastach sieci, które mogą być realizowane przez firmy sektora MŚP oraz start-upy. Firmy otrzymują wsparcie logistyczne, organizacyjne oraz miejsce do pracy w jednym z inkubatorów przedsiębiorczości funkcjonujących w miastach sieci.
 • Wymiana dobrych praktyk i tworzenie nowych narzędzi dla kształcenia branżowego. W ramach tego wyzwania realizowana jest przede wszystkim wymiana szkół branżowych. Na chwilę obecną odbywa się ona w obszarach takich jak gastronomia i hotelarstwo oraz szeroko rozumiana moda i design. Trwają pracę nad poszerzaniem współpracy o kolejne obszary wymiany.
 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej i włączenia zawodowego. W ramach tego wyzwania realizowana jest wymiana organizacji, które zajmują się szeroko rozumianą ekonomią społeczną. Uczestnicy projektu przede wszystkim dzielą się praktykami w zakresie tworzenia modeli biznesowych podmiotów ekonomii społecznej.


  Katowice Miastem Fachowców

Katowice Miastem Fachowców to program, który ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych i technicznych poprzez ukazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Ponadto program ten ma zwiększać poziom wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia oraz pokazać bogatą ofertę miasta Katowice w zakresie możliwości rozwoju zawodowego.

Program Katowice Miastem Fachowców realizowany jest już od 2018 roku. Czteroetapowa formuła programu składa się z: wprowadzającej lekcji wychowawczej, wizyty studyjnej w firmie, wizyty w szkole ponadpodstawowej (kształcącej w zawodzie, którego dotyczyła wizyta w firmie) oraz podsumowującej lekcji wychowawczej.

W 2021 r. rozpoczęła się kolejna edycja programu Katowice Miastem Fachowców, w ramach której porozumienia o współpracy z Miastem podpisali następujący przedsiębiorcy: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, BFC Nieruchomości Johann Bros, Departament Store Patrycja Forfecka-Bąk, Stosowanie Maszyn Tadeusz Szwajca, Fabryka Wiertła Baildon. W wizytach studyjnych w firmach zaplanowanych na drugi semestr roku szkolnego 2021/2022 weźmie udział prawie 300 uczniów klas VII szkół podstawowych.

 

Rozwój turystyki biznesowej

Dobra dostępność komunikacyjna oraz duże i nowoczesne obiekty dla organizacji wielkich wydarzeń, rozwój przedsiębiorstw nowych technologii i usług, rosnące doświadczenie w realizacji wielkich międzynarodowych eventów (kulturalnych, sportowych i biznesowych), a także ulokowanie turystyki biznesowej wśród priorytetów administracji w rozwoju miasta są silnymi atutami przyciągającymi zainteresowanie organizatorów wydarzeń biznesowych do Katowic.
W 2019 roku zrealizowano w Katowicach 6 453 wydarzenia biznesowe, w tym wiele międzynarodowych (cyklicznych, jak i realizowanych pierwszy raz w mieście). Liczba uczestników we wszystkich wydarzeniach wyniosła 1 020 187 osób, a wydatki tych uczestników w mieście osiągnęły niemal 210 mln zł.
W 2019 r. w Katowicach funkcjonowały 22 hotele, w tym 6 czterogwiazdkowych. Obecnie realizowane są inwestycje związane z budową kolejnych 7 hoteli (wszystkie spełniające wymagania obiektów czterogwiazdkowych), które znacząco powiększą liczbę pokoi biznesowych w mieście. 
https://bit.ly/38oD2ve 

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink koordynował akcją pomocową dla przedsiębiorców,
w ramach realizacji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, który został uruchomiony wiosną 2020 r. KPP dot. zwolnień z czynszu najmu oraz dzierżawy, 50% zwolnienia z opłaty śmieciowej, utworzenia Punktu Doradztwa Kryzysowego we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą czy też możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na indywidualny wniosek przedsiębiorcy za okres jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów. Zadaniem Zespołu Rawa.Ink było przyjmowanie wniosków dotyczących ww. ulg, ich ocena formalna i przekazanie do odpowiednich jednostek Urzędu Miasta Katowice. W ramach zadania przekazano ok. 2 700 wniosków oraz udzielono ok. 1 360 konsultacji telefonicznych W ramach realizacji dwóch edycji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy Miasto udzieliło uprawnionym przedsiębiorcom ponad 2 500 ulg i bonifikat w wysokości ponad 13 mln zł. 

Promocja przedsiębiorczości

Miasto udziela jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, refunduje koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Można uzyskać nawet ponad 30 tys. zł dofinansowania.
https://katowice.praca.gov.pl/  

https://katowice.praca.gov.pl/rynek-pracy/ 

Twój rozwój – Twoja kariera

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 55 osób (29 kobiet, 26 mężczyzn) powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe. Ponadto uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży u pracodawców, prac interwencyjnych oraz szkoleń zawodowych.
Okres realizacji projektu: lata 2021–2022  

https://katowice.praca.gov.pl/

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink

Utworzony w 2019 r. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink wspiera działania mające na celu przyspieszenie rozwoju nowej gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne, generowane przez endogeniczny potencjał przedsiębiorczości i badawczo-rozwojowy, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz start-up’ów. Rawa.Ink ma też wspomóc budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami, biznesem oraz lokalną społecznością. 
Rawa.Ink to również miejsce, gdzie udziela się wsparcia osobom zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą. Kluczowym aspektem działań staje się  pomoc nowo powstałym lub działającym przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie miejsca umożliwiającego rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach rynkowych, jak również uzyskanie szerokiego dostępu do wypracowanych narzędzi wsparcia w rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania innowacji. 
https://rawaink.katowice.eu/

 

9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność 

W wielu krajach inwestowanie w infrastrukturę – transport, system irygacyjny, energię oraz technologie informacyjno-komunikacyjne – ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia całych społeczeństw. Już od dawna wiemy, że wzrost produktywności i dochodów, poprawa opieki zdrowotnej i lepsza edukacja są zależne od inwestowania w infrastrukturę.


Produkcja manufakturowa jest ważną siłą napędową rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Obecnie jednak wartość dodana wytwarzania na mieszkańca wynosi jedynie 100 USD w krajach najsłabiej rozwiniętych w porównaniu z ponad 4500 USD w Europie i Ameryce Północnej. Choć emisja dwutlenku węgla podczas procesów wytwarzania w ciągu ostatniej dekady zmniejszyła się w wielu krajach, to tempo jej spadku nie jest równe na całym świecie.


U podstaw wysiłków zmierzających do realizacji celów środowiskowych leży postęp technologiczny, w tym zwiększanie efektywności materiałowej i energetycznej. Konieczne są większe inwestycje w wysoko zaawansowane technologie, aby zwiększyć wydajność produkcji manufakturowej. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Kopalnia Start-upów

„Kopalnia Start-upów” to konkurs, którego celem jest wyłonienie młodych, obiecujących i innowacyjnych katowickich firm. W ramach konkursu najlepsi biorą również udział w krótkim programie akceleracyjnym z mentorami, którzy są praktykami biznesu lub menadżerami inkubacji związanymi z organizacjami z otoczenia start-upowego. W 2021 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu, do której zgłosiło się 49 projektów. Pula nagród wyniosła 330 tysięcy złotych brutto, w tym dwuletni pakiet najmu biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Na lata 2022 i 2023 są zaplanowane kolejne edycje. W trzech edycjach łącznie katowickie start-upy otrzymają wsparcie na poziomie miliona złotych.

www.kopalniastartupow.katowice.eu

Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016–2022”

Rewitalizacja jest kompleksowym procesem służącym wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, integrującym interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowanym terytorialnie i prowadzonym w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. Szczegółowa Diagnoza problemów w mieście Katowice pozwoliła zdefiniować obszary i zakres występowania zjawisk kryzysowych, a prace nad Programem pozwoliły zdefiniować cel generalny rewitalizacji, cele szczegółowe oraz kierunki działań rewitalizacyjnych, a także projekty podstawowe, których realizacja doprowadzić ma do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszar zdegradowany / rewitalizacji.
W ramach LPR wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z 6 podobszarów miejskich i 6 podobszarów występowania problemów przestrzennych.
Celem generalnym procesu rewitalizacji Miasta Katowice jest: wielowymiarowa odnowa i trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji zapewniające poprawę jakości życia mieszkańców i umożliwiające jego dalszy samodzielny rozwój.
Aktualnie baza podstawowych projektów rewitalizacyjnych liczy 138 pozycji, z czego 80 to projekty miejskie, a 58 to projekty zgłoszone przez instytucje zewnętrzne. Wartość podstawowych projektów rewitalizacyjnych ujętych w LPR 2016-2022 wynosi ponad 2,2 mld zł.

Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP)

MSZ-KIIP to zaawansowany system informacji naniesionych na mapę naszego miasta.
Ocenia się, że aż 80-90% informacji, które wykorzystuje się w administracji publicznej, ma odniesienie do przestrzeni i można je zlokalizować na mapie, np. w oparciu o adres, współrzędne geograficzne czy numer ewidencyjny działki. Dzięki danym zgromadzonym w systemie MSZ-KIIP w postaci warstw tematycznych (takich jak: działki, budynki, drogi, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, punkty adresowe, itp.) można analizować informacje o danym terenie w sposób interdyscyplinarny na różnych poziomach decyzyjnych, a także tworzyć wizualizacje w formie map cyfrowych. Mapa umieszczona w Internecie umożliwia wygodny dostęp do wyselekcjonowanych informacji dla każdego mieszkańca. W roku 2019 odnotowano 167.207 wejść do systemu MSZ-KIIP od strony zewnętrznej, natomiast w I półroczu 2020 odnotowano 87.446 wejść. 
https://emapa.katowice.eu/mszkiip/ 

Naprawmyto.pl

Naprawmyto.pl jest aplikacją, dzięki której mieszkańcy mogą w prosty sposób wskazywać usterki w mieście, od zniszczonej ławki, po wysypisko czy pseudograffiti. Z ponad 14,5 tysięcy zgłoszonych problemów naprawiliśmy już ponad 10 tysięcy (w dwa lata), ale nie mniej ważna jest tu możliwość śledzenia czy komentowania zgłoszonych spraw i proponowania rozwiązań, a także bezpośredni kontakt między mieszkańcami a urzędnikami. Innowacyjność w tym wypadku dotyczy więc nie tylko wykorzystania innowacyjnego narzędzia, ale samej formuły współpracy i komunikacji z mieszkańcami. Co ważne, korzystają z niej głównie mieszkańcy dzielnic najbardziej zdegradowanych, mając równy z innymi dostęp do usług miejskich służb i ułatwiony z nimi kontakt (e-mail, aplikacja, telefon).
Aplikacja zyskała renomę skutecznego narzędzia. 
https://naprawmyto.pl/katowice 

Partnerstwo w projekcie NOSPR AI

Współpraca Miasta i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w ramach tego projektu polegała na stworzeniu pierwszej na świecie sztucznej inteligencji, z którą będzie można porozmawiać o muzyce klasycznej. Użytkownicy rozwiązania mogą posłuchać fragmentów nagrań NOSPR i pytać o wszystko, czego chcieliby się dowiedzieć od muzyków i kompozytorów. Celem projektu było stworzenie nowatorskiego narzędzia do edukacji muzycznej, dostępnego na poziomie ogólnopolskim. Projekt jest efektem współpracy NOSPR, IBM, Fujitsu Technology Solutions, ING Banku Śląskiego S.A., GAZ-SYSTEM oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach oraz Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, którzy wspierają projekt w ramach programu edukacyjno-zawodowego P-TECH, a także reprezentantów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie i I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie. Do tej grupy dołączył Urząd Miasta Katowice.

Katowicki Inteligentny System Monitorowania i Analiz 

Powstał w roku 2016, system składający się aktualnie z 284 kamer, w tym 48 kamer rejestrujących pojazdy na głównych ciągach komunikacyjnych. Kamery lokalizowane są w miejscach publicznych w tym w strefach aktywności rodzinnej, po konsultacji z mieszkańcami i właściwymi służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i porządek w mieście. System monitoringu wyróżnia się wykorzystaniem analityk wideo do wykrywania określonych zdarzeń w przestrzeni kontrolowanej przez kamery. Z systemu na bieżąco korzystają służby miejskie w tym Policja, przez to system wpływa bezpośrednio na wzrost poziomu bezpieczeństwa w mieście. Od roku 2021 zwiększono funkcjonalność systemu dzięki platformie współdziałania służb, dzięki której również mieszkańcy za pośrednictwem dedykowanego portalu mogą monitorować na bieżąco stan zanieczyszczenia powietrza, sytuację na drogach i poziom wód na rzekach w granicach administracyjnych Katowic. Dzięki środkom samorządowym, a także dzięki mieszkańcom aktywnie wykorzystującym narzędzie w postaci Budżetu Obywatelskiego, system sukcesywnie jest rozwijany by już w roku 2022 przekroczyć liczbę 300 kamer.

https://bip.katowice.eu/kismia

 

10 Mniej nierówności

10 Mniej nierówności

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Społeczność międzynarodowa dokonała znacznych postępów w wyciąganiu ludzi z biedy. Jednak najbardziej wrażliwe narody – kraje najmniej rozwinięte, kraje bez dostępu do morza i małe państwa wyspiarskie – nadal pozostają zagrożone ubóstwem i dążą do jego ograniczenia. Na świecie wciąż utrzymują się nierówności i nie wszyscy mają zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i innych dóbr. 

Coraz bardziej staje się jasne, że sam wzrost gospodarczy nie wystarczy, by obniżyć skalę ubóstwa. Konieczne jest, by każdy człowiek mógł korzystać z inkluzyjnego postępu gospodarczego, opartego na trzech filarach zrównoważonego rozwoju – ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Udało się zredukować nierówności w dochodach zarówno wewnątrz poszczególnych krajów, jak i między krajami. Dochód na mieszkańca w 60 z 94 krajów udostępniających dane wzrósł szybciej niż średnia krajowa. Odnotowano również postępy w tworzeniu korzystnych warunków dla eksportu z krajów najsłabiej rozwiniętych.
Uwzględnianie potrzeb osób pokrzywdzonych i grup marginalizowanych powinno stać się powszechną zasadą stosowaną w politykach dążących do zmniejszenia nierówności.
Konieczne jest rozszerzenie bezcłowego traktowania i wspieranie eksportu z krajów rozwijających się, a także zwiększenie puli głosów przypadających krajom rozwijającym się w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Ponadto, innowacje technologiczne mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów transferu pieniędzy pracowników-migrantów. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Program „Katowicki Senior w Mieście”

Adresatami Programu są katowiccy seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia. Głównym jego celem jest podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie tym osobom dostępu do odpowiednich form wsparcia. Realizacja różnorodnych projektów w ramach programu ma na celu m.in. przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, zagospodarowanie czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. poprzez rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań), zwiększenie aktywności i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym, działalność prozdrowotną i edukacyjną, prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej.
Miasto w roku 2020 przeznaczyło na realizację programu kwotę 48 980 402,06 zł. Efektem prowadzonych działań są:

 1. Liczba działających Klubów Seniora w mieście Katowice dofinansowanych w formie dotacji z budżetu miasta Katowice – 6.
 2. Liczba miejsc w Klubach Seniora – 198.
 3. Liczba uczestników w Klubach Seniora – 367.
 4. Liczba osób korzystających z ośrodków wsparcia np. z Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, mieszkań chronionych – 949.
 5. Liczba osób korzystających z Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, mieszkań chronionych, przygotowania posiłków wraz z dowozem do miejsca zamieszkania– 1 892,
 6. Liczba wydanych kart programu pn. „Aktywni Seniorzy” – 859.
 7. Liczba realizowanych projektów dla seniorów przez organizacje pozarządowe – 33.
 8. Liczba osób biorących udział w zajęciach sportowych dla seniorów – 8 584.
 9. Liczba osób korzystających z programów profilaktycznych – 2 390.
 10. Liczba osób, które skorzystały z oferty edukacyjnej – 600.
 11. Liczba imprez, wydarzeń kulturalnych, w których biorą udział seniorzy – 719.
 12. Liczba seniorów uczestniczących w poszczególnych propozycjach kulturalnych – 22 698.
 13. Liczba uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku w danym roku – 600.

https://bit.ly/2NOEhKT 

Dodatkowo w 2020 r. miasto Katowice podjęło współpracę z Telewizją TVS w zakresie zakupu programu skierowanego do seniorów pn. „Srebrne Katowice” Program jest realizowany w ramach szeroko rozumianej polityki senioralnej. Treści zawarte w poszczególnych odcinkach programu odnoszą się do bieżących wydarzeń związanych z seniorami naszego Miasta. Program emitowany jest w każdy piątek o godzinie 8:20, natomiast powtórki w poniedziałek o godzinie 17:15 oraz w środę o godzinie 18:30. 

Usługi transportowe dla niepełnosprawnych katowiczan

Przewozy realizowane są nie tylko w Katowicach, ale również na terenie gmin sąsiednich: Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź, od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 8.00 do 20.00.

W 2021 r. z przewozów skorzystało 2 680 osób, w tym 509 osób na wózkach inwalidzkich. Wysokość wydatkowanych środków z budżetu miasta na ten cel w 2021 r. wyniosła 189 450,15 zł. https://bit.ly/38nDI45 

 

Społeczny Doradca Prezydenta ds. równego traktowania

Prezydent Katowic od stycznia 2022 powołał społecznego doradcę ds. równego traktowania. Jej głównym zadaniem będzie współdziałanie w realizowaniu polityki Katowic w zakresie równego traktowania w sferach takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny.


Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora

Projekt jest formą pomocy katowickim seniorom Kobietom 60+ oraz Mężczyznom 65+ w powrocie na rynek pracy. Dzięki instrumentom w postaci premii senioralnej lub premii adaptacyjnej, pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym będą mogli skorzystać z innowacyjnych dofinansowań. W ramach projektu 50 osób w wieku senioralnym będzie mogło skorzystać ze szkolenia obejmującego trzy moduły: doradztwo zawodowe, obsługę komputera oraz kształtowanie wizerunku zawodowego, które pomogą ponownie odnaleźć się na rynku pracy. 

https://katowice.praca.gov.pl/

 

11 Zrównoważone miasta i społeczności

11 Zrównoważone miasta i społeczności

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

 

Miasta są ośrodkami kultury i nauki, przemysłu i produktywności oraz rozwoju społecznego, to tu także rodzą się nowe idee. Gdy miasto rozkwita, ludzie czerpią korzyści z rozwoju społecznego i ekonomicznego.
W związku z przewidywanym wzrostem liczby ludzi zamieszkujących obszary miejskie do 5 mld do 2030 roku, należy wdrożyć skuteczne praktyki w zakresie planowania i zarządzania terenami miejskim, pozwalające sprostać wyzwaniom związanym z urbanizacją.
Jednakże przed miastami stoi wyzwanie związane z ich zarządzaniem. Powstaje pytanie – w jaki sposób dążyć do pomyślnego rozwoju miast i tworzenia miejsc pracy bez nadmiernej eksploatacji ziemi i nie nadwyrężając środków? Inne wyzwania dotyczą przeludnienia, braku funduszy na podstawowe usługi, braku odpowiedniego budownictwa mieszkaniowego oraz pogarszającej się infrastruktury.
Należy stawić czoło wyzwaniom związanym z gwałtowną urbanizacją (np. bezpieczna utylizacja i gospodarka odpadami w miastach). Miasta powinny rozwijać się, jednakże jednocześnie trzeba zadbać o poprawę efektywności wykorzystania zasobów, dążyć do ograniczenia zanieczyszczeń i przeciwdziałać ubóstwu. Jednym z takich przykładów jest polepszenie gospodarowania odpadami komunalnymi. W przyszłości miasta powinny zapewnić równe możliwości wszystkim ludziom oraz dostęp do podstawowych usług, energii, mieszkalnictwa, transportu i innych. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Katowizje

To projekt mający na celu wyłonienie liderów CSR wśród firm z sektora MMŚP, które inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu. Konkurs ma wyróżnić i wypromować firmy społecznie odpowiedzialne. Do konkursu mogą zgłosić się firmy z sektora MMŚP, które zrealizowały projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Miasto Katowice chce promować ideę modnej i ważnej koncepcji CSR.

W grudniu 2020 zrealizowano I edycję konkursu, Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice otrzymały trzy projekty: The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej za projekt „Odkrywcy Kultur. Międzyszkolny Turniej Międzykulturowy”, INDEX – Biuro Podróży Sp. z o.o. Sp. k. za projekt „Centrum Integracji Międzypokoleniowej - Bezpieczna Twierdza”, CShark Sp. z o.o. za projekt „Nowy Rozdział”.

W II edycji konkursu przeprowadzonego w 2021 r. jury zdecydowało o wyróżnieniu dwóch projektów, które otrzymają Nagrodę Prezydenta Miasta, tytuł firmy społecznie odpowiedzialnej i nagrodę finansową:

 • I nagrodę w wysokości 3 000 zł brutto otrzymała firma Little Bit Academy za projekt „C0DE.DES1GN.GAME”
 • II nagrodę w wysokości 2 000 zł brutto firma Planeta Jublema Sp. z o.o. za projekt „Godzina dla Ziemi z Bajką Pana Kleksa”

https://rawaink.katowice.eu/katowizje-2021-najlepsze-projekty-csr-nagrodzone/

 

Przebudowa newralgicznych odcinków dróg (DK81, DK86), która upłynni ruch w mieście oraz uczyni je bardziej bezpiecznymi dla jej użytkowników – i zmotoryzowanych, i pieszych.
https://bit.ly/2VJZNVl

Budowa węzłów przesiadkowych na Ligocie, Brynowie i Zawodziu, umożliwiających pozostawienie samochodu – za cenę biletu komunikacji miejskiej – stosunkowo niedaleko centrum miasta i skorzystanie z autobusu lub tramwaju.

Uruchomienie w ścisłym centrum miasta międzynarodowego dworca autobusowego „Sądowa”, umożliwiającego przesiadkę między koleją, autobusem, tramwajem czy nawet rowerem.

Aby poprawić płynność ruchu, został wdrożony Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem, dzięki któremu pojazdy komunikacji miejskiej mają priorytet w przejeździe przez skrzyżowania, a jej użytkownicy otrzymują informację, wyświetlaną na tablicach przystankowych, o czasie przyjazdu oczekiwanego autobusu.

Wartość projektu /dofinansowania: całkowita wartość projektu to kwota 85 129 932,83 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 67 209 049,98 zł, a budżet miasta Katowice wynosi 17 920 882,85

Wzrasta popularność jednośladów, nie tylko w celach rekreacyjnych, dlatego też stale rozbudowana jest infrastruktura rowerowa – ścieżki rowerowe oraz stacje wypożyczalni rowerów. Obecnie w mieście funkcjonują 83 stacje rowerów miejskich, w których mieszkańcy mają do dyspozycji 666 pojazdów.

https://www.katowice.eu/czas-wolny/katowice-na-rowery

Przebudowa Śródmieścia (ul. Dworcowa, ul. Tylna Mariacka), dzięki której w ścisłym centrum zostanie ograniczony ruch samochodowy, a przestrzeń – dzięki zieleni i małej infrastrukturze – stanie się bardziej przyjazna dla mieszkańców. 

Projekt KATOobywatel to skierowane do mieszkańców zaproszenie do zaangażowania w szereg akcji, m.in. sadzenia drzew, siania łąk kwietnych, wspólnego sprzątania okolicy miejsca zamieszkania czy zgłaszania do naprawy usterek w przestrzeni miasta. W ramach tego projektu zrealizowano też pierwszy parklet w Katowicach przy ul. Teatralnej oraz ozdobiono skrzynki elektryczne artystycznym graffiti promującym katowicką architekturę modernistyczną. Partnerami projektu są m.in. organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne miasta, lokalni przedsiębiorcy i artyści.
https://katoobywatel.katowice.eu/

Katowice inwestują w odnowę istniejących i tworzenie nowych zielonych enklaw, angażując do tych działań mieszkańców. Najnowszym narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby w zakresie ekologii i ochrony środowiska, jest Zielony Budżet, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na działania z tego zakresu.

Fakty (2020 r.): złożono 128 wniosków, pula sięga 3 mln zł.

W celu popularyzacji zasobów kultury udostępniono w Internecie cyfrową postać wybranych obiektów muzealnych będących w posiadaniu Muzeum Historii Katowic.
https://www.mhk.katowice.pl/index.php/muzeum-on-line/multimedia 

Miasto corocznie dotuje prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane najcenniejszych zabytków Katowic. W 2020 roku udzielono dotacji z budżetu miasta w wysokości: 849.996,43 zł z przeznaczeniem na prace przy 8 obiektach zabytkowych. W 2021 roku udzielono dotacji z budżetu miasta w wysokości: 889.093,42 zł z przeznaczeniem na prace przy 7 obiektach zabytkowych.

Projekt „Plac na Glanc” aktywizuje mieszkańców do zaprojektowania, we współpracy z profesjonalistami, swojego podwórka przy kamienicy. Przestrzeń modernizowana jest przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań we wzornictwie, kierunków w designie oraz pomysłów ekologicznych i metod recyklingu.

https://miasto-ogrodow.eu/strona/placnaglanc

 ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność” (PDM)

W 2021 roku Katowice zakwalifikowały się do programu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność” (PDM), który jest integralną częścią przedsięwzięć WUF. PDM jest również instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej obecnie nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030. Misją PDM jest zmobilizowanie miast do odważnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym. Katowice zgłosiły projekt ,,Czas na Szopienice - Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości''. W ramach projektu opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania rejonu Placu Powstańców Śląskich w Katowicach z wykorzystaniem wyników warsztatów studialno-projektowych zespołów studenckich z kierunków ekonomicznych oraz architektonicznych. Zaproponowane rozwiązania, wypracowane będą z uwzględnieniem oczekiwań społeczności lokalnej, stanowić będą podstawę dalszych działań i planów Miasta w tym obszarze, w tym posłużą opracowaniu gminnego programu rewitalizacji miasta Katowice. 

 

 

12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

 

Zrównoważona konsumpcja i produkcja są związane z promowaniem efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do podstawowych usług, godziwych miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym oraz lepszej jakości życia. Korzystanie z takich wzorców pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, wzmacnia konkurencyjność gospodarczą i ogranicza skalę ubóstwa.
Obecnie wzrasta zużycie zasobów naturalnych, szczególnie na terenach Azji Wschodniej. Wiele krajów nadal wzmaga się z wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Zrównoważona konsumpcja i produkcja dążą do tego, by „dokonać czegoś lepiej i więcej przy użyciu mniejszych środków”. Prowadzi do zwiększenia korzyści netto z działalności gospodarczej poprzez zmniejszenie zużycia środków oraz zmniejszenia skali degradacji i zanieczyszczeń, jednocześnie poprawiając jakość życia.
Zrównoważona konsumpcja i produkcja wymagają systematycznego podejścia i współpracy podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu dostaw, począwszy od producentów, a skończywszy na konsumentach. Proces ten zakłada prowadzenie działań edukacyjnych i innych dla konsumentów, mających podnieść ich świadomość na temat zrównoważonej konsumpcji oraz związanym z nią stylem życia poprzez m.in. prowadzenie akcji informacyjnych na temat standardów i oznakowania produktów, czy też angażowanie konsumentów w kwestie zamówień publicznych. (źródło: ONZ)
 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE


Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych
, a także Wigilia dla Samotnych, organizowane od wielu lat w Międzynarodowym Centrum Kongresowym lub w katowickim Spodku, przyciągają tysiące osób, które z różnych życiowych przyczyn nie mają możliwości spędzenia najważniejszych dla chrześcijan świąt w gronie bliskich. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii koronawirusa wydarzenie jest kontynuowane w formie mobilnej, tj. z dowozem potraw wigilijnych/wielkanocnych przez wolontariuszy do osób samotnych i potrzebujących. Od kilku lat wydarzenie to ma charakter metropolitalny. Koordynatorem działań jest Fundacja Wolne Miejsce.

Fakty: Co roku w wydarzeniach bierze udział ok. 2,5 tys. mieszkańców Katowic.

http://wolnemiejsce.pl/


#ZaadoptujDonice

Od 2018 r. w Katowicach, z udziałem mieszkańców, sieje się łąki kwietne. W 2020 r. akcja została poszerzona o nanołączki, czyli łąki w donicy. Mieszkańcy adoptują stare, niezagospodarowane donice, a także używane, metalowe donice z odzysku, przekazane przez Zakład Zieleni Miejskiej, i zmieniają je wkwietne łąki. Wpakiecie startowym Miasto zapewnia nasiona i kompost, a także zachęca, by do podlewania nanołączek używać wodę z odzysku czy deszczówkę. Takie wykorzystanie wody to element gospodarki obiegu zamkniętego, podobnie jak kompost, pozyskiwany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z odpadów biodegradowalnych i zielonych, wyrzucanych przez mieszkańców Katowic.
https://katoobywatel.katowice.eu/nasze-akcje/zadoptuj-donice-i-posiej-lake/
 
Miasto Katowice i Lasy Państwowe co roku organizują Leśny Piknik Rodzinny „Ekoodpowiedzialnie”, który odbywa się na terenie Doliny Trzech Stawów, będącej częścią Katowickiego Parku Leśnego. Podczas wydarzenia prowadzone są liczne działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, m.in. dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi, gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym, jako elementu kształtowania świadomego obywatela miasta, który nie nadużywa zasobów środowiska do celów konsumpcyjnych. Podczas Pikniku dostępnych jest także szereg bezpłatnych atrakcji oraz prowadzone są konkursy, eksperymenty i gry terenowe.
 
 
W ramach ograniczania ilości plastiku pod koniec 2018 r. Urząd Miasta Katowice zalecił firmom cateringowym, z których usług korzysta, całkowite wyeliminowanie plastiku na spotkaniach organizowanych przez Miasto. Urząd ograniczył też kupno wody w butelkach plastikowych do minimum.
Ponadto w całym Urzędzie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W trzech budynkach Urzędu postawiono też pojemniki do zbierania zużytych baterii.
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 12 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot
 

 

13 Działania w dziedzinie klimatu

13 Działania w dziedzinie klimatu

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

 

Obecne zmiany klimatyczne są odczuwane w każdym kraju na wszystkich kontynentach. Zakłócają rozwój krajowych gospodarek oraz zagrażają życiu ludzkiemu i całym społeczeństwom. Już teraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest kosztowne, a w przyszłości będziemy wydawać jeszcze więcej.
Ludzie doświadczają poważnych skutków zmian klimatycznych, w tym związanych ze zmianą wzorców pogodowych, podniesieniem poziomu morza oraz ekstremalnymi zjawiskami  pogodowymi. Emisja gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku działań człowieka ciągle rośnie i napędza zmiany klimatu. Nigdy dotąd wskaźnik emisji gazów cieplarnianych nie był tak wysoki. Jeśli nie podejmiemy działań, to zgodnie z przewidywaniami, średnia temperatura globu w obecnym stuleciu zwiększy się do ponad 3⁰C, przy czym w niektórych regionach świata będzie ona jeszcze wyższa.
To najbiedniejsze kraje i wrażliwe grupy społeczne najbardziej cierpią z powodu zmian klimatycznych. Obecnie dostępne są  skuteczne i niekosztowne rozwiązania, które mogą pomóc krajom w przejściu na odporną, opartą na czystszych technologiach gospodarkę. Zmiany w tym zakresie zachodzą coraz szybciej, ponieważ coraz więcej ludzi korzysta z odnawialnych źródeł energii i innych środków, które ograniczają emisje gazów cieplarnianych i wzmacniają wysiłki adaptacyjne.
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, które nie uznaje granic państwowych. Emisja gazów cieplarnianych w jakimkolwiek miejscu na ziemi dotyka ludzi na całym świecie. Kwestia ta wymaga skoordynowanej współpracy i rozwiązań wypracowanych na szczeblu międzynarodowym. Tylko w ten sposób możemy pomóc krajom rozwijającym przejść na gospodarkę niskoemisyjną.
Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24 w Paryżu) zostało przyjęte porozumienie paryskie, które weszło w życie w listopadzie 2016 roku. Ma ono wzmocnić globalne działania powstrzymujące zmiany klimatyczne. Wszystkie kraje, które zawarły porozumienie, zobowiązały się pracować nad ograniczeniem globalnego wzrostu temperatury do poniżej dwóch stopni Celsjusza. Do kwietnia 2018 roku 175 państw ratyfikowało porozumienie paryskie, a 10 krajów rozwijających się przedstawiło swoje krajowe plany adaptacyjne w zakresie reagowania na zmiany klimatu. (źródło: ONZ)

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Rada Miasta Katowice podjęła w dniu 22 lipca 2021r. uchwałę nr XXXVII/827/21 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zielone fasady, zmienioną uchwałą nr XXXIX/849/21 Rady Miasta Katowice z dnia 30 września. Uchwała dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanych w niej powierzchni użytkowych budynków mieszkalnych, w których utworzono zielone dachy lub ogrody wertykalne na ścianie budynku lub które posiadają zielone fasady na co najmniej jednej całej ścianie budynku. Przesłanką do zwolnienia jest założenie zielonego dachu na całej jego powierzchni lub ogrodu wertykalnego na co najmniej połowie ściany. Z kolei w przypadku zielonej fasady aby skorzystać ze zwolnienia powinna być ona na całej ścianie budynku, przy czym rośliny ją tworzące winny być ukorzenione w ziemi. Powyższe stanowi o możliwości skorzystania ze zwolnienia w pierwszym roku. Z kolei kontynuacja zwolnienia jest możliwa przy ich utrzymaniu w kolejnych latach. Uchwała ta wpisuje się w działania Miasta Katowice prowadzone na rzecz ekologii i poprawy klimatu oraz premiuje podatników dbających o środowisko. Zwolnieniem objęte będą wyłącznie powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w budynkach mieszkalnych a ulgi skierowane są zarówno do mieszkańców jak i przedsiębiorców.

Z treścią uchwał można zapoznać się pod następującymi linkami:

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/5104/akt.pdf

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/6301/akt.pdf

„Plan na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)”

W kwietniu 2019 r., uchwałą Rady Miasta, Katowice przystąpiły do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” (CoM). Porozumienie powstało w 2008 roku w Europie, a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele

W listopadzie 2019 podpisana została umowa na realizację „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice”. Termin realizacji opracowania zaplanowano na marzec 2022 r.

 

„Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030”

Dokument został opracowany na podstawi Porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Katowice a Ministerstwem Środowiska w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 pn. „Plany adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Plan adaptacji powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w czterech najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach Miasta, to jest w zakresie zdrowia publicznego/grup wrażliwych, terenów niezabudowanych, transportu oraz gospodarki wodnej. 

Opracowany Plan jest punktem odniesienia do dalszych działań w zakresie adaptacji dla miasta Katowice oraz podstawowym narzędziem kształtowania polityki miejskiej ukierunkowanej na podnoszenie odporności miasta na skutki tych zmian oraz na wzmacnianie jego adaptacyjności. Dokument stanowi zbiór propozycji i rozwiązań wobec zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. 

„Dobry Klimat dla Katowic”

Film "Dobry Klimat dla Katowic" powstał na podstawie uchwalonego przez Radę Miasta Katowice „Planu adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030” oraz przeprowadzonych dla mieszkańców Katowic spacerów komentowanych zrealizowanych pod koniec 2019 roku. 17 minutowy film edukacyjny prezentuje metody adaptacji miasta do zmian klimatu ze szczególnym pokazaniem narażenia miasta na zjawiska powodzi miejskiej oraz miejskiej wyspy ciepła. W filmie ukazano również dobre praktyki w mieście Katowice oraz możliwości partycypacji mieszkańców w działaniach adaptacyjnych i mitygacyjnych. Prezentowany film powstał przy współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym. 

Poradnik "Przystosuj się!" 

Poradnik "Przystosuj się!" powstał w celu zwiększania świadomości mieszkańców Katowic o konieczności podjęcia działań w celu przystosowania się do postępujących zmian klimatu. Zawarte jest w nim szereg propozycji działań adaptacyjnych do zastosowania w najbliższym otoczeniu – na własnym podwórku, osiedlu, w dzielnicy, ale też w przestrzeni miejskiej.

 Profile FB: MCE; Dobry Klimat

Na platformie Facebook zostały utworzone dwa profile tematyczne związane z szeroko realizowaną działalnością Miasta Katowice w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz ochrony powietrza i klimatu. Mieszkańcy Katowic dzięki portalom są na bieżąco informowani o najnowszych wydarzeniach, spotkaniach, akcjach oraz kampaniach miasta. Od momentu uruchomienia profili, zamieszczono prawie 1 200 postów dotyczących działalności Miasta oraz informacji w zakresie ochrony powietrza i klimatu, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.

Tylko w roku 2020 Biuro Zarządzania Energią zrealizowało cykl 20 postów sponsorowanych o średniej ilości wyświetleń 23 500 szt.

 Aplikacja „wCOP drzewo” to prosty i szybki sposób, aby wskazać lokalizację dla nowych drzew w mieście. Jej nazwa nawiązuje do największej konferencji klimatycznej na świecie, czyli Szczytu Klimatycznego ONZ, której 24. edycja odbyła się w 2018 r. w Katowicach. Obecnie trwa analiza wniosków z naboru do 3 edycji (ogłoszonego wiosną 2021 roku). Do tej pory posadziliśmy ponad 1000 drzew z aplikacji. 

 
Od 2018 roku Siejemy Łąki Kwietne (mieszkańcy sami sieją, ale też biorą udział w warsztatach), czego efektem jest dziś 20 tys. m2 łąk kwietnych posianych od podstaw i 50 tys. m2 dzikich łąk, które będą koszone tylko raz w roku, w tym na terenach wskazanych przez mieszkańców. 
W czerwcu 2020 roku zachęciliśmy mieszkańców do szukania w swoim otoczeniu starych, nieużywanych donic i do adoptowania ich na kwietne łąki.  W pakiecie startowym przygotowaliśmy dla nich nasiona i kompost, który powstał z bio – odpadów. Rozdaliśmy też donice z odzysku razem z ziemią i roślinami do posadzenia. Mieszkańcy Katowic, firmy prywatne i instytucje zaadoptowały w sumie ponad 60 donic.
Kto i gdzie podjął wyzwanie można sprawdzić na mapie on – line tutaj: mapa łąk
W maju 2020 roku uruchomiliśmy akcje „Nie siej śmieci, posiej łąkę” – w dwóch edycjach akcji w zamian za elektrośmieci albo opony, przywiezione do gminnych punktów zbiórki odpadów, mieszkańcy dostawali nasiona łąk kwietnych i kompost. W ten sposób miasto wspólnie z MPGK walczy z procederem wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i opon do lasu, ale też wystawianiem w wiatach śmietnikowych, a nawet na miejskie chodniki. Efekt: tona elekrośmieci i dwie tony opon.
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 13 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot

 

14 Życie pod wodą

14 Życie pod wodą

Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

 

Oceany – ich temperatura, skład chemiczny, prądy i panujące w nich życie napędzają światowe ekosystemy, bez których życie człowieka na Ziemi byłoby niemożliwe.
Woda deszczowa, woda pitna, pogoda i klimat, linie brzegowe, sporo naszej żywności, a nawet tlen, którym oddychamy, są zależne od mórz, które działają jako regulator. Od wieków przez morza i oceany prowadzą ważne szlaki handlowe i transportowe.
Uważne zarządzanie tymi niezastąpionymi zasobami jest kluczem do zrównoważonej przyszłości. Jednakże pogarsza się stan wód przybrzeżnych ze względu na zanieczyszczenia, a zakwaszenie oceanów zagraża funkcjonowaniu ekosystemów i różnorodności biologicznej. Zjawiska te wywierają również negatywny wpływ na lokalne rybołówstwo.
Chronione obszary morskie muszą być odpowiednio zarządzane i finansowane. Należy także wprowadzić regulacje, które ograniczą przełowienie, zanieczyszczenie środowiska morskiego i zakwaszenie oceanów. (źródło: ONZ)
 
Selektywna zbiórka śmieci ma znaczenie. To, że coś trafia do kosza, wcale nie oznacza, że nie może nam już więcej służyć. Wręcz przeciwnie: w ogromnej większości przypadków odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Ze śmieci mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania! Po co więc wycinać na papier piękne, zdrowe lasy, skoro można go wyprodukować z makulatury?
 
SprzątaMy Dzielnice to projekt, w którym zgłaszane przez mieszkańców tereny do posprzątania poddawane są pod internetowe głosowanie. W ten sposób wiosną 2018 roku powstała lista siedmiu miejsc z największym poparciem i – co ciekawe – w większości były to tereny rekreacyjne, zielone, gdzie lubimy wypoczywać, ale też niestety… śmiecić. Wszystkie akcje podporządkowane są ograniczeniu produkcji śmieci. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnych kubków i piją wodę bezpośrednio z sieci, z udostępnionego przez Katowickie Wodociągi hydrantu (bo w Katowicach jakość wody w sieci jest bardzo dobra!). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów. Są też: rękawiczki, toi–toi z umywalką, a w czasie sprzątania – poczęstunek. Ważnym elementem akcji jest też spotkanie integracyjne po sprzątaniu, połączone z grillem.
W ramach akcji „Łapiemy deszczówkę” w wielu miejscach Katowic przy budynkach, zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, pojawiły się zbiorniki na deszczówkę. Mieszczą 210–350 litrów deszczówki, która posłuży do podlewania roślin na podwórkach i skwerach przylegających do budynków. Brak wody to poważny problem, którego ta akcja nie rozwiąże, ale każdy mały krok w kierunku ekoodpowiedzialności jest ważny. Chcemy też tą akcją zachęcić innych zarządców, właścicieli domów i mieszkańców do oszczędzania wody.
https://bit.ly/38yDEOQ

Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 14 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot

 

15 Życie na lądzie

15 Życie na lądzie

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

 
Lasy pokrywają 30,7% powierzchni Ziemi. Zapewniają nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe i schronienie dla różnych form życia, ale odgrywają również kluczową rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych, ochronie bioróżnorodności, jak również są miejscem zamieszkania ludności rdzennej.
Chronienie lasów umożliwi doskonalenie procesów zarządzania zasobami naturalnymi i zwiększenie produktywności gruntów.
Co roku tracimy 13 milionów hektarów lasów, a trwająca degradacja terenów suchych doprowadziła do pustynnienia obszarów o powierzchni 3,6 miliarda hektarów. Mimo że prawie 15% obszarów jest obecnie objętych ochroną, różnorodność biologiczna jest wciąż zagrożona.
Wylesianie i pustynnienie w wyniku działalności człowieka i zmian klimatu to najważniejsze wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju. Zjawiska te wpływają na życie i utrzymanie milionów ludzi doświadczających ubóstwa. Obecnie podejmowane są wysiłki dążące do lepszego zarządzania lasami oraz przeciwdziałania pustynnieniu. (źródło: ONZ)
 
Miejskie ule na dachach
W maju 2020 na dachach siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz dwóch nowo otwartych basenów, w Brynowie i Burowcu, stanęły trzy miejskie ule. Zebrany z nich miód będzie wykorzystany jako gadżet promujący miasto. Inicjatywa ta wpisuje się w trend stawiania uli w środowisku miejskim, które okazuje się bardzo przyjazne dla pszczół. Jednocześnie obecność tych owadów jest korzystna dla lokalnej roślinności, w tym szczególnie dla rosnącej liczby łąk kwietnych w mieście.
https://bit.ly/2O2GYs4
 
Zakład Zieleni Miejskiej sieje łąki kwietne – w tym roku przybędzie ich ok. 20 tys. m2. Mieszkańcy mogą wskazywać tereny, które należy rzadziej kosić, żeby dać szansę dziko rosnącym gatunkom roślin. Łąki nie tylko poprawiają estetykę miasta, ale także wzbogacają miejski ekosystem, oczyszczają powietrze i glebę z zanieczyszczeń, kumulują wilgoć, dają schronienie pszczołom i innym zapylaczom. W czerwcu 2020 roku zachęciliśmy mieszkańców do szukania w swoim otoczeniu starych, nieużywanych donic i do adoptowania ich na kwietne łąki.  W pakiecie startowym przygotowaliśmy dla nich nasiona i kompost, który powstał z bio – odpadów. Rozdaliśmy też donice z odzysku razem z ziemią i roślinami do posadzenia. Mieszkańcy Katowic, firmy prywatne i instytucje zaadoptowały w sumie ponad 60 donic.
Kto i gdzie podjął wyzwanie można sprawdzić na mapie on – line tutaj: mapa łąk
 
Ponadto…
Szczególnym atutem miasta są rzadkie gatunki flory i fauny czy zbiorowiska roślinne w części objęte ochroną prawną. Niektóre z nich są chronione w specjalnie w tym celu powołanych obszarach, np. w rezerwatach przyrody: „Las Murckowski”, chroniący lasy bukowe i mieszane porastające stoki Wzgórza Wandy, oraz „Ochojec”, chroniący rośliny górskie.
Innymi cennymi przyrodniczo obszarami są: źródła Kłodnicy z lasem łęgowym, fragment torfowiska i boru bagiennego „Płone Bagno”, stawy Borki, Morawa oraz Hubertus. Uwagę zwracają także Katowicki Park Leśny, stawy na osiedlu Tysiąclecia, lasy łęgowe nad Ślepiotką, zachowane meandry rzeki Kłodnicy czy gniazdo bociana białego w Zarzeczu. Ważnym elementem krajobrazu są pomnikowe drzewa lub ich grupy.
Zwierzęta w mieście: We wrześniu 2020 roku TAURON przekazał Katowicom 25 domków dla jeży, a my oddaliśmy je mieszkańcom w ramach akcji obywatelskiej. Mieszkańcy odbierali od nas domki i deklarowali opiekę nad nimi. Był to również element kampanii edukacyjnej i informacyjnej popularyzującej dbanie o jeże w mieściePracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej pamiętają o tym, żeby po jesiennych porządkach na terenach zielonych, zostawić kupki liści dla jeży.
Zwierzęta w mieście: W lutym 2021 roku rozdaliśmy mieszkańcom 90 budek lęgowych dla ptaków, akcję powtarzamy wiosną 2022 roku, kiedy rozdamy 100 budek. Budki zostały wykonane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną podczas warsztatu terapii zajęciowej Stowarzyszenia SPES. Ornitolodzy od dawna zachęcają, by m.in za pomocą budek lęgowych pomagać ptakom gnieżdżącym się w dziuplach. Budki trafiły w ręce osób prywatnych ale także instytucji jak szkoły czy przedszkola.


Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 15 celu, w którym wypowiadają się mieszkańcy naszego miasta oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot

 

16 Pokój, sprawiedliwość i silniejsze instytucje

16 Pokój, sprawiedliwość i silniejsze instytucje

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

 
Zabójstwa, przemoc wobec dzieci, handel ludźmi i przemoc seksualna stwarzają poważne zagrożenie dla pokoju i inkluzywnych społeczeństw. Należy zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości wszystkim ludziom oraz tworzyć skuteczne, odpowiedzialne i przyjazne instytucje na wszystkich szczeblach.
W ciągu ostatniej dekady odnotowano znaczny postęp w zakresie ograniczania zabójstw i handlu ludźmi, jednakże w Ameryce Łacińskiej, Afryce Subsaharyjskiej i Azji nadal tysiące ludzi są narażone na zabójstwa. W wielu krajach na całym świecie występuje agresja i przemoc wobec dzieci, co stanowi naruszenie ich praw. Jest to plaga, której skala jest trudna do oszacowania z powodu braku informacji i danych.
Stawianie czoła tym wyzwaniom i budowa bezpiecznych i inkluzywnych społeczeństw wymaga wdrażania skutecznych i bardziej przejrzystych przepisów prawnych oraz sporządzania całościowych i realistycznych budżetów państwowych. Jednym z pierwszych kroków w kierunku ochrony praw jednostki jest rejestracja narodzin i tworzenie bardziej niezależnych krajowych instytucji zajmujących się prawami człowieka. (źródło: ONZ)
 

 

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Mieszkańcy szczególnie sobie cenią możliwość udziału w konsultacjach społecznych, organizowanych w sprawach ważnych dla społeczności lokalnych. Największym zainteresowaniem cieszą się te, podczas których katowiczanie decydują o rozdysponowaniu części budżetu miasta na zadania wskazane przez nich jako priorytetowe, czyli budżet obywatelski.

Fakty:

W 2021 r. zrealizowanych zostało 6 procesów konsultacyjnych uruchomionych zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice, w których łącznie uczestniczyło 4885 osób.

W VIII edycji Budżetu Obywatelskiego aż 43 382 mieszkańców wybrało 119 zadań. Frekwencja wyniosła 15,84% - najmłodszy, głosujący za pośrednictwem rodziców, mieszkaniec miał niespełna miesiąc, a najstarszy 99 lat. Po raz pierwszy w historii katowickiego Budżetu Obywatelskiego frekwencja we wszystkich jednostkach pomocniczych przekroczyła próg 10%.

W 2021 r. została też ogłoszona II edycja Zielonego Budżetu, w wyniku której w 2022 roku zrealizowanych zostanie 89 projektów o wartości blisko 2,8 mln zł.

https://bit.ly/3eZpmJE

http://www.bo.katowice.eu/

http://bityl.pl/5Kd0f

 
Podstawowym obowiązkiem samorządu jest służba wobec mieszkańców, dlatego też Miasto Katowice, z jednej strony dbając o transparentność swoich działań, z drugiej – korzystając z dostępnych narzędzi (miejskie strony internetowe, media społecznościowe, serwis SMS-owy KISS), informuje katowiczan o podejmowanych przez siebie zadaniach.                                                                                                  

Katowice mówią „nie” każdej formie przemocy. Podejmuje się więc szereg działań o charakterze interwencyjnym, ale też wspiera się ofiary przemocy, oferując schronienie, porady psychologiczne i prawne, a tym, którzy mają problem z agresją, złością czy stosują przemoc, proponuje się udział w programach terapeutycznych.

Podczas narodowej kwarantanny i związanych z nią ograniczeniami przemoc w rodzinach, w których była już wcześniej, eskalowała. Miasto podjęło więc działania zapobiegające temu negatywnemu zjawisku. Zwróciło się m.in. do mieszkańców z apelem o szczególne uwrażliwienie w tej kwestii, a udostępniając numery telefonów do Policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Niebieskiej Linii zachęcało, by nie ignorować słyszanych za ścianą awantur czy wołania o pomoc.

Ponadto w 2021 r. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” wspieranie przez Miasto Katowice rozpoczęło realizację zadania prowadzenia telefonu zaufania dla mieszkańców Katowic, w szczególności z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej.

 

Fakty: W 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej udzielono dla osób doznających przemocy, dorosłych jak i dzieci 583 porad specjalistycznych, przeprowadzono 1602 konsultacji indywidualnych oraz zorganizowano 21 spotkań rodzinnych. Miejski telefon zaufania dzwonił w ubiegłym roku 1432 razy, w tym 238 rozmów dotyczyło doświadczanej przemocy. Ponad milion złotych przeznaczono w 2021 r. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W 2021 r. w ramach telefonu zaufania prowadzonego przez Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” udzielono 1432 porad.

https://www.mops.katowice.pl/node/19

 

KORONAWIRUS - INFORMATOR DLA SENIORÓW

Podstawowa Opieka Zdrowotna - lekarz rodzinny (teleporady): Jeśli czujesz się źle i potrzebujesz porady lekarza zadzwoń do swojego lekarza rodzinnego  (POZ) i skorzystaj z porady przez telefon. Każdy z nas ma swojego lekarza rodzinnego - więc zapisz sobie jego numer w swoim telefonie, a dodatkowo na kartce i  trzymaj ją w widocznym miejscu.

Lekarz rodzinny (POZ) kieruje pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na wykonanie testu po rozmowie telefonicznej lub po badaniu bezpośrednim.  

 

Leki bez wychodzenia z domu: 

Jeśli otrzymałeś e-receptę na lek:
Zapisz 4 cyfrowy kod.

 1. Zadzwoń do apteki. Podaj kod e-recepty. Poproś o podanie ceny leków.
 2. Zrób przelew na podane konto apteki. Pobierz potwierdzenie przelewu, zapisz je w telefonie, komputerze lub wydrukuj  i wyślij na adres email apteki.
 3. Poproś wybraną osobę o odbiór leków z apteki podając kod e-recepty. Możesz skorzystać z pomocy przy odbiorze – zadzwoń na numer 32 251 69 00 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30), a wtedy dostarczymy Ci lekarstwa pod drzwi.

 

Zakupy na telefon lub paczka żywnościowo-higieniczna:

Miasto Katowice w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oferuje pomoc w dokonaniu zakupów „Pogotowie Zakupowe”, „Paczki” tj. bezpłatnego pakietu żywności oraz środków higienicznych.

Zgłoszenia do Pogotowia Zakupowego lub Paczki są przyjmowane pod numerem Srebrnego Telefonu:

32 251 69 00 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Rodzaje usług dla osób nieobjętych kwarantanną:

 • dla osób starszych, ubogich i wymagających wsparcia finansowego - bezpłatny pakiet żywności oraz środków higienicznych,
 • dla osób starszych, niepełnosprawnych posiadających własne środki finansowe – zakup żywności, środków higienicznych, w tym leków ze środków własnych oraz na zlecenie seniora.

Usługa realizowana jest przez pracowników Fundacji Wolne Miejsce, którzy są wyposażeni
w odpowiednie identyfikatory.

 

Pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie lub izolacji:

Miasto Katowice w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oferuje osobom objętym domową kwarantanną i potrzebującym pomocy wsparcie w formie Srebrnego Telefonu.

Pod numerem telefonu 32 251 69 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30) uzyskać można informacje o możliwościach otrzymania wsparcia czy pomocy będąc na kwarantannie.

 

Wsparcie psychologiczne:  

Miasto Katowice w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oferuje osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego możliwość korzystać z porad:

 • TELEFON ZAUFANIA DLA SENIORÓW

tel. 796 970 686 – dostępny w godzinach 16:00 – 19:00 (od poniedziałku do soboty)

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Można kontakt telefoniczny oraz mailowy:

tel. 32 251 15 99

tel. 32 257 14 82

tel. 669 777 008

tel. 601 158 007,

tel. 506 041 200,

tel. 506 041 100 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

email: oik@mops.katowice.pl

Dyżury psychologów i interwentów w godzinach 8:00 – 19:00 (od poniedziałku do piątku).

 • Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny:

tel. 572 333 751

tel. 725 150 086

oba telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

 

Pomoc finansowa z pomocy społecznej lub usługi opiekuńcze:

Miasto Katowice w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach obsługuje Srebrny Telefon 32 251 69 00 , gdzie osoby potrzebujące wsparcia finansowego
z pomocy społecznej lub usług opiekuńczych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 mogą uzyskać szczegółowe informacje kontaktowe oraz jak załatwić wszystkie formalności.

 

„Srebrna Książka” w Katowicach

„Srebrna Książka” jest to nowy projekt miasta Katowice, polega on na dowożeniu do domu książek i audiobooków wypożyczonych katowickim seniorom, a także osobom niepełnosprawnym i chorym.

Bibliotekarz dostarczy nieodpłatnie, w umówionym z Czytelnikiem terminie wybrane książki pod adres jego zamieszkania na okres do 30 dni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 pozycji. Wypożyczanie książek w ramach usługi odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne - numer telefonu 502 28 88 28.

 

W Katowicach realizowany jest corocznie program profilaktyki rówieśniczej, którego celem jest szerzenie wśród młodego pokolenia mody na brak uzależnień, przemocy i obojętności, wykorzystując ku temu narzędzia z dziedziny kultury i sztuki.

 

17 Partnerstwa na rzecz celów

17 Partnerstwa na rzecz celów

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Skuteczna realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wymaga partnerskiej współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Takie inkluzywne partnerstwa powinny być budowane w oparciu o zasady i wartości, wspólną wizję i wspólne cele, które stawiają człowieka i naszą planetę w centrum działań. Potrzebujemy takich partnerstw na szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.
Potrzeba pilnych działań, które zmobilizują, przekierują i odblokują biliony dolarów w sektorze prywatnym i pozwolą wykorzystać ich transformacyjną moc do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Inwestycje długoterminowe, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne, są potrzebne w najważniejszych sektorach, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Należą do nich: sektor zrównoważonej energii, infrastruktura, transport, a także sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych. Również rozwój sektora publicznego musi obrać jasny kierunek. System monitorowania, przeglądu i regulacji oraz konstruowanie bodźców stymulujących takie inwestycje muszą zostać przebudowane tak, aby przyciągnąć inwestycje i wzmocnić zrównoważony rozwój. Krajowe mechanizmy nadzoru, takie jak najwyższe izby i instytuty kontroli, a także funkcje kontrolne władzy ustawodawczej powinny zostać wzmocnione. (źródło: ONZ)

DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE

Successful implementation of the sustainable development goals requires partnership cooperation between entities in the city. It is greatly affected by activities undertaken jointly on regional (the Upper Silesia and Zagłębie Metropolis), national (local governmentorganisations, e.g.the Union of Polish Metropolises, the Association of Polish Cities) or international (twin cities, international organisations – e.g. GPM, IAEC, ICLEI, EUROCITIES, UNESCO) levels.

https://metropoliagzm.pl/
Organizacje międzynarodowe

Participation in revitalisation projects: NODUS (Urbact II), Resilient Europe (Urbact III), Partner Cities Initiative: Revitalisation Network (pilot project of the Ministry of Investment and Development).
As a result of participation in broadly understood revitalisation projects, the City consistently implements its operational, in relation to the LRP, programmes, such as:
- in the years 2010-2011 in the Nikiszowiec District
- between 2016 and 2018 in the Załęże District (Resilient Europe)
- in 2018 in the Bogucice District (PIM).